Program för hållbarhetsrapportering
Stockholm 5–6 oktober 2023
och 26 oktober 2023
och 30 november 2023
och 12–13 december 2023
och 13–14 mars
och 4–5 september
och 22–23 oktober
1 deltagare
- +
= 110 000 kr
(priser exkl moms)
Anmälan stängd
Medlemskap krävs
Den här utbildningen är endast tillgänglig för medlemmar. Du behöver logga in för att genomföra din anmälan.
Logga in

Mer än rapportering

Under programmet använder vi lärplattformen Learnifier, du hittar den här.

Bakgrund

I december 2022 antogs direktivet vad gäller företags hållbarhetsrapportering. Detta direktiv uppdaterar bl.a. EU:s årsbokslutsdirektiv och revisionsdirektiv vilket i sin tur innebär uppdatering bl.a. av svenska årsredovisningslagens krav på hållbarhetsrapport.

Direktivet innebär att hållbarhetsrapporten för stora företag ska

 • innehålla djuplodad information om hållbarhetstyrning, miljö, sociala frågor, personal, respekt för mänskliga rättigheter och bekämpning av korruption och mutor.
 • behandla hållbarhetsfrågor som affärsrisk (finansiell risk) och negativ påverkan människor och miljö (påverkansrisk), så kallad dubbel väsentlighet.
 • ske i enlighet med lagstadgade EU-gemensamma standarder för hållbarhetsrapportering
 • finnas som särskilt avsnitt i förvaltningsberättelsen
 • genomgå extern revision
 • ’taggas’ digitalt så att den är maskinläsbar

I det förslag på implementering av direktivets krav i svenska lagstiftning omfattas bolag som redan idag omfattas av villkoren för hållbarhetsrapport (ÅRL, kap 6, 10 §).

Läs mer här om EU direktivets krav.

Innehåll

Mer än rapportering är ett unikt program som inte finns på marknaden idag specifikt anpassat för Sveriges Allmännyttas medlemmar.

Syftet med programmet är att:

 • utgöra ett stöd till Sveriges Allmännyttas medlemmar för att möta lagkravet
 • på ett kostnadseffektivt sätt stötta bolagen att genomföra implementeringen (vilket ersätter många konsultimmar)
 • facilitera djup samverkan mellan bolagen i denna implementering

Målet med programmet är att deltagarna tillsammans:

 • lär sig vilka krav direktivet ställer,
 • lär sig innehållet i och användandet av EU:s standarder för hållbarhetsrapportering,
 • börjar utveckla processer och rutiner för rapportering,
 • genomför vissa delar av rapporteringsarbetet,
 • utvecklar och förbättrar hållbarhetsarbetet så att god rapportering är möjlig.

I samband med träffarna får deltagarna:

 • träffa experter på områden som rapportering, mänskliga rättigheter, klimat och korruption, men också riskhantering, intressentdialog och strategi,
 • omsätta innehållet i praktiskt arbete med det egna bolagets verksamhet och rapportering,
 • få konkret stöd och praktiska råd av andra deltagare och experter.

Upplägg

Under programmet kommer arbete ske i storgrupp, mindre arbetsgrupper av medarbetare med samma ansvar och bolag med likartad storlek eller mognad inom hållbarhetsrapportering och  -styrning. Programmet består av fysiska och digitala träffar med olika teman.

Hösten 2023 – strategi och styrning

Träff 1: Uppstart och introduktion

 • Introduktion av program, deltagare och arbetsgrupper
 • Introduktion till direktivet
 • Dubbel väsentlighet
 • Värdekedjan
 • Förberedelse inför intressentdialog
 • Styrning och strategi enligt direktivets krav:
  • Övergripande standarder (ESRS1 och ESRS2)

Träff 2: Väsentlighetsanalys och styrning

 • Avrapportering av arbete sedan träff 1
 • Väsentlighetsanalys: identifiering av påverkan, risker möjligheter och värdering, tröskelvärden.
 • Analys av gap i styrning (baserad på tidigare rapportering och befintliga processer)

Träff 3: Intressentdialog

 • Dialog med externa intressenter som är relevanta för deltagande bolag
 • Behov av intressentdialog för egna verksamheten
 • Uppdatering av väsentlighetsanalys och åtgärder för att hantera identifierad påverkan
 • Uppdatering av analysen av styrningen
 • Plan och åtgärder för att hantera gap

Träff 4: Strategi och styrning

 • Avrapportering av genomfört arbete med fokus på utestående frågor och utmaningar
 • Goda exempel (från deltagande bolag och från andra verksamheter)
 • Deltagarna delar erfarenheter av arbetet med väsentlighets- och gapanalys.
 • Åtgärder för att hantera bolagets påverkan och förbättra styrning.
 • Introduktion till rapportering av hållbarhetsarbetet

Våren 2024 – rapportering

Träff 5: Introduktion rapportering

 • Hållbarhetskommunikation
 • Rapporteringskraven från CSRD och Taxonomin
 • Rapportering enligt övergripande standarder (ESRS1 och ESRS2)
 • Datainsamling (krav, process, verktyg)
 • Fortsatt arbete med styrning och hantering av väsentliga frågor.

