Många och relativt stora ändringar i lovregelverket har genomförts efter att den nuvarande plan- och bygglagen trädde i kraft 2011. Ändrin­garna har främst inneburit fler undantag från kravet på bygglov. Regelverket är enligt regeringen komplext och svårtolkat och ställer höga krav på den som ska avgöra om en åtgärd kräver lov eller anmälan.

– Reglerna för bygglov har blivit som ett lapptäcke och det upplevs som krångligt. Vi vill ha ett system som är tydligt och rättssäkert och bidrar till ett ökat byggande. Därför ska regelverket ses över, säger bostadsminister Per Bolund.

Skapar förseningar

Regelverket behöver enligt regeringen ge bättre förut­sättningar att möta det stora behovet av bostäder och landsbygdsutveckling.

– Reglerna måste vara entydiga och kunna tolkas på samma sätt i hela Sverige. Ett ständigt återkommande problem för allmännyttan när vi vill bygga nya bostäder är att bygglov slentrianmässigt överklagas, vilket skapar förseningar som leder till fördyrande av de bostäder vi vill bygga. Det här är ett väl känt problem som det verkligen är dags att se över om allmännyttan ska få möjligheten att bygga bostäder de flesta har råd att efterfråga, kommenterar Jonas Högset.

Förenkla systemet

Utredaren ska bland annat föreslå när lovplikt respektive anmälningsplikt bör inträda för olika typer av åtgärder. Det finns utrymme att förenkla systemet för när lov- och anmäl­nings­plikt bör inträda och i fråga om vilka åtgärder som ska få strida mot detaljplan och områdesbestämmelser, menar regeringen.

– Det är en bra ambition att regeringen vill skapa flexiblare användningsområden för befintliga hus i befintliga detaljplaner. Utmaningen är dock att ytterligare ett undantag införs från lovplikten, vilket talar emot grundtanken kring enkelhet och tydlighet. Fokus just nu borde i stället vara att gå vidare med förslagen som Kommittén för modernare byggregler kom med före jul, anser Jonas Högset.