Regeringen har beslutat om en förordning om stöd till kommuner för detaljplaner som möjliggör omvandlingar från lokaler till bostäder. Motivet är att bättre nyttja den potential som finns i det befintliga fastighetsbeståndet, vilket kan kräva att en detaljplan antas. Åtgärderna aviserades av regeringen i budgetpropositionen för 2024.

Beloppet som avsätts till detta är 20 miljoner kronor per år. Detta kommer inte räcka långt, menar Martin Ingvarson.

– De senaste åren har antalet omvandlingar från lokal till bostad legat på mellan 2 500 och 3 000 lägenheter per år. 20 miljoner kronor innebär cirka 8 000 kronor per lägenhet, konstaterar han.

Marginell skillnad

Dessutom är maxtaket för omgjord lokalyta 150 kronor per kvadratmeter, påpekar han.

– Det motsvarar omkring 11 000 kronor för en genomsnittlig trerummare. Med dagens byggpriser är det således ett stöd som kommer att göra högst marginell skillnad för bostadsproduktionen.

Stödet omfattar 20 miljoner kronor för 2024, 25 miljoner kronor för 2025 och samma summa för 2026.

Stöd till småhus

De så kallade planeringsstimulanserna – som av regeringen omnämns som en åtgärd för att möta nedgången i bostadsbyggandet liksom behovet av god planberedskap hos kommunerna – omfattar även ett stöd om 60 miljoner kronor till möjliggörande av småhusbebyggelse, med ett tak på 15 000 kronor för varje nytt småhus.

Småhusstödet beräknas öka till 75 miljoner kronor per år 2025 och 2026.

Alla kommuner som antar detaljplaner efter den 31 december 2023 kan ansöka om stöd, oavsett när planerna påbörjades. Ansökan om stöd görs hos Boverket efter att förordningen har trätt i kraft den 2 april 2024.

Boverket kommer årligen att följa upp hur stöden har fördelats och hur många av de antagna detaljplanerna som vunnit laga kraft.