Träff 6: Uppföljning och vägledning

 • EU:s taxonomi (forts.)
 • Ämnesspecifika standarder som täcker väsentliga frågor för flera bolag.
 • Uppföljning av och stöd med pågående arbete

Träff 7: Uppföljning och vägledning

 • Ämnesspecifika standarder som täcker väsentliga frågor för flera bolag.
 • Uppföljning av och stöd med pågående arbete

Träff 8:

Träff 9: Avslutning och planering

 • Summering av insikter och erfarenheter (inkl. mallar, verktyg och process-beskrivningar)
 • Planer och åtgärder inför kommande rapportering 

Vår samarbetspartner är Enact Sustainable Strategies

Enact Sustainable Strategies är den konsultbyrå som idag håller flest utbildningar på marknaden om EU:s nya direktiv om hållbarhetsrapportering, framförallt för Aktuell Hållbarhet (Bonnier). De är en värderingsdriven konsultbyrå specialiserad inom hållbar affärsutveckling och ansvarsfullt företagande.

Enact erbjuder rådgivning, coaching och utbildningar till såväl svenska som internationella företag och organisationer. De arbetar med omfattande hållbara affärsstrategier, intressentdialog, miljö, hälsa, säkerhet, risk, påverkan och redovisningstjänster.

Enact har kunder så som Akademiska hus, Stångåstaden, Stora Enso, Svenska Institutet, Vattenfall, Volvo. De kommer att agera processledare under hela programmet för hållbarhetsrapportering tillsammans med Magnus Ulaner, klimatexpert på Sveriges Allmännytta.

Magnus Ulaner har själv har erfarenhet av att driva stöd och implementering av hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering från sin tid inom HSB. Han har även implementerat miljöledningssystem, är diplomerad hållbarhetschef och arbetade senast flera år inom HSB nationellt med stöd rörande miljö och hållbarhetsfrågor, till olika delar av HSB:s federativa organisation. Magnus har vidare varit djupt involverad i branschsamverkan och påverkansarbete och opinion inom miljö och hållbarhetsfrågor i europeisk och svensk lagstiftning.

Praktisk information

Asset 79
Modulbaserad utbildning
Det här är en utbildning som ges i moduler. Det innebär att det är flera tillfällen, moduler, som utgör utbildningen. Alla datum som visas i bokningen ingår i utbildningen.
Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum

5–6 oktober – Stockholm, Scandic Continental
26 oktober – Digitalt
30 november – Stockholm, Scandic Continental
12–13 december – Digitalt
13–14 mars 2024 – Stockholm, Nordic Light Hotel
18 april 2024 – Digitalt
23 maj 2024 – Digitalt
4 september 2024 – Digitalt
22-23 oktober – Stockholm, 7A Posthuset

Asset 79
Digitalt
Digitalt innebär att kursen eller konferensen genomförs på distans i verktyget Zoom eller motsvarande, och är lärarledd. I bekräftelsen på din anmälan får du detaljerad och praktisk information angående Zoom.
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
110 000 kronor för medlem
Kostnaden gäller per bolag, max två deltagare från vardera bolag kan medverka vid varje fysisk träff. Anmäl alla som ska medverka, priset korrigeras i efterhand.
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 22 september
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid. Sveriges Allmännytta ombesörjer inte rumsbokning.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår middag första dagen av modul 1, kaffe, lunch vid de övriga fysiska träffarna och dokumentation.

Föreläsare

placeholder+image
Magnus Ulaner
Klimat- och hållbarhetsexpert, Sveriges Allmännytta
Fd. Miljöchef på HSB Riksförbund. Magister i "Environmental science, Communication and Decision making"
placeholder+image
Mattias Iweborg
Vd och Senior Hållbarhetsrådgivare, Enact Sustainable Strategies
Lång erfarenhet av arbete med hållbarhet, kommunikation och strategi, såväl nationellt som internationellt.
placeholder+image
Johanna Gulliksen
Hållbarhetsrådgivare och projektledare, Enact Sustainable Strategies
Uppskattad utbildare och workshopare, med expertis inom CSRD-ramverket.
Skriv ut programmet
Program för hållbarhetsrapportering
Skriv ut programmet
Dag 1 – 5-6 oktober
Uppstart och Introduktion

Plats: Scandic Continental

Dag 1
09:00 – Frukost
09:30 – Start
16:30 – Avslut
18:30 – Middag

Dag 2
08:30 – Start
15:30 – Avslut

På dessa introduktionsdagar i Stockholm kommer en central del utgöras av att bekanta sig med det kommande direktivet. Vi tar oss tid att förstå dess syfte, mål och viktigaste bestämmelser. Särskild betoning läggs på dubbel väsentlighet – att identifiera och rapportera om faktorer som påverkar både våra ekonomiska resultat och samhällets miljömässiga och sociala hållbarhet.

