Otillåten andrahandsuthyrning, handel med hyreskontrakt och bedrägerier

När bostadsmarknaden fungerar dåligt uppkommer en svart bostadsmarknad. Det är främst hyresrätten som drabbas i form av otillåten andrahandsuthyrning, handel med hyreskontrakt och bedrägerier. Den svarta marknaden förutsätter att det finns både oseriösa hyresvärdar som ser en möjlighet att tjäna mer pengar och bostadskonsumenter som accepterar att betala för en hyresrätt. Verksamheten understöds av svartmäklare och olika webbplatser.

Osäkra siffror

Den svarta marknaden finns på flera orter men varierar i omfattning och eftersom verksamheten är olaglig är den närmast omöjlig att kvantifiera. De siffror som förekommer i diskussionen måste därför enligt Boverket betraktas som osäkra.

Tillväxtorter särskilt drabbade

Det finns dock vissa faktorer som talar för en större andel svart hyresmarknad. Särskilt drabbade är tillväxtorter liksom orter med varaktig bostadsbrist, med många lägenhetsbyten och med omvandling av hyresrätter till bostadsrätter.

Allmännyttans storlek på orten har också betydelse eftersom sannolikheten för en svart marknad är mindre inom denna del av hyresmarknaden.

Frågeställningar

Boverket bedömer att den svarta bostadsmarknaden inte kan stoppas helt, men diskuterar hur den kan minimeras och tar upp följande frågor:

  • Den generella bristen på hyresrätter är grunden för de oegentligheter som finns idag. Det kommer dock alltid att finnas personer som ser möjligheter till mer eller mindre olagliga affärer.
  •  En begränsning av bytesrätten skulle radikalt minska handeln med hyreskontrakt. Bytesrätten är dock av stort värde för hyresrätten. Däremot kan det ifrågasättas om det är rimligt att tillåta byten mellan hyresrätt och en bostads- eller äganderätt.
  •  Om möjligheten att hyra ut i andra hand förenklas och utökas skulle denna uthyrning sannolikt öka. Om möjligheten i stället togs bort eller begränsades skulle fler förstahandskontrakt komma ut på marknaden.
  • Att åtgärda rent kriminellt beteende är inte en bostadspolitisk fråga. Det handlar om vilka prioriteringar som görs hos polis och åklagare

Nästa steg

Boverket pekar på några tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med:

  • I Sverige är det olagligt att sälja hyreskontrakt, men inte att köpa, vilket är unikt i ett europeiskt perspektiv. Man kan överväga att även kriminalisera köp av hyreskontrakt.
  •  Information till bostadssökande finns idag hos Boverket och Konsumentverket liksom hos intresseorganisationer. Den kan utvecklas och utformas så att den når ut bättre och vid rätt tillfälle.
  •  Bostadsförmedlingar kan åter inrättas men i moderna former och med kreativa lösningar, t.ex. i form av regionala eller kommunala portaler.

Läs Boverkets rapport här:
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2011/Daligt-fungerande-bostadsmarknader/