Bostadssituationen i Kungälv har varit ansträngd under en längre tid. Till de grupper som ofta drabbas hårdast av brist på bostäder hör de nyanlända – och att leva med mindre bra bostadslösningar riskerar att påverka etablering och integration negativt.

Utifrån ett beslut i Kungälvs kommun om helhetsansvar för de nyanländas boende har Kungälvsbostäder därför genomfört ett dedikerat investeringsprojekt.

Bred inventering

Inriktningen har varit att, på basis av en bred inventering, omvandla biytor och outnyttjade allmänna ytor till bostadsyta. Totalt har det på detta vis skapats 20 marklägenheter med en fördelning över stora delar av beståndet.

Lägenheterna har, enligt Kungälvsbostäder, blivit ett stabilt och välfungerande boende för 20 nyanlända familjer.

Tar ansvar

För finansieringen av detta investeringsprojekt har Kungälvsbostäder beviljats ett lån för social hållbarhet på 31,5 miljoner kronor, efter klartecken från kreditinstitutet Kommuninvests Kommitté för social hållbarhet.

– Det är fantastiskt roligt att Kungälvsbostäder är bland de första bostadsbolagen i Sverige som beviljats ett socialt hållbart lån, säger Camilla Solbacken.

– För oss som allmännytta är det viktigt, som en del i vårt hållbarhetsarbete, att vi aktivt är med och tar ansvar för våra nyanlända i kommunen, betonar hon.

Förebygga utanförskap

Syftet med satsningen har varit att förebygga utanförskap och främja en snabbare integration i samhället. Motivet till att sprida ut lägenheterna över flera bostadsområden är att skapa mångfald, öka tryggheten och ge bättre förutsättningar för familjernas integrationsprocess.

– Det här är ett innovativt sätt att adressera både integrations- och bostadsutmaningen, och samtidigt säkerställa att det kommunala fastighetsbeståndet används på ett bra sätt. Vi hoppas att andra kan inspireras av Kungälvsbostäders förmåga att se helheter och tänka nytt, säger Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest.

Investeringen i de nya lägenheterna har kombinerats med ett aktivt stöd till de nyanlända familjerna från kommunens enhet för mottagning och introduktion, exempelvis i form av hälsoskola, boskola och praktiska insatser via integrationsstöd.

Källa: Kungälvsbostäder