Placeholder
 1. Företaget beslutar att man vill anta utmaningen och delta i Allmännyttans klimatinitiativ.
 2. Vd och styrelseordförande skriver under avsiktsförklaringen.
 3. Ta en bild när vd och styrelseordförande tillsammans håller upp den underskrivna avsiktsförklaringen. Bilden och en kopia på den underskrivna avsiktsförklaringen mejlas till ­klimatinitiativet@sverigesallmannytta.se.
 4. Grattis! Nu är ni med i Allmännyttans klimatinitiativ! Företagets namn och den inskickade bilden publiceras här på sabo.se.

  Från januari 2019:

 5. Rapportera in mål om fossilfrihet i Klimatinitiativets digitala verktyg. Genom avsiktsförklaringen antas i första hand Klimatinitiativets mål om fossilfrihet till 2030. Företaget har dock möjlighet att anta ett annat, eget mål om när fossilfriheten ska uppnås (till exempel om det finns andra mål i ägardirektivet eller om företaget vill ha ett skarpare mål). Ange då detta mål.
 6. Rapportera in mål om energieffektivisering i Klimatinitiativets digitala verktyg. Genom avsiktsförklaringen antas i första hand Klimatinitiativets mål (30 procents energieffektivisering från 2007 till 2030). Företaget har dock möjlighet att anta ett eget mål, alltså andra årtal för start och målgång samt procentsats för energieffektiviseringen (till exempel om företaget inte har förutsättningar att nå just 30 procents lägre energianvändning).

Frivilligt – för de mer ambitiösa

Välj mellan ett eller flera fokusområden. Rapportera in gjorda val i klimatverktyget. Fokusområden kan även läggas till längre fram om företaget inte från första början vill binda upp sig för extra åtaganden. Följande fokusområden finns att välja:

 

Avsiktsförklaring – detta är bostadsföretagets åtagande

Detta skriver bostadsföretaget under vid anslutning till Klimatinitiativet:

Klimatförändringarna är ett hot mot kommande generationers möjligheter att leva på vår planet. Vi som deltar i Allmännyttans klimatinitiativ ska aktivt bidra till att hejda klimatförändringarna och leva upp till Parisavtalets ambitioner.

Genom Allmännyttans klimatinitiativ höjer vi ambitionsnivån och tar ett bredare grepp kring klimatfrågan. Vi ska arbeta för att aktivt ta till oss ny kunskap och samtidigt bidra med vår egen kunskap inom klimat- och energifrågor till andra företag. Utgångspunkten i initiativet är att alla kan bidra och tillsammans kan vi göra mer.

Klimatinitiativets övergripande mål:

 • En fossilfri allmännytta senast år 2030.
 • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Vi åtar oss att arbeta för att uppnå dessa mål samt årligen rapporterna in uppgifter i klimatverktyget.

Vad ska rapporteras in?

Ett antal uppgifter ska varje år rapporteras in till Sveriges Allmännytta via Klimatinitiativets inrapporteringsverktyg (som lanseras under 2019). Huvudsakligen dessa uppgifter:

 • Yta (bostadsföretagets lägenheter och lokaler)
 • Inköpta bränslen för uppvärmning
 • Inköpta drivmedel för fordon och arbetsmaskiner
 • Egenproducerad el
 • Köpt fastighetsel
 • Köpt fjärrvärme
 • Kallvatten

En vägledning med mer detaljerade uppgifter kring inrapporteringen kommer i samband med att rapporteringsverktyget blir tillgängligt för Klimatinitiativets deltagare.