– EU-kommissionen har lagt fram en ambitiös plan, och nu är det viktigt att politiken blir så bra som möjligt. Vi ser fram emot att stödja EU-kommissionen, regeringen och våra EU-parlamentariker i detta arbete, säger Karl Törnmarck, ansvarig för internationella frågor och hållbarhet på Sveriges Allmännytta.

Den nya strategin beskriver på en övergripande nivå hur EU-kommissionen ska gå tillväga för att säkra klimatomställningen i Europa, och omfattar politikutveckling som berör samtliga branscher.

Energieffektiviseringsdirektiv ses över

Som utgångspunkt kommer EU-kommissionen i mars att föreslå lagstiftning om att Europa ska vara klimatneutralt till år 2050. Med det som grund gör kommissionen sedan en översyn av samtliga direktiv och förordningar som påverkar detta, däribland energieffektiviseringsdirektivet.

– Redan i juni 2021 ska kommissionen presentera ett reviderat direktiv, och det är viktigt att bostadsbranschen i Sverige nu bidrar proaktivt till det arbetet. Av tidigare erfarenhet är inte EU-direktiven alltid utformade med svenska förhållanden i beaktande, och i värsta fall kan det försvåra klimatarbetet, säger Karl Törnmarck.

Ökat antal renoveringar

EU-kommissionen kommer även att föreslå ett initiativ som kallas för en ”renoveringsvåg”. Syftet är att öka antalet renoveringar i Europa, bland annat genom nya finansieringslösningar inom EUs investeringsprogram.

– Exakt vad den här renoveringsvågen kommer att innebära för allmännyttan är för tidigt att säga, men vi kommer att följa utvecklingen, säger Karl Törnmarck.

Utsläppshandel i bostadssektorn

EU-kommissionen framför i sin strategi också en idé om att inkludera bostadssektorn i EUs system för handel med utsläppsrätter (se nedan).

– Eftersom vi redan har koldioxidskatt i Sverige och många fjärrvärmebolag redan ingår i systemet med utsläppsrätter, så bör detta vara relativt oproblematiskt för Sveriges Allmännyttas medlemsföretag. Frågan är snarare om ETS rent principiellt är ett bra styrmedel mot klimatneutralitet. Problemet har tidigare varit att det funnits på tok för många utsläppsrätter på marknaden och därmed väldigt låga priser på koldioxidutsläpp, framhåller Karl Törnmarck.

 

Kort om systemet för handel med utsläppsrätter

EUs system för handel med utsläppsrätter (ETS) är ett styrmedel som är tänkt att på ett kostnadseffektivt sätt minska utsläppen av växthusgaser genom att företag betalar för sina utsläpp. Om ett företag minskar sina utsläpp, och därmed innehar fler utsläppsrätter än det behöver, kan företaget sälja dem vidare. Ett sådant system föreslås att träda i kraft år 2021 för bostadsbranschen i Tyskland. De som säljer fossil värme, från till exempel olja eller kol, till en fastighet måste då betala för en utsläppsrätt. Denna extra kostnad betalas i slutänden av konsumenten.