Sveriges Allmännyttas medlemsföretag är långsiktiga aktörer som bygger och hyr ut bostäder för alla. Ett eget bostadsföretag ger din kommun möjlighet att agera på den lokala bostadsmarknaden.

Våra medlemsföretag bidrar till ett ökat byggande genom att bygga nya bostäder i kommuner som har underskott på bostäder. De bygger även där det, trots överskott av bostäder, finns behov av nyproduktion, till exempel hyresbostäder med god tillgänglighet, för att äldre ska kunna flytta från villan till en lägenhet

Allmännyttan har i över 70 år varit ett viktigt verktyg för kommunerna att ta sitt bostadsförsörjningsansvar – och det ska vi fortsätta vara.

 

Vi bygger snabbare och till ett lägre pris med Kombohus – även på platser där det annars inte byggs

För att hålla nere hyrorna har Sveriges Allmännytta upphandlat prispressade Kombohus för våra medlemsföretag. Resultatet är tydligt. Kombohusens mer än tio år på marknaden har gett lägre byggpriser och bidragit till att det byggs på fler platser i Sverige. Drygt 10 000 lägenheter i Kombohus har byggts och eller är i produktion sedan
starten 2011. Över 1 200 av dessa hade annars inte blivit byggda. Och det går både fortare, kostar mindre och är mer hållbart!

 • Kombohus har i genomsnitt fem månader kortare byggtid än allmännyttans övriga byggande och tre månader kortare byggtid än privat byggande.
 • Snittpriset för att bygga Kombohus har de senaste åren varit 17 procent lägre än övrigt allmännyttigt byggande.
 • Kombohusen har två huvudsakliga prispressande egenskaper: gemensam upphandling för allmännyttan genom ramavtal och en industriell byggprocess. Bägge delarna sänker kvadratmeterpriset med cirka 3 000 kronor vardera.
 • Kombohus möjliggör lägre hyror. I större städer är hyran i nybyggda Kombohus 13 procent lägre än i privatvärdarnas nybyggda hus. I mindre städer är hyran sex procent lägre i Kombohusen än hos privata värdar.

Kombohusen bidrar ett klimartsmartare samhälle

 • Standardiserat byggande gör att material och teknik kan utnyttjas bättre när husbygget återupprepas och lärdomar tas med till nästa bygge – mindre spill och färre misstag.
 • Flera Kombohusmodeller har trä i både stommar och fasader, vilket ger lägre koldioxidutsläpp.
 • Alla hus i den nya generationen Kombohus har lägre energiförbrukning än vad lagen kräver och ger därmed mindre belastning på klimatet.
 • Genom en bred upphandling för hela allmännyttan får fler bostadsföretag möjlighet att ligga i framkant för ett mer hållbart byggande. Ramavtalet för de nyaste Kombohusen var först med att tillämpa klimatkrav för upphandling av nyproduktion från IVL, Kommuninvest och Sveriges Allmännyttas vägledning från 2020.

Vill du veta mer?

Inspiration

Vi driver på för ett ökat byggande. Vår Byggagenda lyfter åtgärder som kan göra skillnad och öka byggtakten.

Sveriges politiker behöver ta tag i de strukturella problem och obalanser på marknaden som driver upp priserna på all nyproduktion. De senaste åren har byggkostnaderna ökat kraftigt och når nu nivåer som riskerar att leda till att byggandet avtar, tvärtemot vad som behövs.

Produktionskostnaderna måste sänkas och det finns en rad åtgärder som kan bidra till detta. I Allmännyttans Byggagenda från 2021 lyfts 17 åtgärder som är nödvändiga för att allmännyttan ska kunna bygga nytt som fler har råd att bo i. Några av åtgärderna kan genomföras på längre sikt, andra behöver prioriteras av politikerna nu – nämligen:

 • balanserade ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna
 • undanta allmännyttan från lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • underlätta för industrialiserat byggande,
 • färre detaljer i detaljplaner,
 • materialneutrala klimatkrav.

Vill du veta mer?

Vad kan du som politiker göra för att möjliggöra fler bostäder för alla i hela landet?

I dag tar bostadsbyggandet för lång tid från idé till inflyttning. Orsakerna är många, men det långa processen är kostnadskrävande. Såväl tidskrävande planprocesser som icke-flexibla detaljplaner bidrar till att driva upp kostnaderna för bostadsbyggande. Även den stora mängden överklaganden driver upp kostnaderna. Den främsta orsaken till detta är att det ofta är detaljer i själva planen som överklagas, när överklagan egentligen ska avse huruvida planen framtagits på ett korrekt sätt. Sammantaget gör detta att det blir svårare att bygga hyresrätter med hyror som fler har råd med.

Detaljplanerna är också en bromskloss för standardiserat byggande, som allmännyttans Kombohus. Det är olyckligt då Kombohusen möjliggör byggande på platser där det annars inte byggs.

Som politiker kan du bidra:

På kommunal nivå

 • verka för flexibla detaljplaner med färre detaljer. Avstå från att ställa särkrav i exploateringsavtal eller andra avtal.
 • verka för materialneutrala klimatkrav. Krav på långsiktig hållbarhet, som möjliggör val av material utifrån dess faktiska egenskaper, minskar produktionskostnaderna.
 • underlätta för industrialiserat byggande i din kommun.
 • göra mer mark tillgänglig. Detaljplanelägg så mycket mark som behövs enligt bostadsförsörjningsplaneringen.

På nationell nivå

 • driva på för en skattereform som balanserar de ekonomiska villkoren mellan upplåtelseformerna.
 • underlätta för industrialiserat byggande. Inför typgodkännande av standardiserade hus och byggsystem.
 • verka för att allmännyttan inte ska behöva tillämpa lagen om offentlig upphandling (LOU).
Därför måste byggandet öka
Material att dela på sociala medier

Klicka på valfri bild nedan för bild i storlek 1200 x 675 px.