Försöksprojektet inleddes i januari förra året och avslutas nu i augusti. Under den tiden har de anställda kunnat minska sin arbetstid till sex timmar per dag – om de själva ansåg att det var möjligt.

I Mittuniversitetets delrapport konstateras att Östersundshems medarbetare menar att fokus numera ligger på vad de faktiskt presterar på arbetet, i stället för hur många timmar de är där.

− Det som främst lyfts fram som positivt med projektet är möjligheten att själv styra sitt arbete, vilket har medfört att medarbetarna känt ett förtroende att själva bedöma när arbetet är klart för dagen, säger Ulrika Danielsson, lektor vid institutionen för psykologi och socialt arbete på Mittuniversitetet.

Från 40 till 32 timmar i veckan

De anställda har svarat på tre enkäter: den första strax innan arbetstidsförkortningen påbörjades, den andra i oktober 2018 och den tredje i maj 2019. Svaren visar att det skett en markant minskning av arbetstiden från strax under 40 timmar per vecka till cirka 32 timmar per vecka.

I den delrapport som nu är klar redovisas medarbetarnas egna erfarenheter under perioden.

− Några medarbetare upplever att arbetet har blivit mer stressigt, men majoriteten betonar möjligheten till återhämtning som arbetstidsförkortningen ger. Resultaten visar också att det främst är kvinnornas välbefinnande och sömn som påverkats mest gynnsamt, säger Ulrika Danielsson.

Svängningar i sjukfrånvaron

Analysen av sjukfrånvarostatistiken visar dels på en markant nedgång under projektets första sex månader, dels en drastisk ökning under hösten 2018. I enkäten bedömer dock medarbetarna själva att deras sjukfrånvaro – och sjuknärvaro – minskat under projektets gång.

− Enkätstudien visar också att de anställda upplever att företagets attraktivitet har försämrats under projektets gång, men man poängterar i svaren att det beror på all turbulens som omgivit företaget sedan våren 2018 och att projektet med arbetstidsförkortningen var räddningen, som gjorde att man trots allt orkade, säger Ingrid Zakrisson, professor vid institutionen för psykologi och socialt arbete på Mittuniversitetet.

Detta visar att arbetssituationen inte bara påverkas av faktorer i själva arbetet, utan också vad som sker på organisations- och ledningsnivå, framhåller hon.

Ökad kunskap för fler

Malin Gunnarsson, kommunikationschef på Östersundshem, konstaterar att sextimmarsprojektet varit uppmärksammat redan från starten.

− Därför har det varit mycket värdefullt att samarbeta med Mittuniversitetet för att säkerställa en korrekt genomlysning av projektet. Forskarnas utvärdering bidrar till ökad kunskap som kan komma många till del, säger Malin Gunnarsson, kommunikationschef på Östersundshem.

En fördjupad rapport från Mittuniversitetet kommer senare i höst.