Filmserien om Klimatinitiativets företagsspecifika energi- och klimatrapport består av fem delar som behandlar de olika avsnitten i rapporten samt tillhörande bilagor.

  • Mål Fossilfritt
  • Mål energieffektivisering och byggnadernas energiprestanda
  • Företagets resurser – använda och tillförda
  • Klimatutsläpp
  • Bilagor

Vi hoppas att dessa avsnitt ska hjälpa er att bättre förstå hur rapporten är utformad och vad man kan utläsa ifrån den. Den riktar sig främst till de involverade i inrapporteringen men fungerar lika bra att ta del av för övriga medarbetare som är intresserade av företagets energi- och klimatstatistik!

Har du frågor du välkommen att kontakta oss på klimatinitiativet@sverigesallmannytta.se

Del 1: Fossilfrihet

Del 2: Energieffektivisering

Del 3: Företagets resurser

Del 4: Klimatutsläpp

Del 5: Bilagor