Värdekedjan är också i fokus under träffen. Vi kommer diskutera hur vi kan analysera och förbättra olika processer och aktörers bidrag till vår organisations miljömässiga och sociala prestation.

Inför framtida intressentdialoger förbereder vi oss noggrant. Vi diskuterar olika metoder och strategier för att engagera och kommunicera med våra intressenter.

Slutligen går vi igenom styrning och strategi enligt direktivets krav. Vi undersöker de övergripande standarderna ESRS1 och ESRS2 och hur de kan användas för att utveckla en hållbarhetsstrategi och implementera effektiva styrningsmekanismer inom vår organisation.

Den första träffen i oktober syftar till att ge alla deltagare en stark grund att bygga vidare på. Vi etablerar en gemensam förståelse för direktivet, betydelsen av dubbel väsentlighet, kopplingen till globala mål och riktlinjer, samt förberedelserna inför kommande arbete och intressentdialog.

Dag 1 – 26 oktober
Väsentlighetsanalys och styrning, digital

Under denna digitala träff kommer vi att fokusera på väsentlighetsanalys och styrning.

Vi kommer att dela och diskutera våra framsteg sedan förra träffen. Detta inkluderar uppdateringar om genomförda aktiviteter, eventuella utmaningar och uppnådda resultat.

Vi kommer att genomföra en väsentlighetsanalys för att identifiera och bedöma påverkan, risker, möjligheter och värderingar i vårt projekt. Vi kommer att undersöka vilka faktorer som är mest relevanta och viktiga för att uppnå våra mål och hur de kan påverka projektets framgång. Vi kommer också att fastställa tröskelvärden för att avgöra när åtgärder behöver vidtas.

Baserat på tidigare rapportering och befintliga processer kommer vi att analysera och utvärdera eventuella brister eller luckor i vår nuvarande styrning. Vi kommer att identifiera områden där förbättringar kan göras för att säkerställa effektivitet, ansvarsskyldighet och korrekt genomförande av projektet.

Genom att genomföra dessa aktiviteter kommer vi att få en bättre förståelse för projektets framsteg, identifiera potentiella risker och möjligheter samt förbättra vår styrning och kontroll. Tillsammans kommer vi att arbeta mot att framgångsrikt uppnå våra mål.

Dag 1 – 30 november
Intressentdialog

Till denna träff samlas vi återigen i Stockholm och kommer fokusera på intressentdialog.

Vi kommer att genomföra dialoger med externa intressenter som är relevanta för de deltagande bolagen. Detta kan innefatta samtal och möten med kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter som kan påverka eller påverkas av våra verksamheter. Syftet är att förstå deras perspektiv, behov och förväntningar samt att bygga och upprätthålla goda relationer.

Vi kommer också att diskutera behovet av intressentdialog för vår egen verksamhet. Det handlar om att identifiera vilka intressenter som är viktiga för oss och vilken typ av dialog och kommunikation som behövs för att möta deras krav och förväntningar. Detta kan inkludera interna avdelningar, medarbetare och andra relevanta intressenter.

Vi kommer att uppdatera vår väsentlighetsanalys med de insikter och feedback som erhållits från intressentdialogen. Vi kommer att identifiera och bedöma den påverkan som intressenterna har och fastställa åtgärder för att hantera och ta hänsyn till deras behov och prioriteringar.

Vi kommer att revidera vår analys av styrningen baserat på insikter och lärdomar från tidigare träffar och intressentdialogen. Vi kommer att identifiera eventuella gap eller områden där förbättringar kan göras för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig styrning av projektet.

Vi kommer att utveckla en plan och implementera åtgärder för att hantera de gap som identifierats i styrningsanalysen. Det kan inkludera att tydliggöra roller och ansvar, förbättra kommunikationen eller införa nya processer eller verktyg för att stärka vår styrning och kontroll över projektet.

Genom att genomföra dessa aktiviteter kommer vi att säkerställa en effektiv och relevant intressentdialog, uppdatera vår väsentlighetsanalys och vidta åtgärder för att hantera påverkan samt förbättra vår styrning genom att hantera eventuella gap.

Dag 1 – 12 december
Arbete med strategi, digital

Vid detta digitala tillfälle kommer vi att fokusera på att arbeta med strategi.

Vi kommer att rapportera om det arbete som har genomförts sedan föregående träff. Särskilt fokus kommer att ligga på att identifiera och diskutera eventuella utestående frågor och utmaningar som behöver hanteras. Detta ger oss en möjlighet att utvärdera projektets framsteg och säkerställa att inga viktiga aspekter har försummats.

