Bakgrund

Sverige klarar inte sina klimatmål till 2045 om inte också byggbranschen ställer om. Eftersom klimateffekten från driftenergin i många fall är låg i en ny byggnad återstår det att arbeta med själva byggnationen, vilket är bakgrunden till Boverkets lagförslag om klimatdeklaration av byggnader. Men bostadsföretagen behöver spänna bågen kraftigare än så och dessutom börja ställa klimatkrav vid upphandling av byggnader.

När nu en hel bransch skall ställa en helt ny typ av krav, behövs kunskap för att kraven inte ska kosta för mycket eller ta för lång tid att implementera. I detta projekt vill vi gå före och driva utvecklingen nationellt.

Kort om projektet

Nio bostadsföretag tillsammans med lika många entreprenörer är testpiloter i projektet. Testpiloterna genomför gemensamt en klimatberäkning av ett aktuellt byggprojekt med hjälp av Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg, BM. När beräkningen är klar utvecklar bostadsföretagen och entreprenören tillsammans upphandlingskrav som kan ställas på marknaden till en rimlig kostnad.

Deltagande företag är: Kopparstaden i Falun, Gotlandshem och Wisab på Gotland, Framtiden och Tuve Bygg i Göteborg, Helsingborgshem och Skanska i Helsingborg, LKF och Otto Magnusson i Lund, MKB och Peab i Malmö, Förvaltaren och Jägnefält Milton i Sundbyberg, Mitthem och NCC i Sundsvall, Eidar och Peab i Trollhättan.

IVL stödjer testpiloterna med kunskap och sammanfattar också resultatet i en vägledning för klimatkrav som kan användas av de företag som tidigare inte ställt klimatkrav. Möjlighet till klimatkriterier för grön belåning kommer att undersökas i projektet.

Projektet pågår våren 2019 till sommaren 2020.

Är du intresserad av att delta i projektets referensgrupp, hör av dig till Sofia Heintz, sofia.heintz@sverigesallmannytta.se

I referensgruppen får du mer löpande information om projektet samt möjlighet att komma med synpunkter.

Organisation

Projektet finansieras av Stiftelsen IVL, Sveriges Allmännytta och Kommuninvest. Varje part är representerad på ledningsgruppsnivå i en styrgrupp. IVL är projektledare.

Miljöberäkningsverktyg

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg beräknar klimatbelastningen från uppförandet av byggnader ur ett livscykelperspektiv, inkluderat byggmaterial, transporter till byggplats samt processer på byggplats. I projektet kommer en ny version av verktyget användas som stödjer digital inläsning av mängder från en kostnadskalkyl. Inläsning planeras från Bidcon, MAP, Vico, Sektionsdata och SPIK. Observera att den ekonomiska informationen inte efterfrågas, utan enbart mängden byggmaterial. Det är därför möjligt för entreprenören att ta bort sådana data som eventuellt kan anses vara känslig.