Aktuellt just nu

Det är snart dags att rapportera in 2023 års siffror till Klimatinitiativet. Exakt datum för öppning av enkäten kommer inom kort, det kommer att ske i början/mitten på januari om allt går enligt plan. Upplägget ser ut likt tidigare år, de som rapporterar innan den 25 januari får ta del av en preliminär företagsspecifik energi- och klimatrapport innan januari är slut. Denna rapport kommer inte att vara kvalitetsgranskad. Enkäten kommer sedan att stänga i mars och en preliminär rapport skickas ut i början på april. Den skickas ut till VD, kontaktperson och de som har skrivit upp sig på utskickslistan. Är du intresserad av att få rapporten mejla frida.hansson@sverigesallmannytta.se så skriver hon upp dig på utskickslistan.

Vi önskar att ni ser över era värden när rapporten har landat i er inkorg – återkom till oss ifall ni vill göra justeringar eller har några frågor.

Vi har tagit fram sex instruktionsfilmer som behandlar enkätens olika avsnitt – de har publicerats på vår hemsida och skickas med i enkätutskicket.

Nya energiindex och klimatdata från SMHI – vägledning

SMHI har uppdaterat normalårsperiod, från 1981–2010 till 1991–¬2020. Det påverkar korrigering av uppmätt energianvändning för uppvärmning, som minskar i och med denna förändring. En vägledning är framtagen där mer information kring hur detta påverkar inrapporteringen är framtagen – den hittar du här!

Inrapportering och korrigering av tidigare inrapporterade data

När rapporten har landat i er mejlkorg ser vi gärna att ni går in och kontrollerar era inmatade värden, särskilt viktig är basårsdatat då det ligger till grund för era resultat.

Om ni vill byta kontaktperson, maila gärna till klimatinitiativet@sverigesallmannytta.se.

Instruktionsfilmer

En serie instruktionsfilmer är framtagna som förklarar hur man läser rapporten. Dessa kommer skickas ut i samband med den preliminära rapporten och vi hoppas detta ska underlätta. Vi finns alltid tillgängliga att besvara på frågor av mer företagsspecifik karaktär.

Kolla på filmerna här:

Rapporten

Rapporten är likt föregående år indelad i fyra kapitel och ni får den i både PDF och Excel-format

  1. Målfossilfritt
  2. Målenergieffektivisering
  3. Klimatutsläpp
  4. Resursanvändning

Bilaga 1:

  1. Företagets indata
  2. Beräkningsfaktorer (emissionsfaktorer, värmevärden och övriga faktorer)
  3. Jämförelse
  4. Företagets energipåverkan (NY)
  5. Företagets klimatpåverkan (NY)

Bilaga 2:

Metod, beräkningar och indata.

– Innehåller definitioner, formlerna som ligger till grund för våra beräkningar, och information om enkäten och indata.

Kontakt Sveriges allmännytta

Skicka frågorna via mejl till klimatinitiativet@sverigesallmannytta.se.

Kontaktpersoner avseende rapporteringen är Patrizia Finessi, expert miljö och Frida Hansson, projektledare.