Rapporten beskriver ett analysarbete som genomförts inom Allmännyttans klimatinitiativ där tre bostadsbolag, Bostaden i Umeå, Stångåstaden  i Linköping och Kalmarhem har analyserat olika energiåtgärders klimatpåverkan i samverkan med sina respektive fjärrvärmeleverantörer (Umeå Energi, Tekniska Verken och Kalmar Energi).

Företagen har studerat klimatpåverkan i driftsfasen för ett antal olika typiska åtgärder som fönsterbyte, tilläggsisolering, värmeåtervinning (FTX) och installation av solceller respektive solfångare.      

Enligt studien ger åtgärder som medför ökad elanvändning relativt hög klimatpåverkan medan åtgärder som minskar elbehovet ger låg klimatpåverkan. Installation av solceller blir därför en effektiv åtgärd ur klimatsynpunkt. Av samma skäl blir det enligt studien inte klimatmässigt gynnsamt med energiåtgärder som minskar fjärrvärmebehovet vid tidpunkter då kraftvärmeanläggningar påverkas av förändringen, eftersom den förlorade elproduktionen i kraftvärmeanläggningen måste ersättas med annan el i det nordeuropeiska elsystemet. Man påpekar dock att man kan uppnå andra nyttor med energieffektiviseringsåtgärder, t.ex. lägre driftskostnader, lägre effektbehov, förbättrad innemiljö och ökad komfort.

Beräkningarna har gjorts som konsekvensanalyser med hjälp av betaversionen av verktyget Tidstegen (IVL). Förändrade klimatpåverkan beräknas för åtgärder eller kombinationer av åtgärder kopplade till marginalproduktionen i de tre olika lokala energisystemen samt till det nordeuropeiska elsystemet i tre olika utvecklingsscenarios. 

Ladda ner rapporten som pdf längst ner på sidan.

För mer information kontakta: magnus.ulaner@sverigesallmannytta.se