För drygt ett år sedan började vi vår resa mot ett fossilfritt 2030 med 30 procent mindre energianvändning. Över 300 personer har deltagit i de startträffar och fokusträffar vi haft i Stockholm Göteborg, Malmö och Umeå. 350 personer kom till Klimat- och energikicken i Lund i november. Programmet var fullt med inspirerande föreläsare och konkreta exempel från allmännyttan. Stort engagemang och bra diskussioner om hur vi kan arbeta mot målen.

Under 2020 kommer vi fortsätta sprida kunskap på konferenser och fokusträffar, håll utkik här, i facebook-gruppen och i de nyhetsbrev vi skickar ut. Vi kommer fortsätta driva projekten vi startat och ser fram emot att arbeta tillsammans med er och sprida goda exempel. Tillsammans vet vi att vi gör skillnad!

Kom igång med Klimatinitiativet 2020

Att nå ambitiösa mål kräver engagemang och det kan vara svårt att omsätta målen i klimatinitiativet till konkret handling för alla i företaget. Vem ska göra vad och på vilket sätt? Hur ska ni jobba tillsammans för att lyckas?

Utifrån era behov skräddarsyr vi en workshop eller strategidag för ledningen, några nyckelpersoner eller all personal i företaget. Syftet är att på ett effektivt sätt komma igång med arbetet och få med alla på resan. Målet är att ni ska hitta konkreta lösningar för hur just ni i ert företag ska lyckas med utmaningen som ni har antagit.

Läs mer om företagsförlagd workshop här:

Startträff för Klimatinitiativet 5 mars 2020

Syftet med träffen är att du ska få information om klimatinitiativets innehåll och hur inrapporteringen går till. Du får också möjlighet att dela erfarenheter kring ert arbete med mål och strategier för klimatinitiativet, och får ett regionalt nätverk för fortsatt arbete.

Du kan anmäla dig även om ditt företag inte anslutit sig till Allmännyttans Klimatinitiativ.

Läs mer om startträffen här:

Träffar inom fokusområdena 2020

Tre fokusträffar är inplanerade under 2020:
Effekttoppar och förnybar energi – 21 april
Klimatsmart boende – 5 maj
Klimatkrav på leverantörer – 13 maj

Syftet med dessa träffar är att de företag som väljer att arbeta inom ett eller flera fokusområden ska kunna mötas för att både dela erfarenheter och tillsammans utveckla arbetet inom respektive fokusarbete.

 

19 har vi haft startträffar om klimatsmart boende, klimatkrav på leverantörer samt effekttoppar och förnybar energi med totalt cirka 100 deltagare.

Arbetsgrupper inom klimatsmart boende

Under hösten skickade vi ut en enkät inom fokusområdet Klimatsmart boende. En sammanfattning av resultatet finns som en pdf-fil här.

Vi kommer att att publicera hela materialet (bakom medlemsnyckel) innan årsskiftet. Syftet är att ni lätt ska kunna hitta kontaktuppgifter till de bolag som har erfarenhet inom olika teman.

Vi har sett i enkäten att vissa temaområden är särskilt intressanta enligt många och därför startar vi nu arbetsgrupper kring dessa. Grupperna kommer att hålla kontakt via digitala möten, och syftet är att byta erfarenheter och idéer, stötta varandra och även agera som bollplank för Sveriges Allmännytta när vi planerar aktiviteter inom fokusområdet Klimatsmart boende.

Arbetsgrupper finns inom dessa teman:

 • Odling
 • Hyresgästkommunikation
 • Återvinning
 • Delningstjänster
 • Mätning av effekter

Om du är intresserad av att veta mer, kontakta Anna Lackman.

Klimat- och energikicken 24–25 november 2020

Varmt välkommen till två fullspäckade dagar med energi- och klimatfrågor i fokus. Konferensen går av stapeln i Trollhättan och Eidar står som värd. Boka in datumet i kalendern redan nu – mer information kommer i vår!

 

 

Facebookgrupp kring klimatinitiativet

För att snabbt och enkelt komma igång med erfarenhetsutbytet runt Klimatinitiativet har vi startat en Facebook-grupp Vi som arbetar med Allmännyttans klimatinitiativ där alla medlemmar har möjlighet att diskutera, ställa frågor och dela med sig av tips.

Introduktionskurs för inrapporteringsverktyget

Nu erbjuds en kostnadsfri, webbaserad introduktionskurs till SABOs medlemsföretag. Kursen är 30–60 minuter och beskriver hur man upprättar ett konto, fyller i formulär och upprättar rapporter. Inbjudan skickas via mejl direkt från Worldfavor. Plattformen kommer framöver även användas för SABOs årliga enkäter inom bland annat ekonomi och miljö.

