De senaste årens skenande priser på byggmaterial gör det näst intill omöjligt att bygga nya bostäder med hyror som de flesta har råd att betala. Detta samtidigt som investeringsstödet för hyresbostäder har tagits bort.

Mellan år 2000 och 2019 steg produktionskostnaden för en hyresrätt med 123 procent. Enbart det senaste året har byggkostnaderna stigit med 12,2 procent, enligt SCB:s Byggkostnadsindex. Det är en exceptionell kostnadsökning och man får backa ända till maj 1981 för att se en högre siffra.

Den främsta orsaken till ökningen under den senaste tolvmånadersperioden är högre byggmaterialkostnader, men även ökade kostnader för transporter, drivmedel och elkraft har stor påverkan.

Kostnaderna för armeringsstål och järn och stål inklusive armeringsstål steg med 107,2 respektive 62,6 procent mellan april 2021 och april 2022, medan kostnaderna för trävaror ökade med 45,4 procent. Kostnaderna inom övriga byggmaterialgrupper ökade också. Ökningen beror bland annat på råvarubrist och stor efterfrågan.

Så påverkas allmännyttans bolag

Sveriges Allmännytta har under två veckor i april frågat sina 315 medlemsbolag hur de påverkas av de ökade kostnaderna. Cirka hälften av medlemmarna har svarat på enkäten.

De ökade kostnaderna slår framför allt igenom i pågående upphandlingar av nya bostäder. 125 av bolagen har pågående upphandlingar. I nära en tredjedel av dessa (41 bolag) avviker anbudspriserna väsentligt från förväntat pris. Av dessa uppger 25 bolag att anbudspriserna ligger närmare 20 procent högre i genomsnitt än förväntat. I några fall är anbudspriserna 40–50 procent högre än förväntat.

Men de ökade kostnaderna syns även hos de 103 bolag som har pågående nyproduktion. I 170 av 265 pågående projekt har entreprenörerna aviserat och åberopat extra betalning eller kommit in med ett nytt kontraktspris. Entreprenörerna vill i genomsnitt öka kontraktspriset med tio procent. Som mest aviseras kostnadsökningar på 28–30 procent.

Det stigande ränteläget i kombination med snabbt ökande byggkostnader kommer att påverka byggnadstakten negativt, vilket ökar behovet av ekonomiska reformer för ökat byggande. Sveriges Allmännytta ser framför allt tre steg för att kunna fortsätta bygga nya hyresbostäder som boende har råd att betala.

Undanta allmännyttan från LOU

Till att börja med bör allmännyttan undantas från kravet att följa Lagen om offentlig upphandling, LOU, i upphandlingar. Enligt flera statliga utredningar har LOU en negativ företagsekonomisk påverkan på allmännyttan.

– LOU ger cirka 10 procent högre byggpriser och längre byggtid jämfört med vad privata byggherrar har. Om allmännyttan inte behöver tillämpa LOU kan byggkostnaderna sänkas och byggprojekt bli klara snabbare, vilket är positivt för både dagens och morgondagens hyresgäster, säger Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta.

Inför låg moms på hyra

Nästa önskvärda steg är att införa låg moms på hyra. Att införa en låg moms på hyra skulle bidra till att minska den ekonomiska obalansen mellan upplåtelseformerna.

– När hyran momsbeläggs kan hyresvärdar dra av den moms de betalar på köpta varor och tjänster. Genom att momsen på hyran är betydligt lägre (förslagsvis 6 procent) än på inköpta varor och tjänster (25 procent) skapas ett ekonomiskt utrymme som bostadsföretagen kan använda för att bygga fler bostäder samtidigt som hyran i nyproduktionen kan hållas nere, säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.

Lägre momssats tillämpas till exempel redan i dag för nödvändiga konsumtions-produkter som livsmedel, resor, böcker och tidningar.

Inför typgodkännande av standardiserade hus och byggsystem

För att långsiktigt komma till rätta med de höga byggkostnader som i dag riskerar att hindra människor från att hitta en bostad till en rimlig kostnad krävs ett ökat industriellt byggande.

– Nationellt behövs ett typgodkännande av standardiserade hus och byggsystem. Genom att införa en metodik kring typgodkännande kommer fler aktörer anamma industriella processer. Resultatet blir bostäder till högre kvalitet, färre fel och lägre klimatpåverkan. Det blir på så vis möjligt att bygga utan att kompromissa bort viktiga värden, säger Jonas Högset.