När en fjärrvärmekund inte är nöjd med sitt pris har hen rätt att begära förhandling och i förlängningen även begära medling. I praktiken har detta inte fungerat väl. Sveriges Allmännytta har flera gånger påtalat det bristande kundskyddet och efterlyst en förändring.

– Vi har varit kritiska till hur Fjärrvärmenämnden fungerat. Dels anser vi att de inte har rätt förutsättningar, dels är vi och våra medlemmar besvikna över hur de agerat utifrån de rådande förutsättningarna, säger Björn Berggren.

Välkommen översyn

Mot den bakgrunden är det extra välkommet att Energimyndigheten nu fått i uppdrag av regeringen att se över nämndens arbete och funktion.

– Bakom ligger ett hårt påverkansarbete från flera aktörer, däribland Sveriges Allmännytta. Detta är en stor framgång, säger Björn Berggren.

Energimyndigheten ska senast i september redovisa sitt uppdrag, som bland annat handlar om att inhämta synpunkter från nämndens ledamöter.

– En av bristerna är att fastighetsägarperspektivet inte finns representerat i nämnden. Jag hoppas därför att Energimyndigheten inte kommer att begränsa sig till att enbart inhämta synpunkter från nämnden, säger han.

Rättsosäker hantering?

Även Carin Carlsson, jurist på Sveriges Allmännytta, tycker att det är mycket bra att nämnden nu ses över. Hon biträder just nu ett allmännyttigt bostadsföretag i förvaltningsrätten, eftersom företaget överklagat nämndens beslut om avvisning av företagets ansökan om medling.

– Jag har bland annat kunnat konstatera att nämnden inte upprätthåller likabehandlingsprincipen då de handlägger ärenden på olika sätt, trots att förutsättningarna är desamma. Det är därför tveksamt om det är en rättssäker hantering av ärenden i nämnden, säger hon.

Björn Berggren betonar att Sveriges Allmännytta kommer att fortsätta vara aktiva i frågan och kommer att ta kontakt med Energimyndigheten för att lyfta kundperspektivet.

Detta är Energimyndighetens uppdrag

Statens energimyndighet ska utvärdera Fjärrvärmenämndens funktion och ändamålsenlighet och vid behov föreslå förändringar i regelverket. Myndigheten ska undersöka om, och på vilket sätt, nämndens arbete har lett till ökat förtroende mellan fjärrvärmeleverantörerna och kunderna samt stärkt fjärrvärmekundernas ställning på fjärrvärmemarknaden. Uppdraget ska redovisas senast den 2 september 2024.