Aktuellt just nu

Det är snart dags för inrapporteringen avseende år 2022. Den årliga enkäten kommer skickas ut till respektive kontaktperson för Klimatinitiativet i mitten på januari 2023. Likt detta års inrapportering kommer de företag som fyller i enkäten inom två veckor få utskickat en preliminär företagsspecifik energi- och klimatrapport i slutet på januari.

Nytt för årets inrapportering är framtagna instruktionsfilmer som medföljer utskicket. Vi har tagit fram sex instruktionsfilmer som behandlar enkätens olika avsnitt – de kommer att publiceras på vår hemsida och skickas med i enkätutskicket.

Nya energiindex och klimatdata från SMHI – vägledning

SMHI har uppdaterat normalårsperiod, från 1981–2010 till 1991–¬2020. Det påverkar korrigering av uppmätt energianvändning för uppvärmning, som minskar i och med denna förändring. En vägledning är framtagen där mer information kring hur detta påverkar inrapporteringen är framtagen – den hittar du här!

Inrapportering och korrigering av tidigare inrapporterade data

När rapporten har landat i er mejlkorg ser vi gärna att ni går in och kontrollerar era inmatade värden, särskilt viktig är basårsdatat då det ligger till grund för era resultat.

Om ni vill byta kontaktperson, maila gärna till klimatinitiativet@sverigesallmannytta.se.

Instruktionsfilmer

En serie instruktionsfilmer är framtagna som förklarar hur man läser rapporten. Dessa kommer skickas ut i samband med den preliminära rapporten och vi hoppas detta ska underlätta. Vi finns alltid tillgängliga att besvara på frågor av mer företagsspecifik karaktär.

Kolla på filmerna här:

Rapporten

Rapporten är likt föregående år indelad i fyra kapitel och ni får den i både PDF och Excel-format

  1. Målfossilfritt
  2. Målenergieffektivisering
  3. Klimatutsläpp
  4. Resursanvändning

Bilaga 1:

  1. Företagets indata
  2. Beräkningsfaktorer (emissionsfaktorer, värmevärden och övriga faktorer)
  3. Jämförelse
  4. Företagets energipåverkan (NY)
  5. Företagets klimatpåverkan (NY)

Bilaga 2:

Metod, beräkningar och indata.

– Innehåller definitioner, formlerna som ligger till grund för våra beräkningar, och information om enkäten och indata.

Kontakt Sveriges allmännytta

Skicka frågorna via mejl till klimatinitiativet@sverigesallmannytta.se.

Kontaktpersoner avseende rapporteringen är Patrizia Finessi, expert miljö och Frida Hansson, projektledare.