Kan medlemsföretag i Sveriges Allmännytta som inte är med i Allmännyttans klimatinitiativ ändå vara med på startträffar och nätverksträffar?

Ja. Företaget behöver inte ha gått med i Klimatinitiativet för att vara med på aktiviteter och annat som erbjuds inom initiativet. Alla är välkomna.

Kostar det något att vara med i Klimatinitiativet?

Nej. Det är kostnadsfritt för Sveriges Allmännyttas medlemsföretag att ansluta sig till Klimatinitiativet. Däremot kostar det att delta i olika aktiviteter (nätverksträffar, konferenser, utbildningar) som ordnas inom ramen för Klimatinitiativet. 

Kan vd och ordförande skriva under avsiktsförklaringen och återkomma med ett eget energimål senare?

Ja, det går bra att skriva under avsiktsförklaringen i alla fall. Ert eget mål (om det avviker från initiativets övergripande mål) kan rapporteras separat i samband med att ni rapporterar in era uppgifter i Klimatinitiativets rapporteringsverktyg. 

Rör målet 30 procents minskad energianvändning mellan 2007 och 2030 enbart värme? Eller inkluderar det även el?

Målet inkluderar, förutom energi för uppvärmning, även fastighetsel samt energi till varmvatten.

Enligt Klimatinitiativet ska energianvändningen minska med 30% mellan 2007 och 2030 (värme och el), medan det i Sveriges nationella energimål ska minskas med 50% mellan 2005 och 2030. Varför skiljer det så mycket i de minskningar som ska göras?

Dessa mål är inte alls jämförbara. Sveriges nationella mål är uttryckt på följande sätt: ”Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Målet uttrycks i termer av tillförd energi i relation till bruttonationalprodukten (BNP).”

Hela energisektorn inkluderas i det nationella målet om tillförd energi, även produktion och överföring så det är inte jämförbart med målet i klimatinitiativet som mäts i slutlig energianvändning för bostäder, i kWh/m2. Det nationella målet uttrycks i relation till BNP vilket betyder att vid hög tillväxt blir målet enklare att nå och vid låg tillväxt gäller det omvända. Klimatinitiativets mål är inte på något sätt kopplat till BNP.

Kan till exempel leverantörer av energitjänster gå med i Allmännyttans Klimatinitiativ?

I dagsläget är det bara allmännyttiga bostadsföretag som kan ansluta sig till initiativet och skriva under avsiktsförklaringen. Men för att allmännyttan ska kunna nå sina långsiktiga energi- och klimatmål så behöver man förstås arbeta med olika leverantörer av produkter och tjänster. Inom klimatinitiativet ordnar vi mötesplatser med utställningar (konferenser) där allmännyttan kan träffa leverantörer. Till exempel är konferensen Klimat- och energikicken en bra sådan mötesplats, så håll utkik på www.klimatinitiativet.nu under fliken På gång inom klimatinitiativet.

Hur definieras fossilfritt?

För att förenkla uppföljningen av vad som anses som fossilfritt används definitioner från Värmemarknadskommittén (fjärrvärme), Energimarknadsinspektionen (el) och Fossilfritt Sverige (drivmedel).

Värmemarknadskommittén (fjärrvärme)

Miljövärdering 2018 – Guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden Länk

Energimarknadsinspektionen (eI)

Fossilfria energikällor:

 • Vatten
 • Vind och sol
 • Avfall
 • Biomassa

 

Fossila energikällor:

 • Olja
 • Naturgas
 • Kol
 • Torv
 • Övrigt (till exempel den del av avfall som beräknas vara fossil)

 

Fossilfria drivmedel ger en utsläppsminskning på 70 procent jämfört med fossila alternativ. Länk

De drivmedel som i dagsläget klarar kravet är

 • El
 • Vätgas
 • Biogas
 • ED95 (etanol)
 • FAME (biodiesel av främst rapsolja)
 • HVO (biodiesel framställt av återvunna vegetabiliska oljor, animaliska fetter från slaktavfall eller tallolja från skogsindustrin)
Vad menas med ursprungsmärkt el?

Alla elhandlare är skyldiga enligt lag att redovisa sin totala produktion, det vill säga om elhandlaren har valt att köpa någon specifik el, eller om de bara säljer den nordiska mixen och levererar den vidare. Syftet med ursprungsmärkning är att kunden enkelt ska kunna se varifrån elen kommer, och på så sätt enklare kunna välja elavtal utifrån vilka effekter elproduktionen har haft på miljön. Det är däremot inte säkert att elen som används hos elkunden kommer ifrån den teknik som elkunden har köpt. Ursprungsmärkt el finns för att elkonsumenter i viss mån ska kunna styra utvecklingen av elsystemet. Länk till Energimarknadsinspektionen

Finns det ursprungsmärkt fjärrvärme?