Vi kommer att ta del av och diskutera goda exempel från både deltagande bolag och andra verksamheter. Detta ger oss möjlighet att lära av framgångsrika initiativ och implementera liknande åtgärder inom våra egna projekt. Genom att dela och analysera dessa exempel kan vi dra nytta av bästa praxis och främja positiva förändringar.

Genom att fokusera på avrapportering av genomfört arbete och goda exempel kommer vi att fortsätta att driva projektet framåt och implementera strategier som främjar hållbarhet och positiv förändring.

Dag 2 – 13 december
Avslutning: Strategi & Styrning, digital

Denna digitala träff kommer vara avslutningen för fokus på strategi och styrning. Hädanefter kommer träffarna fokusera mer på rapporteringen.

Vi kommer vid detta tillfälle att ge deltagarna möjlighet att dela sina erfarenheter och insikter från arbetet med väsentlighetsanalys och analysen av styrningen. Detta ger oss en chans att lära av varandra, identifiera framgångsfaktorer och utmana varandra att tänka på olika sätt för att förbättra vårt arbete.

Vi kommer att diskutera och identifiera konkreta åtgärder för att hantera bolagets påverkan på miljön och samhället. Dessa åtgärder kan omfatta implementering av nya processer, riktlinjer eller initiativ för att minska vår negativa inverkan och främja hållbarhet. Vi kommer också att undersöka möjligheter att förbättra vår styrning och kontroll genom att ta hänsyn till de tidigare analyserna.

Vi kommer att introducera rapporteringsprocessen för vårt hållbarhetsarbete. Detta innefattar att definiera vilka nyckelindikatorer och mätetal som ska rapporteras samt hur vi kommer att strukturera och kommunicera vår hållbarhetsrapport. Detta ger oss möjlighet att kommunicera vårt arbete och framsteg till intressenter och skapa öppenhet kring våra hållbarhetsinsatser.

Genom att fokusera på att dela erfarenheter, identifiera åtgärder för att hantera påverkan och förbättra styrning, utforska ämnesspecifik standard för egen arbetskraft och introducera rapporteringen av hållbarhetsarbetet, kommer vi att avsluta träffen med en stark grund för att fortsätta vårt hållbarhetsarbete.

Dag 1 – 13-14 mars
Introduktion Rapportering

Plats: Nordic Light

Under dessa två dagar som äger rum i Stockholm kommer vi att fokusera på introduktionen av rapportering och utforska följande områden:

Vi kommer att gå igenom rapporteringskraven som fastställts av CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) och Taxonomin. Vi kommer även diskutera vilken information och vilka nyckeltal som behöver rapporteras för att uppfylla dessa krav och säkerställa överensstämmelse med relevanta regelverk.

Vi fortsätter utforska de övergripande standarderna ESRS1 och ESRS2 och diskuterar vilka områden som ska omfattas av rapporteringen och vilka kriterier och indikatorer som är relevanta för vårt projekt.

Vi undersöker kraven för datainsamling och processen för att samla in relevant information för rapporteringen. Vi diskuterar även olika verktyg och system som kan underlätta datainsamlingen och effektivisera rapporteringsprocessen.

Träffen kommer innefatta fortsatt arbete med styrningen och hanteringen av väsentliga frågor men nu introducerar vi även några ämnesspecifika standarder; ESRS E1 Klimatförändringar och ESRS G1 Ansvarsfullt företagande.

Genom att fokusera på dessa områden kommer vi att förbereda oss för en framgångsrik rapporteringsprocess och säkerställa att vi uppfyller relevanta krav och standarder.

Dag 1 – 18 april
Uppföljning & Vägledning, digital

Vid detta digitala tillfälle kommer vi att fokusera på uppföljning och vägledning av ämnesspecifika standarder.

Vi introducerar och diskuterar tre ämnesspecifika standarder vid detta tillfälle; ESRS S2 Arbetare i värdekedjan, ESRS S3 Påverkade samhällen och ESRS S4 Konsumenter och slutanvändare. Vi kommer att undersöka hur dessa standarder kan användas för att stärka vår hållbarhetsstyrning och hantering av väsentliga frågor.

Vi kommer att göra en uppföljning av det pågående arbete som genomförts tidigare och ge stöd där det behövs. Vi kommer att utvärdera våra framsteg, identifiera eventuella utmaningar och diskutera hur vi kan fortsätta förbättra vårt hållbarhetsarbete. Dessutom kommer vi att erbjuda stöd och resurser för att underlätta implementeringen av hållbarhetsinitiativ och åtgärder.

Genom att fortsätta utforska EU:s taxonomi, integrera ämnesspecifika standarder och genomföra en noggrann uppföljning av vårt arbete, kommer vi att säkerställa att våra hållbarhetsinsatser är relevanta, effektiva och överensstämmer med bästa praxis och riktlinjer.

