Preliminär rapport för Klimatinitiativet runt hörnet

Den årliga enkäten för inrapportering till Allmännyttans Klimatinitiativ är nu stängd och arbetet kring kvalitetsgranskning pågår.

Den 27 mars skickades en preliminär företagsspecifik energi- och klimatrapport ut till kontaktperson, VD samt till de som anmält intresse. Är du intresserad av att ta del av er rapport? Mejla frida.hansson@sverigesallmannytta.se

Vi önskar att ni ser över era värden – återkom till oss ifall ni vill göra justeringar eller har några frågor.

Nytt för i år

Den slutgiltiga energi- och klimatrapporten kommer att skickas ut under våren i april/maj, det kommer inte göras ett utskick under hösten längre. Rapporten kommer då att vara kvalitetsgranskad och beräknad på de senast tillgängliga emissionsfaktorerna. Det påverkar emissionsfaktorerna för fjärrvärme och el.

Det innebär att elen och fjärrvärmens klimatpåverkan beräknas på 2022 års emissionsfaktorer.

Ni ska därför hädanefter använda rapporten som skickas ut under våren som underlag för arbete och strategi inom företaget.

Nya energiindex och klimatdata från SMHI – vägledning

SMHI har uppdaterat normalårsperiod, från 1981–2010 till 1991–¬2020. Det påverkar korrigering av uppmätt energianvändning för uppvärmning, som minskar i och med denna förändring. En vägledning är framtagen där mer information kring hur detta påverkar inrapporteringen är framtagen – den hittar du här!

Inrapportering och korrigering av tidigare inrapporterade data

När rapporten har landat i er mejlkorg ser vi gärna att ni går in och kontrollerar era inmatade värden, särskilt viktig är basårsdatat då det ligger till grund för era resultat.

Om ni vill byta kontaktperson, maila gärna till klimatinitiativet@sverigesallmannytta.se.

Instruktionsfilmer

En serie instruktionsfilmer är framtagna som förklarar hur man läser rapporten. Dessa kommer skickas ut i samband med den preliminära rapporten och vi hoppas detta ska underlätta. Vi finns alltid tillgängliga att besvara på frågor av mer företagsspecifik karaktär.

Kolla på filmerna här:

Har enkätutskicket inte nått dig?

Om du som kontaktperson för Allmännyttans Klimatinitiativet inte har mottagit ett enkätutskick i din mejlkorg, vänligen kontakta frida.hansson@sverigesallmannytta.se

Rapporten

Rapporten är likt föregående år indelad i fyra kapitel och ni får den i både PDF och Excel-format

  1. Målfossilfritt
  2. Målenergieffektivisering
  3. Klimatutsläpp
  4. Resursanvändning

Bilaga 1:

  1. Företagets indata
  2. Beräkningsfaktorer (emissionsfaktorer, värmevärden och övriga faktorer)
  3. Jämförelse
  4. Företagets energipåverkan (NY)
  5. Företagets klimatpåverkan (NY)

Bilaga 2:

Metod, beräkningar och indata.

– Innehåller definitioner, formlerna som ligger till grund för våra beräkningar, och information om enkäten och indata.

Kontakt Sveriges allmännytta

Skicka frågorna via mejl till klimatinitiativet@sverigesallmannytta.se.

Kontaktpersoner avseende rapporteringen är Patrizia Finessi, expert miljö och Frida Hansson, projektledare.