Naturvårdsverket har nu tydliggjort vilken verksamhet som har ansvar för att rapportera farligt avfall till avfallregistret. 

– Det är bra att vi fått vägledning om vem som är avfallsproducent när externa utförare anlitas, även om det fortfarande kan vara svårt med gränsdragningen. Finns det tveksamhet, för en dialog med tillsynsmyndigheten i kommunen, säger Patrizia Finessi, miljöexpert på Sveriges Allmännytta. 

Huvudregeln, enligt Naturvårdsverket, är att den vars aktivitet ger upphov till ett avfall är avfallsproducent. Det är dock mer komplicerat när externa utförare anlitas, då kan rådigheten avgöra vem som är avfallsproducent, och göra att huvudregeln behöver frångås. Hur bedömningen görs kan både bero på flera omständigheter: krav i annan lagstiftning, tillstånd eller att det är en annan verksamhet som förfogar över avfallet när det uppstår. 

Entreprenör ansvarar vid större projekt

Vid större arbeten som löpande underhåll, ROT-projekt, byggnation och rivning bedömer Naturvårdsverket att det är den anlitade entreprenören som är avfallsproducent. 

När ett serviceföretag anlitas för att utföra service kan det uppstå avfall som uppkommer till följd av själva servicen. Det kan vara elkablar, trasiga elkomponenter, oljerester eller utbytt köldmedia. I dessa fall är det serviceföretaget som är avfallsproducent och ska rapportera till avfallsregistret.  

– Men om serviceföretaget byter ut utrustning som ska kasseras åt ett bostadsföretag exempelvis trasiga lysrör, vitvaror och ventilationsaggregat, då är det bostadsföretaget som är avfallsproducent och har ansvar för rapportering till avfallsregistret, säger Patrizia Finessi. 

Detta exempel är också relevant när bostadsföretag säljer förvaltningstjänster till kommunen eller dotterföretag, där måste man också skilja på i vems verksamhet det farliga avfallet uppstår. Även om verksamheterna ingår i samma koncern så har man olika organisationsnummer och är olika verksamheter. 

Sveriges Allmännytta har nu uppdaterat Vägledning för rapportering av farligt avfall med vem som är avfallsproducent när entreprenörer anlitas. 

Ny version: Vägledning för rapportering av farligt avfall