Dag 1 – 23 maj
Uppföljning & Vägledning forts. digital

Under denna digitala träff kommer vi fortsätta att fokusera på uppföljning och vägledning.

Vid detta tillfälle kommer vi fortsätta att gå igenom ämnesspecifika standarder som täcker väsentliga frågor för flera bolag. Vid detta tillfälle tittar vi mer på; ESRS E4 Biologisk mångfald & ekosystem samt ESRS E5 Resursanvändning och cirkulär ekonomi. Vi kommer att diskutera hur vi kan implementera dessa standarder och integrera dem i vår hållbarhetsstrategi för att säkerställa att vi adresserar och hanterar de mest betydelsefulla frågorna på ett effektivt sätt.

Under träffen kommer vi också att genomföra en noggrann uppföljning av vårt pågående arbete. Vi kommer att utvärdera våra framsteg, identifiera eventuella utmaningar och reflektera över föregående lektions lärdomar. Genom att analysera vår prestation hittills kommer vi att kunna identifiera områden där vi behöver ytterligare stöd och förbättringar.

Genom att fokusera på ämnesspecifika standarder och genomföra en noggrann uppföljning av vårt arbete kommer vi att fortsätta att förbättra vår hållbarhetsprestation och stärka vår hållbarhetskultur. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att adressera de utmaningar vi står inför och driva framåt för att uppnå våra hållbarhetsmål.

Dag 1 – 4-5 september
Uppföljning & Vägledning forts. digital

Under denna digitala träff kommer vi fortsätta att fokusera på uppföljning och vägledning av ämnesspecifika standarder.

Vid detta tillfälle kommer vi fortsätta att gå igenom ämnesspecifika standarder som täcker väsentliga frågor för flera bolag. Vid detta tillfälle tittar vi mer på; ESRS S1 Den egna arbetskraften och ESRS E3 Vatten och marina resurser. Vi kommer att diskutera hur vi kan implementera dessa standarder och integrera dem i vår hållbarhetsstrategi för att säkerställa att vi adresserar och hanterar de mest betydelsefulla frågorna på ett effektivt sätt.

Vi fortsätter även utforska och diskutera EU:s taxonomi, som är en viktig vägledning för att bedöma och rapportera företagens hållbarhetsprestationer. Vi kommer att undersöka de olika aspekterna av taxonomin och hur den kan tillämpas för att bedöma vår egna verksamhet och rapportera om våra hållbarhetsinsatser.

Genom att fokusera på ämnesspecifika standarder och genomföra en noggrann uppföljning av vårt arbete kommer vi att fortsätta att förbättra vår hållbarhetsprestation och stärka vår hållbarhetskultur. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att adressera de utmaningar vi står inför och driva framåt för att uppnå våra hållbarhetsmål.

Dag 1 – 22-23 oktober
Avslutning & Planering

Plats: 7A Posthuset

Vid denna avslutande träff i Stockholm kommer fokus ligga på hur vi planerar för att arbeta vidare med hållbarhetsrapporteringen och knyta ihop säcken för programmet.

Vi kommer att summera och sammanfatta de insikter och erfarenheter vi har fått under vår resa. Vi kommer att reflektera över vad vi har lärt oss och vilka framsteg vi har gjort. Detta inkluderar även att dela med oss av användbara mallar, verktyg och processbeskrivningar som kan underlätta för framtida arbete och rapportering.

Vi kommer också att planera och identifiera åtgärder för den kommande rapporteringsperioden. Vi kommer att diskutera vilka specifika mål och indikatorer som vi behöver fokusera på och hur vi kan förbättra vår rapportering. Genom att fastställa tydliga planer och åtgärder kommer vi att säkerställa att vi har rätt resurser och processer på plats för att framgångsrikt genomföra våra hållbarhetsmål och rapporteringskrav.

Genom att summera våra insikter och erfarenheter samt planera för framtiden kommer vi att avsluta vårt hållbarhetsrapporteringsprogram på ett meningsfullt sätt. Detta ger oss en stark grund för att fortsätta att driva framåt och ha rätt förutsättningar för att lyckas med hållbarhetsrapporteringen.

Modul 1

Dag 1 – 5-6 oktober
Uppstart och Introduktion

Plats: Scandic Continental

Dag 1
09:00 – Frukost
09:30 – Start
16:30 – Avslut
18:30 – Middag

Dag 2
08:30 – Start
15:30 – Avslut

På dessa introduktionsdagar i Stockholm kommer en central del utgöras av att bekanta sig med det kommande direktivet. Vi tar oss tid att förstå dess syfte, mål och viktigaste bestämmelser. Särskild betoning läggs på dubbel väsentlighet – att identifiera och rapportera om faktorer som påverkar både våra ekonomiska resultat och samhällets miljömässiga och sociala hållbarhet.

