Sveriges Allmännytta har tillsammans med IVL och Kommuninvest, arbetat fram en vägledning för hur man kan ställa klimatkrav vid upphandling av nyproduktion. Det har skett genom projektet Klimatkrav till rimlig kostnad. där åtta medlemsbolag deltog som piloter. Dessutom har projektet utvecklat kriterier för grön finansiering för att ytterligare styra mot klimatneutralitet. Däremot saknas kunskap och metoder om hur man minskar klimatbelastningen från ombyggnad och renovering av befintliga byggnader.

Det behövs därför ytterligare initiativ för att fortsätta bostadsföretagens höga ambitioner att minska klimatbelastningen.  Inom pilotprojektet Klimatkrav till Rimlig Kostnad ROT  ska vägledning, anvisningar och beräkningsmetodik utvecklas till att även omfatta renovering och återbruk där hela livscykeln inkluderas. Syftet är att öka branschens kunskap inom hållbar renovering med fokus på klimatpåverkan och energianvändning.

Totalt består projektet av åtta piloter. Dessa kommer att få aktivt stöd i att genomföra en komplett klimatberäkning av ett renoveringsprojekt med hjälp av resurssammanställningar och energibalansberäkningar som piloterna tar fram självständigt. Renoveringsprojekten som används inom projektet kan vara pågående, genomförda eller teoretiska. Ett krav är dock att det finns så mycket konkret information att en resurssammanställning kan tas fram för digital inläsning till klimatberäkningsverktyg.

Allmännyttiga bolag som deltar i piloterna är:

 • Bostaden Umeå
 • Svenska Bostäder
 • Helsingborgshem
 • Tjörns Bostads

Projektets mål:

 • Genomföra åtta kompletta klimatberäkningar av renoveringsprojekt där både projektets byggskede och drift inkluderas.
 • Ta fram digitala modeller inklusive data som förenklar beräkningen av klimatpåverkan från installationer.
 • Ta fram en vägledning i att ställa upphandlingskrav med tillhörande tekniska anvisningar som inkluderar renoveringsperspektiv.
 • Ta fram ett kunskapsmaterial som sprider olika renoveringsalternativs hållbarhetseffekter, med fokus på klimatpåverkan och energianvändning.
 • Sprida kunskap av projektresultaten till hela branschen.

Renoveringspiloternas roll:

 • Fördjupa sig i klimatberäkningsarbete i BM och metodik gällande renovering med individuell support utav IVL
 • Genomföra en klimatberäkning för ett renoveringsprojekt genom egna resurssammanställningar och energibalansberäkningar.
 • Delta i workshops och möten och där lämna synpunkter ur utförararens perspektiv till projektets leveranser.
 • Författa en sammanfattning av renoveringsåtgärderna och arbetet i projektet som ligger till grund för de rapporter som projektet levererar.

Läs hela projektbeskrivningen i pdf-fil längst ner på sidan.