Det finns ingen nationell standard eller lagkrav för ursprungsmärkt fjärrvärme. Olika fjärrvärmebolag resonerar och räknar på olika sätt. Exempel på begrepp som fjärrvärmeföretag använder sig av i marknadsföringen av sin ursprungsmärkta fjärrvärme är Förnybar fjärrvärme (E. ON, 2018), Klimatneutral värme (Fortum Värme, 2018) och Koldioxidneutral fjärrvärme (Vattenfall, 2016b).

Naturskyddsföreningen har utformat ett system för ursprungsmärkt fjärrvärme och den heter Bra miljöval fjärrvärme.

Inom Klimatinitiativet har nu i uppstarten vi valt att godta fjärrvärmeleverantörernas egna definitioner av ursprungsmärkt fjärrvärme och inte ställa krav på att det ska vara Bra miljöval fjärrvärme. Vi har för avsikt att arbeta för att en nationell definition av ursprungsmärkt fjärrvärme tas fram i samarbete med branschen.

Räknas avfall som eldas i ett fjärrvärmeverk som fossilfritt?

Ja, enligt de principer som beslutats inom Värmemarknadskommittén (VMK) räknas avfall som fossilfritt. Dock ger avfallet upphov till utsläpp av växthusgaser och det kommer att synas i bostadsföretagets energi- och klimatrapport. VMK representeras av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Energiföretagen Sverige.

Hur fungerar Klimatinitiativets fokusområden? Hur väljer vi fokusområde och vad krävs av oss om vi väljer att anta ett fokusområde?

Deltagare i Klimatinitiativet kan frivilligt ansluta sig till ett eller flera fokusområden. Detta görs genom att ni kontaktar frida.hansson@sverigesallmannytta.se och ber om att gå med. De företag som ansluter sig till ett eller flera fokusområden kommer att bjudas in till respektive fokusgrupps nätverksträffar. 

Att vara med i ett fokusområde innebär bland annat att företagen utbyter erfarenheter inom det specifika området samt får möjlighet att vara med i olika utvecklingsprojekt. Fokusområdena kommer att utvecklas efter hand. 

Kommer det att göras några mätningar i de olika fokusområdena? Och i så fall vad?

I dagsläget finns inte några mätetal inom fokusområdena, men det kan komma att utvecklas på sikt, om det visar sig att behovet finns. Inom fokusområdet Effekt och förnybar energi kan företaget ange om man är med i Klimatdialogen och fylla i vilket energiföretag man för dialog med.

Ingår lokaler i klimatinitiativet?

Klimatinitiativet ska följa upp energianvändningen och klimatpåverkan från byggnader med bostäder. Om byggnaden också innehåller lokaler behöver dessa inte räknas bort. Är lokaler en övervägande del bör de räknas bort. Notera hur ni så att ni gör lika från år till år.

Renodlade lokalbyggnader ska inte räknas med.

När ska företagen rapportera in sina uppgifter i Klimatinitiativets enkätverktyg?

Den årliga enkäten skickas ut i mitten på januari till kontaktpersonen för respektive medlemsbolag. De ska därefter rapportera inom en tidsram som är beskrivet i utskicket. Vanligtvis senast i slutet på februari.

Vi har ett annat typ av bestånd idag än vi hade 2007, hur ska vi hantera det i inrapporteringen?

Om ni anser att uppgifterna inte är representativa kan ni välja ett annat basår, eller anpassa/avgränsa så att ni väljer uppgifter så att det är ett så likt bestånd som möjligt som det ni har idag. Avgränsning och val av Atemp måste ni bestämma själva om det är stora skillnader från 2007, eftersom ni har bäst kunskap ert bestånd.

Om Atemp-ytan inte var uppmätt 2007, men den nu är uppmätt, hur gör vi då?

Använd uppmätt Atemp för basåret, om ni har uppgifter för det beståndet. Det viktiga är att uppgifterna blir så rättvisande som möjligt. Resultatet (minskad energianvändning) ska baseras på att företaget gjort riktiga energieffektiviseringsåtgärder.

Hur ska vi rapportera in ytor och energianvändning i rapporteringsverktyget till Klimatinitiativet när vi har köpt eller sålt byggnader under ett år?  

Vårt förslag är att ni endast räknar med de byggnader (ytor och energianvändning) som ni har ägt under hela det aktuella året. Om ni väljer att göra på ett annat sätt är det viktigaste tipset att göra lika från år till år. Gör en notering om hur ni gjort i rapporteringsverktyget så att nya personer som rapporterar in efter er nästföljande år vet hur ni har gjort.

Har du andra frågor som borde besvaras?