Placeholder

Allmännyttan är stora beställare av både tjänster och produkter som ger upphov till klimatpåverkan. Det gäller både vid nyproduktion, renovering/ombyggnation och i den dagliga förvaltningen.

Här kan allmännyttan göra skillnad genom samverkan med byggbranschen och genom att ställa klimatkrav på det vi bygger och renoverar. Genom att allmännyttan gemensamt börjar ställa klimatkrav i upphandlingarna flyttar vi fram marknaden mot mindre klimatpåverkan.

Oftast är klimatpåverkan större under själva byggprocessen än under husets driftskede, enligt flera studier som granskat byggnaders klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv (från råmaterialutvinning till färdig byggnad). Bland annat för att husen nu använder allt mindre energi, tack vare energieffektivisering och skärpta energikrav i byggreglerna.

Klimatkrav och kriterier för gröna lån

Den 9 juni lanserades en vägledning för klimatkrav vid upphandling av byggprojekt, som tagits fram i samarbete med miljöinstitutet IVL, Kommuninvest och nio allmännyttiga pilotföretag. Läs mer.

Nytt projekt inom digitaliserade miljö- och klimatkrav 

Syftet med projektet är att ta fram ett stöd för digitalt flöde av miljöinformation genom hela bygg- och entreprenadkedjan. Det gör det möjligt att ställa krav och följa upp miljö- och klimatprestanda i upphandlingar.

Inom projektet kommer det att tas fram en handledning för hur man beräknar klimatnytta vid återbruk. Målet är också att utveckla verktyg som gör det lättare för leverantörer av byggmaterial att ta fram leverantörsspecifika klimatdeklarationer. Med hjälp av dessa verktyg ökar mängden klimatdata som är underlag för kravställan i bostadsföretagens och HBVs upphandlingar.

Projektet ska vara klart december 2021 och medverkande är, förutom Sveriges Allmännytta även Telge Bostäder, Stockholmshem, BVB, HBV, IVL och Sustainable Innovation.

Samarbete med Kommuninvest och IVL

Sveriges Allmännytta samarbetar med två nya klimatpartner: kreditinstitutet Kommuninvest och IVL Svenska Miljöinstitutet. Syftet är att bygga upp kunskap kring klimatkrav för nyproduktion och utveckla vetenskapligt grundade kriterier för gröna lån.

Målet är att få fram klimatkrav som kan användas på ett smidigt sätt och till en rimlig kostnad – och att sätta en branschstandard för klimatkrav i byggnation. Ytterst förstås med målsättningen att minska koldioxidutsläppen från byggandet.

Läs mer: Nytt samarbete ska minska klimatpåverkan från byggandet

Piloter inom klimatkrav i upphandling

I ett spännande projekt tillsammans med Kommuninvest och IVL gör nio pilotföretag klimatberäkningar på nybyggnation för att utveckla klimatkrav vid upphandling av byggnader.

Läs mer om pilotprojektet här

Samarbete med HBV

Tillsammans med allmännyttans upphandlingsorganisation HBV arbetar Sveriges Allmännytta för att underlätta klimatsmarta upphandlingsval för varor och tjänster som köps in i stora volymer. Det handlar bland annat om att identifiera vilka avtal som har en stor klimatpåverkan samt hur klimatkrav kan ställas och följas upp i upphandlingar. Målet är att få fler leverantörer att erbjuda klimatsmarta produkter.

Läs mer: ”Vi har stor köparmakt – det ger oss ett ansvar”