Värdekedjan är också i fokus under träffen. Vi kommer diskutera hur vi kan analysera och förbättra olika processer och aktörers bidrag till vår organisations miljömässiga och sociala prestation.

Inför framtida intressentdialoger förbereder vi oss noggrant. Vi diskuterar olika metoder och strategier för att engagera och kommunicera med våra intressenter.

Slutligen går vi igenom styrning och strategi enligt direktivets krav. Vi undersöker de övergripande standarderna ESRS1 och ESRS2 och hur de kan användas för att utveckla en hållbarhetsstrategi och implementera effektiva styrningsmekanismer inom vår organisation.

Den första träffen i oktober syftar till att ge alla deltagare en stark grund att bygga vidare på. Vi etablerar en gemensam förståelse för direktivet, betydelsen av dubbel väsentlighet, kopplingen till globala mål och riktlinjer, samt förberedelserna inför kommande arbete och intressentdialog.

Modul 2

Dag 1 – 26 oktober
Väsentlighetsanalys och styrning, digital

Under denna digitala träff kommer vi att fokusera på väsentlighetsanalys och styrning.

Vi kommer att dela och diskutera våra framsteg sedan förra träffen. Detta inkluderar uppdateringar om genomförda aktiviteter, eventuella utmaningar och uppnådda resultat.

Vi kommer att genomföra en väsentlighetsanalys för att identifiera och bedöma påverkan, risker, möjligheter och värderingar i vårt projekt. Vi kommer att undersöka vilka faktorer som är mest relevanta och viktiga för att uppnå våra mål och hur de kan påverka projektets framgång. Vi kommer också att fastställa tröskelvärden för att avgöra när åtgärder behöver vidtas.

Baserat på tidigare rapportering och befintliga processer kommer vi att analysera och utvärdera eventuella brister eller luckor i vår nuvarande styrning. Vi kommer att identifiera områden där förbättringar kan göras för att säkerställa effektivitet, ansvarsskyldighet och korrekt genomförande av projektet.

Genom att genomföra dessa aktiviteter kommer vi att få en bättre förståelse för projektets framsteg, identifiera potentiella risker och möjligheter samt förbättra vår styrning och kontroll. Tillsammans kommer vi att arbeta mot att framgångsrikt uppnå våra mål.

Modul 3

Dag 1 – 30 november
Intressentdialog

Till denna träff samlas vi återigen i Stockholm och kommer fokusera på intressentdialog.

Vi kommer att genomföra dialoger med externa intressenter som är relevanta för de deltagande bolagen. Detta kan innefatta samtal och möten med kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter som kan påverka eller påverkas av våra verksamheter. Syftet är att förstå deras perspektiv, behov och förväntningar samt att bygga och upprätthålla goda relationer.

Vi kommer också att diskutera behovet av intressentdialog för vår egen verksamhet. Det handlar om att identifiera vilka intressenter som är viktiga för oss och vilken typ av dialog och kommunikation som behövs för att möta deras krav och förväntningar. Detta kan inkludera interna avdelningar, medarbetare och andra relevanta intressenter.

Vi kommer att uppdatera vår väsentlighetsanalys med de insikter och feedback som erhållits från intressentdialogen. Vi kommer att identifiera och bedöma den påverkan som intressenterna har och fastställa åtgärder för att hantera och ta hänsyn till deras behov och prioriteringar.

Vi kommer att revidera vår analys av styrningen baserat på insikter och lärdomar från tidigare träffar och intressentdialogen. Vi kommer att identifiera eventuella gap eller områden där förbättringar kan göras för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig styrning av projektet.

Vi kommer att utveckla en plan och implementera åtgärder för att hantera de gap som identifierats i styrningsanalysen. Det kan inkludera att tydliggöra roller och ansvar, förbättra kommunikationen eller införa nya processer eller verktyg för att stärka vår styrning och kontroll över projektet.

Genom att genomföra dessa aktiviteter kommer vi att säkerställa en effektiv och relevant intressentdialog, uppdatera vår väsentlighetsanalys och vidta åtgärder för att hantera påverkan samt förbättra vår styrning genom att hantera eventuella gap.

Modul 4

Dag 1 – 12 december
Arbete med strategi, digital

Vid detta digitala tillfälle kommer vi att fokusera på att arbeta med strategi.

Vi kommer att rapportera om det arbete som har genomförts sedan föregående träff. Särskilt fokus kommer att ligga på att identifiera och diskutera eventuella utestående frågor och utmaningar som behöver hanteras. Detta ger oss en möjlighet att utvärdera projektets framsteg och säkerställa att inga viktiga aspekter har försummats.

Vi kommer att ta del av och diskutera goda exempel från både deltagande bolag och andra verksamheter. Detta ger oss möjlighet att lära av framgångsrika initiativ och implementera liknande åtgärder inom våra egna projekt. Genom att dela och analysera dessa exempel kan vi dra nytta av bästa praxis och främja positiva förändringar.