Läs mer om inrapporteringsverktyget här:

EcoDriving av fastighet

En endagsutbildning hos er på företaget som handlar om hur hus fungerar och vilka åtgärder som kan göras för att minska energiåtgången och förbättra inomhusklimatet. Innehåll och framförande anpassas så att alla hänger med och tycker det är intressant. Vi utgår från de fel och brister som kunderna klagar på och hjälps åt att göra en lista med de vanligaste klagomålen: drag, kallt, lukt, ljud, varmvattentemp, stekos, belysning, tvättstuga etc.

Kursledare är Willy Ociansson, en av Sveriges främsta experter inom området energieffektivisering.

Läs mer om företagsförlagd utbildning i Eco-driving för företag:

Sammanfattning från fokusträff: Effekttoppar och förnybar energi

Under workshopen om effekttoppar och förnybar energi deltog 140 intresserade medlemmar.

 • Riksbyggens nybygge brf Viva i Göteborg med batterilager och solceller rönte stort intresse och många vill höra mer om de erfarenheter som kommer fram under det första året.
 • Vissa lyfte också brandsäkerheten kring batterilager som en viktig fråga.
 • En hel del idéer kom sedan fram när effekttoppar diskuterades, bland annat vikten av att fortsätta med energieffektiviseringsåtgärder. Men även olika strategier för effektminskning som exempelvis att begränsa flödet till radiatorerna under morgontimmarna och då prioritera tappvarmvattnet.
 • Stångåstaden berättade om hur de låter fjärrvärmebolaget styra effekten i några byggnader.
 • Seminariet avslutades med en diskussion om förnybar energi där det var tydligt att många har höga ambitioner kring såväl solceller som egen vindkraft. Flera ansåg också att de redan nått målsättningen med 100 % förnybar energi.
Sammanfattning från fokusträff: Klimatkrav på leverantörer

HBV genomförde en  workshop tillsammans med 24 medlemmar med fokus på hur de kan påverka leverantörer genom sitt sätt att styra inköpsarbetet både som beställare och som inköpsfunktioner.

Frågeställningarna på workshopen var hur vi kan påverka marknader och leverantörer. Gruppen resonerade om krav ställda på vitvaror samt transporter och hur man kan styra inköpsarbetet för att minska klimatpåverkan.

Diskussionerna resulterade i krav på beställare och inköpsfunktioner inklusive HBV i två tidshorisonter. I närtid som definierades som de kommande två åren och på sikt som ligger 3–5 år framåt.

Sammanfattningsvis såg grupperna att kunskap och dialog med leverantörer på kort sikt är viktigt samt att vi genom att samordna kravställningar på lokal, regional och nationell nivå redan nu kan skapa förändringstryck och ställa krav på att leverantörerna rapporterar klimatpåverkan.

På längre sikt låg fokus på att utvärdera anbud mot LCA-kalkyler och att efterfråga mer hållbara produkter, främst varor.

Sammanfattning från fokusträff: Klimatsmart boende

Temat för träffen var ”Så får vi fart på klimatengagemanget”.

 • Klimatexpert Frida Berry Eklund berättade bland annat om hur man kan kommunicera klimatfrågor genom de 5 B:na:
 1. Beteendet (Berätta om hur människor i er målgrupp gör klimatsmarta saker tillsammans)
 2. Berättelsen (Berätta i ord och bild hur den klimatsmarta framtiden ser ut)
 3. Budbäraren (En trovärdig avsändare kan öka effekten)
 4. Budskapet (Ett tydligt och relevant budskap kan öka effekten)
 5. Bilden (Lägg krut på bildvalet!)

I samtalen efter Fridas föreläsning var det flera bordssällskap som tog upp vikten av att först bli medveten om sin målgrupp och efter det anpassa budskapet till målgruppen.

 • Johanne Lindgren, hållbarhetsstrateg på Bostaden i Umeå berätta om det interna förankringsarbetet i bolaget.
 • Thom Rhenström, projektledare inom energi och miljö på Kalmarhem, berättade om dElbil, en spännande lösning för bilpool.

Under hösten har vi gjort en undersökning där de bolag som har anmält sig till fokusområdet Klimatsmart boende fick svara på en enkät. Vi vill tacka alla som har svarat! Sammanfattning av resultatet finns som en pdf-fil här.

Material om Allmännyttans klimatinitiativ

Vill ni berätta om Klimatinitiativet för till exempel styrelsen eller andra inom företaget?

Nu finns en PPT-presentation med bilder och talmanus att ladda ned.
Det finns även en broschyr om Klimatinitiativet för nedladdning och utskrift.

Längst ner på sidan finns även Klimatinitiativets logga som ni kan använda på er hemsida eller i sociala medier.

Handledning för hur man skapar ett lokalt nätverk

Att nå de ambitiösa målen för Allmännyttans klimatinitiativ är en utmaning för alla. Nätverk, erfarenhetsutbyte och studiebesök kan göra det lättare. Genom att träffas, lära av och med varandra kan nya idéer förverkligas snabbare och enklare än att göra allt själv.

I den här skriften har vi samlat några tips på hur ni kan skapa ett nätverk och genomföra träffar med andra bolag.