Hyressättning av lokaler har i höst blivit en ovanligt het fråga. Både detaljhandelns branschorganisation Svensk Handel och besöksnäringens branschorganisation Visita vill nu ändra den generella modellen för hur lokalhyror sätts.

De flesta lokalhyresavtal innehåller en klausul om indexuppräkning av hyresnivån.

– Den här klausulen finns för att hyresnivån ska följa med i de kostnadsförändringar som sker över tid, till exempel för drift och underhåll. Det behövs eftersom lokalhyresavtal ju ofta löper över lång tid utan möjlighet att omförhandla villkoren, förklarar Martin Ingvarson.

Brottas med ökade kostnader

Oftast används konsumentprisindex (KPI) för detta ändamål. Eftersom KPI till följd av den extrema inflationen i år når toppnivåer kommer hyresvärdar ha möjlighet att räkna upp hyresnivåerna avsevärt.

– Samtidigt brottas många lokalhyresgäster med ökade kostnader på flera håll, framför allt stigande energipriser, som slår hårt mot verksamheterna, konstaterar Martin Ingvarson.

Många medlemsföretag kontaktar nu Sveriges Allmännytta för att få råd om hur man ska förhålla sig till de lokalhyreskontrakt som går ut vid årsskiftet.

– Det finns flera sätt att dämpa den smäll som en indexuppräkning innebär, för att undvika att lokalhyresgäster tvingas att säga upp sina hyreskontrakt, säger han.

Rabatter eller anstånd

Två exempel är att ge tillfälliga rabatter eller anstånd med hyrestillägget.

– Det kan vara värt att fundera över  om man som fastighetsägare har identifierat lokalhyresgästen som central för att få fastigheten eller stadsdelen att fortsätta leva även under den kommande lågkonjunkturen.

Det finns olika upplägg kring hur rabatter eller anstånd kan ges. Martin Ingvarson uppmanar alla medlemsföretag som har frågor kring upplägg att höra av sig.

– Då kan jag ge olika exempel på lösningar som andra fastighetsägare använder sig av, säger han.

Fakta: Indexuppräkning av lokalhyresavtal

Ett lokalhyresavtal kan, om hyrestiden (samt förlängningstiden) är minst tre år, innehålla en klausul om index.

Klausulen innebär att hyrorna för nästkommande år justeras i förhållande till innevarande års hyresnivå.

Hur hög hyresjusteringen blir beror dels på hur stor del av hyran som är kopplad till indexklausulen, dels på hur stor förändring som sker i KPI under året. I klausulen anges vilket år och månad som utgör bastalet (vanligtvis indextalet för oktober månad det år som avtalet skrevs).

I januari varje år räknas sedan ett hyrestillägg fram utifrån detta bastal samt förändringen i KPI under det året som gått.