Projektet är en del av det större projektet ”E2B2 – en utvecklad klimatberäkningsmetod för allmännyttan” där Sveriges Allmännytta fått finansiering av Energimyndigheten för att bland annat klimatvärdera energiåtgärder samt hitta mätetal för effekttoppar.

Tre piloter, som består av bostadsföretag och fjärrvärmeföretag, ska beräkna konsekvenserna av ett antal energiåtgärder på tre orter. Piloterna är Kalmarhem, Stångåstaden och Bostaden i Umeå tillsammans med respektive fjärrvärmeföretag.

Piloterna kommer under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet att beräkna klimateffekterna av energiåtgärder på fastighetsnivå (till exempel klimatskal, ventilationsåtgärder och byte av värmelösning) med mycket högre tidsupplösning än vad som tidigare varit praxis.

Energiåtgärderna klimatvärderas med hänsyn till lokala förhållanden, säsongsvariationer och dygnsvariationer med hjälp av IVL Svenska Miljöinstitutets beräkningsverktyg Tidstegen. Syftet med Tidstegen är att visa på den reella klimatnyttan av en energiåtgärd där hänsyn tas till när, var och hur den utförs. Det här ger en möjlighet att se vilken klimatnytta en energiåtgärd verkligen ger. Här finns en rapport om Tidsstegen.

  • Bostadsföretaget bidrar med data om energiåtgärden (energieffektiviseringsåtgärder, värmepumpar, värmelager, solcellsinstallationer, osv) som handlar om energianvändning/besparing/produktion och förväntad livslängd.
  • Det lokala energiföretaget bidrar med data om den lokala värmeproduktionsmixen och dess framtida energimix.

I verktyget finns det redan data om elproduktionsmixen vid olika tidpunkter och hur det förväntas förändras de kommande åren. När datan är på plats i verktyget kan energiåtgärdens verkliga klimatpåverkan beräknas.

Projektet ska vara klart i december 2020.