Publicerad 2019-04-09   Uppdaterad 2019-04-26

När SABOs kongress samlades i Örebro den 24–25 april för att debattera bostadsfrågor stod bland annat innehållet i Agenda för 2019–2023 på kongressagendan.

Lucas Carlsson (MP) anförde att han skulle vilja ha ett tillägg om att kommunernas parkeringsnormer även det är ett kommunalt särkrav som fördyrar nybyggandet.

– Kravet på bilparkeringar gör det svårt att göra förtätningar. Vi skulle kunna sänka hyran med 500 kronor i månaden direkt om vi kunde sänka p-normen hos oss i Malmö. Det är dessutom bortkastade pengar, i framtiden kommer vi inte att behöva så många garageplatser, sa han.

Styrelsen svarade att man inte var redo att omedelbart göra så stora förändringar i den 24-sidiga skrivelsen, men tar med sig frågan för att se hur organisationen kan jobba vidare med den.

Johan Zandin (V) påpekade att hyresgäster inte betalar för normalt slitage i lägenheten. Kongressen godtog en smärre formuleringsändring på sid 14 kring detta.

Agendan antogs

I övrigt antog kongressen agendan i sin helhet.

Agendan pekar ut sju områden som ska prioriteras under den kommande mandatperioden – och vad som är viktigast att åstadkomma.

Här är innehållet i korthet:

1. Stark samhällsbyggare

I det allmännyttiga syftet med ett kommunalt bostadsföretag ingår både att tillgodose bostadsbehov för grupper med särskilda behov och att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan attrahera olika hyresgäster.

Allmännyttans uppdrag är därför att bygga och förvalta bostäder för alla – något som bidrar till social hållbarhet och integration och gör den svenska allmännyttan unik i världen, menar styrelsen och skriver:

”Detta innebär att vi kan undvika system med subventionerade socialbostäder som reserveras för låginkomsttagare, i särskilda hus eller integrerade i ordinarie bestånd”.

Därför ska SABO (som nu heter Sveriges Allmännytta)

 • Lyfta fram allmännyttans roll som en stark samhällsbyggare med uppdrag att bygga och förvalta hyresbostäder för alla.
 • Visa att en allmännytta för alla är ett bättre alternativ än socialbostäder för vissa.

2. Vasst kommunalt verktyg

Ett eget bostadsföretag ger kommunen möjligheter att agera på den lokala bostadsmarknaden för att stärka kommunens utveckling – en stark och väl fungerande allmännytta är ett vasst kommunalt verktyg för att alla ska kunna leva i goda bostäder och för att motverka segregation.

Varje kommun behöver tydliggöra vad både man vill att bolaget ska göra, och vem som ansvarar för och finansierar vad, betonar styrelsen. Det måste finnas en ekonomisk rågång mellan kommunen och företaget – det får enligt Allbolagen inte göras värdeöverföringar i någondera riktning.

Kunskaperna om Allbolagen och engagemanget i bostadsfrågorna är många gånger otillräckliga hos förtroendevalda och anställda i kommunerna, konstaterar styrelsen.

Därför ska SABO/Sveriges Allmännytta höja kunskapsnivån genom att

 • Lyfta ägarstyrningsfrågor i styrelseutbildningar för medlemsföretagen.
 • Utveckla utbildningar även för förtroendevalda och anställda som arbetar med bostadsfrågor i kommunerna.

3. Hem för alla

De krav som ställs på hyresgäster ska vara rimliga och inte utestänga sökande i onödan: Bostadsbidrag ska räknas som inkomst och uthyrningsregler och tillträdeskrav ska vara transparenta och tydliga.

Det kan finnas skäl att se över bostadsföretagens uthyrningsregler för att fler som i dag står utanför bostadsmarknaden ska få en väg in, menar styrelsen och påpekar att flera medlemsföretag redan sänkt eller slopat sina inkomstkrav på nya hyresgäster.

SABO/Sveriges Allmännytta ska därför

 • Sprida goda exempel och bidra till erfarenhetsutbyte kring uthyrningsregler och tillträdeskrav – men också kring integrationsbefrämjande insatser.
 • Initiera och stödja forskning kring integration och sociala insatser.

4. Hållbara fastigheter

Bostadsbristen gör byggandet av nya bostäder till en av allmännyttans viktigaste uppgifter. Målsättningen är att bostäderna ska vara överkomliga även för medel- och låginkomsttagare, men de kraftigt ökande byggpriserna har gjort detta till en verklig utmaning, konstaterar styrelsen i agendan.

SABO/Sveriges Allmännytta ska därför

 • Arbeta för sänkta produktionskostnader genom bland annat ökad byggkonkurrens, färre kommunala särkrav och lägre markpriser.
 • Underlätta klimatkrav till rimlig kostnad vid upphandling av nyproduktion.

5. Professionell förvaltning

Att förvalta fastigheter på ett professionellt sätt är en av medlemsföretagens viktigaste uppgifter.

SABO/Sveriges Allmännytta ska därför

 • vara ett kompetensnav i en process där medlemsföretagen samverkar och delar med sig av sina erfarenheter.
 • Erbjuda branschens bästa utbildningar, kvalificerad rådgivning och aktuell information kring lagar och regler.

6. Hyressättning som fungerar

Det finns goda skäl att utveckla ett opartiskt tvistelösningsorgan, där både allmännyttan och privata fastighetsägare kan få tvister prövade. Hur det ska utformas bör utredas av Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO/Sveriges Allmännytta gemensamt. Vilken roll Hyresmarknadskommittén i så fall får behöver då också utredas.

Det är även angeläget att de lokala parterna tar det ansvar för hyressättningen som riksdagen har klargjort att parterna har.

SABO/Sveriges Allmännytta ska därför verka för

 • Att arbetet med en systematisk hyressättning intensifieras, med målet att hela landet år 2025 ska ha en hyressättning som motsvarar hyresgästernas värderingar.
 • Att de lokala parterna genomför strukturerade hyresdialoger.

7. Långsiktig och rättvis bostadspolitik

Sverige ska ha en generell bostadspolitik som syftar till att alla ska leva i goda bostäder – kompletterad med riktade åtgärder till hushåll som behöver särskilt stöd. Liksom att det ska vara rättvisa villkor mellan alla upplåtelseformer.

SABO/Sveriges Allmännytta ska därför bland annat verka för

 • Att nivån på bostadsbidraget höjs.
 • Att det införs en låg moms på hyran.
 • Att det blir möjligt att göra avdragsgilla avsättningar för framtida fastighetsunderhåll.
 • Avskaffande av den särskilda uttagsbeskattning som träffar företag som bedriver fastighetsförvaltning med egen personal.
 • Att allmännyttiga bostadsbolag inte ska omfattas av lagen om offentlig upphandling, LOU.

Styrelsen förklarar i agendan att LOU bidrar till att projekt blir dyrare och förskjuts i tid, eftersom besluten ofta överklagas. LOU gör det också svårare att göra avvägningar mellan ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter vid upphandling, liksom att välja mellan ren priskonkurrens och kompetens eller tekniska lösningar. Därför innebär LOU konkurrensnackdelar för allmännyttan, understryker styrelsen.

Namnet SABO kommer i agendan att bytas ut mot Sveriges Allmännytta, eftersom kongressen nu beslutat om detta namnbyte.