Höjningen av taket för rotavdraget syftar till att främja sysselsättningen i byggsektorn genom att öka efterfrågan på rotarbeten.

Förslaget innebär att taket för rotavdraget höjs från 50 000 till 75 000 kronor. Samtidigt införs separata tak för rot- respektive rutavdraget. Åtgärden bedöms kosta närmare en miljard kronor i minskade skatteintäkter under 2024.

– Det är bra att regeringen vill främja sysselsättningen i byggsektorn. Men förslaget att höja rotstödet till 75 000 kronor per person gäller endast det ägda boendet, och det ökar den ekonomiska obalansen mellan upplåtelseformerna, säger Jörgen Mark-Nielsen.

–  Det är anmärkningsvärt att regeringen bortser från att det finns stora renoveringsbehov också i hyreshus. Vi saknar ett renoveringsstöd till det hyrda boendet, vilket ytterligare skulle främja sysselsättningen.

Regeringen vill även ge kommuner incitament att anta detaljplaner som gör det möjligt att omvandla kontorslokaler till bostäder. Därför föreslås en stimulans på 20–25 miljoner kronor per år under tre år till kommuner som antar eller ändrar detaljplaner som möjliggör sådana omvandlingar.

– Det är positivt att regeringen vill stimulera omvandling av lokaler till bostäder, men att ta fram eller ändra detaljplaner tar så lång tid att effekten kommer först om några år. Här finns också en del skattefrågor som behöver ses över, säger Jörgen Mark-Nielsen.

Regeringen föreslår även en bonus till kommuner som upprättar detaljplaner som möjliggör ny bebyggelse av småhus. Satsningen omfattar 60 miljoner kronor för 2024 och 75 miljoner per år 2025–2026.