Vid slutet av varje år uppdateras VMK:s miljööverenskommelse. Överenskommelsen har i december 2022 uppdaterats gällande miljöpåverkansfaktorer för avfall, gas och nordisk residualmix för el. Dessutom har ett utvecklingsarbete pågått under en längre tid inom VMK som nu resulterat i nya perspektiv på miljövärdering av avfallsförbränning med energiåtervinning (se avsnitt 1.3 och 2.3 i överenskommelsen).

VMK är överens om att det viktigaste är att den totala mängden plastavfall och dess utsläpp minskar. Det är därför viktigt att på sikt hitta en metod som leder till ändamålsenlig styrning och ökar möjligheten och viljan att påverka i rätt riktning.

Den redovisning som sker idag utifrån Greenhouse Gas Protocol (GHGP) skapar inte starka incitament för att minska mängden plast i rest- och verksamhetsavfallet, på grund av hela klimatpåverkan läggs på produkten fjärrvärme. Det uppstår även en orättvis situation då de fastighetsägare vilka har byggnader som försörjs av ett av de ca 35 fjärrvärmenät som har avfallsförbränning får bära klimatbelastningen från hushåll och företag vars avfall importeras från andra kommuner och länder.

VMK har därför i samverkan utvecklat en rekommendation för en metod att initiera ett parallellt informationsspår i avfallets aktörskedja. Energiföretag och fastighetsägare förväntas redovisa emissionsdata såväl uppåt som nedåt i kedjan, parallellt med den etablerade redovisningen enligt GHGP.

VMK rekommenderar därför fastighetsägare och fjärrvärmeföretag att tillämpa den metod som återfinns i överenskommelsen.

Fastighetsägare

  • Fastighetsägare bör från sin avfallsentreprenör efterfråga emissionsdata avseende totala utsläpp från energiåtervinning av det egna avfallet.
  • Fastighetsägare rekommenderas att genomföra en separat redovisning utanför scope 3 där alla utsläpp som uppstår vid avfallsbehandling särredovisas, inklusive utsläppet från energiåtervinning av det egna avfallet.

Energiåtervinnare/fjärrvärmeleverantör

  • Förbränningsanläggningen ska alltid bära och redovisa hela utsläppet i nationell statistik. Det finns alltid skorstensutsläpp och lagstiftning som styr detta. Förbränningsanläggningen tar också det fulla ekonomiska ansvaret för utsläppen.
  • Förbränningsanläggningen bör lämna data i (totalt utsläpp i kg CO2-ekv/ton behandlat avfall) på utsläpp till sina avfallskunder på avfallsfakturan, parallellt med att fjärrvärmekunden får redovisning av den köpta fjärrvärmen. Om förbränningsanläggningen och fjärrvärmeleverantören inte är samma aktör, ska fjärrvärmeleverantören påverka förbränningsanläggningen att följa denna rekommendation.
  • VMK ska tillhandahålla nationell schablon vilket redovisas separat i bilaga

 

Läs mer:

Överenskommelse i värmemarknadskommittén 2022

Värmemarknadskommittén – Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se)