Genom att fokusera på avrapportering av genomfört arbete och goda exempel kommer vi att fortsätta att driva projektet framåt och implementera strategier som främjar hållbarhet och positiv förändring.

Dag 2 – 13 december
Avslutning: Strategi & Styrning, digital

Denna digitala träff kommer vara avslutningen för fokus på strategi och styrning. Hädanefter kommer träffarna fokusera mer på rapporteringen.

Vi kommer vid detta tillfälle att ge deltagarna möjlighet att dela sina erfarenheter och insikter från arbetet med väsentlighetsanalys och analysen av styrningen. Detta ger oss en chans att lära av varandra, identifiera framgångsfaktorer och utmana varandra att tänka på olika sätt för att förbättra vårt arbete.

Vi kommer att diskutera och identifiera konkreta åtgärder för att hantera bolagets påverkan på miljön och samhället. Dessa åtgärder kan omfatta implementering av nya processer, riktlinjer eller initiativ för att minska vår negativa inverkan och främja hållbarhet. Vi kommer också att undersöka möjligheter att förbättra vår styrning och kontroll genom att ta hänsyn till de tidigare analyserna.

Vi kommer att introducera rapporteringsprocessen för vårt hållbarhetsarbete. Detta innefattar att definiera vilka nyckelindikatorer och mätetal som ska rapporteras samt hur vi kommer att strukturera och kommunicera vår hållbarhetsrapport. Detta ger oss möjlighet att kommunicera vårt arbete och framsteg till intressenter och skapa öppenhet kring våra hållbarhetsinsatser.

Genom att fokusera på att dela erfarenheter, identifiera åtgärder för att hantera påverkan och förbättra styrning, utforska ämnesspecifik standard för egen arbetskraft och introducera rapporteringen av hållbarhetsarbetet, kommer vi att avsluta träffen med en stark grund för att fortsätta vårt hållbarhetsarbete.

Modul 5

Dag 1 – 13-14 mars
Introduktion Rapportering

Plats: Nordic Light

Under dessa två dagar som äger rum i Stockholm kommer vi att fokusera på introduktionen av rapportering och utforska följande områden:

Vi kommer att gå igenom rapporteringskraven som fastställts av CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) och Taxonomin. Vi kommer även diskutera vilken information och vilka nyckeltal som behöver rapporteras för att uppfylla dessa krav och säkerställa överensstämmelse med relevanta regelverk.

Vi fortsätter utforska de övergripande standarderna ESRS1 och ESRS2 och diskuterar vilka områden som ska omfattas av rapporteringen och vilka kriterier och indikatorer som är relevanta för vårt projekt.

Vi undersöker kraven för datainsamling och processen för att samla in relevant information för rapporteringen. Vi diskuterar även olika verktyg och system som kan underlätta datainsamlingen och effektivisera rapporteringsprocessen.

Träffen kommer innefatta fortsatt arbete med styrningen och hanteringen av väsentliga frågor men nu introducerar vi även några ämnesspecifika standarder; ESRS E1 Klimatförändringar och ESRS G1 Ansvarsfullt företagande.

Genom att fokusera på dessa områden kommer vi att förbereda oss för en framgångsrik rapporteringsprocess och säkerställa att vi uppfyller relevanta krav och standarder.

Modul 6

Dag 1 – 18 april
Uppföljning & Vägledning, digital

Vid detta digitala tillfälle kommer vi att fokusera på uppföljning och vägledning av ämnesspecifika standarder.

Vi introducerar och diskuterar tre ämnesspecifika standarder vid detta tillfälle; ESRS S2 Arbetare i värdekedjan, ESRS S3 Påverkade samhällen och ESRS S4 Konsumenter och slutanvändare. Vi kommer att undersöka hur dessa standarder kan användas för att stärka vår hållbarhetsstyrning och hantering av väsentliga frågor.

Vi kommer att göra en uppföljning av det pågående arbete som genomförts tidigare och ge stöd där det behövs. Vi kommer att utvärdera våra framsteg, identifiera eventuella utmaningar och diskutera hur vi kan fortsätta förbättra vårt hållbarhetsarbete. Dessutom kommer vi att erbjuda stöd och resurser för att underlätta implementeringen av hållbarhetsinitiativ och åtgärder.

Genom att fortsätta utforska EU:s taxonomi, integrera ämnesspecifika standarder och genomföra en noggrann uppföljning av vårt arbete, kommer vi att säkerställa att våra hållbarhetsinsatser är relevanta, effektiva och överensstämmer med bästa praxis och riktlinjer.

Modul 7

Dag 1 – 23 maj
Uppföljning & Vägledning forts. digital

Under denna digitala träff kommer vi fortsätta att fokusera på uppföljning och vägledning.

Vid detta tillfälle kommer vi fortsätta att gå igenom ämnesspecifika standarder som täcker väsentliga frågor för flera bolag. Vid detta tillfälle tittar vi mer på; ESRS E4 Biologisk mångfald & ekosystem samt ESRS E5 Resursanvändning och cirkulär ekonomi. Vi kommer att diskutera hur vi kan implementera dessa standarder och integrera dem i vår hållbarhetsstrategi för att säkerställa att vi adresserar och hanterar de mest betydelsefulla frågorna på ett effektivt sätt.

Under träffen kommer vi också att genomföra en noggrann uppföljning av vårt pågående arbete. Vi kommer att utvärdera våra framsteg, identifiera eventuella utmaningar och reflektera över föregående lektions lärdomar. Genom att analysera vår prestation hittills kommer vi att kunna identifiera områden där vi behöver ytterligare stöd och förbättringar.

Genom att fokusera på ämnesspecifika standarder och genomföra en noggrann uppföljning av vårt arbete kommer vi att fortsätta att förbättra vår hållbarhetsprestation och stärka vår hållbarhetskultur. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att adressera de utmaningar vi står inför och driva framåt för att uppnå våra hållbarhetsmål.

Modul 8

Dag 1 – 4-5 september
Uppföljning & Vägledning forts. digital

Under denna digitala träff kommer vi fortsätta att fokusera på uppföljning och vägledning av ämnesspecifika standarder.

Vid detta tillfälle kommer vi fortsätta att gå igenom ämnesspecifika standarder som täcker väsentliga frågor för flera bolag. Vid detta tillfälle tittar vi mer på; ESRS S1 Den egna arbetskraften och ESRS E3 Vatten och marina resurser. Vi kommer att diskutera hur vi kan implementera dessa standarder och integrera dem i vår hållbarhetsstrategi för att säkerställa att vi adresserar och hanterar de mest betydelsefulla frågorna på ett effektivt sätt.

Vi fortsätter även utforska och diskutera EU:s taxonomi, som är en viktig vägledning för att bedöma och rapportera företagens hållbarhetsprestationer. Vi kommer att undersöka de olika aspekterna av taxonomin och hur den kan tillämpas för att bedöma vår egna verksamhet och rapportera om våra hållbarhetsinsatser.

Genom att fokusera på ämnesspecifika standarder och genomföra en noggrann uppföljning av vårt arbete kommer vi att fortsätta att förbättra vår hållbarhetsprestation och stärka vår hållbarhetskultur. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att adressera de utmaningar vi står inför och driva framåt för att uppnå våra hållbarhetsmål.

Modul 9

Dag 1 – 22-23 oktober
Avslutning & Planering

Plats: 7A Posthuset

Vid denna avslutande träff i Stockholm kommer fokus ligga på hur vi planerar för att arbeta vidare med hållbarhetsrapporteringen och knyta ihop säcken för programmet.

Vi kommer att summera och sammanfatta de insikter och erfarenheter vi har fått under vår resa. Vi kommer att reflektera över vad vi har lärt oss och vilka framsteg vi har gjort. Detta inkluderar även att dela med oss av användbara mallar, verktyg och processbeskrivningar som kan underlätta för framtida arbete och rapportering.

Vi kommer också att planera och identifiera åtgärder för den kommande rapporteringsperioden. Vi kommer att diskutera vilka specifika mål och indikatorer som vi behöver fokusera på och hur vi kan förbättra vår rapportering. Genom att fastställa tydliga planer och åtgärder kommer vi att säkerställa att vi har rätt resurser och processer på plats för att framgångsrikt genomföra våra hållbarhetsmål och rapporteringskrav.

Genom att summera våra insikter och erfarenheter samt planera för framtiden kommer vi att avsluta vårt hållbarhetsrapporteringsprogram på ett meningsfullt sätt. Detta ger oss en stark grund för att fortsätta att driva framåt och ha rätt förutsättningar för att lyckas med hållbarhetsrapporteringen.

Rekommenderade hotell

Scandic Continental

Sveriges Allmännytta har avtal med Scandic hotells vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en kurs eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av oss på Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

Besök deras hemsida

Visa karta

Nordic Light Hotel

Sveriges Allmännytta har avtal med Nordic Choice vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får du bokningsinformation med bokningskoder av Sveriges Allmännytta i bekräftelsen.

 

 

Clarion Hotel Sign

Sveriges Allmännytta har avtal med Nordic Choice vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en kurs eller konferens skickas bokningsinformation och eventuella bokningskoder med i bekräftelsen på anmälan.

Besök deras hemsida.

Visa karta.

Kontakt

placeholder+image
Frida Hansson
Frida Hansson arbetar som projektledare på enheten för fastighet och hållbarhet.
placeholder+image
Frida Bravo
Frida Bravo är projektledare för kurser och konferenser.

Relaterade utbildningar