Projektet i korthet

Inblandade bolag

Hyresbostäder i Norrköping, Norrevo, Norrköpings kommun.

Publicerat i januari 2018

– Samarbetet har funkat jättebra och klyschan högt i tak gäller faktiskt här. Att vi har haft rak kommunikation och sett möjligheter i varandras idéer är det som tagit oss i mål med alla de punkter vi satte upp, säger Lars Axelsson, områdesansvarig för Klockaretorpet på Hyresbostäder.

Bland annat har asfalterade ytor och garage tagits bort för att ge plats åt växtlighet och nya snygga stenläggningar. Sittplatser har anlagts och utegym och hundrastgård uppmuntrar nu till aktivitet och umgänge på platsen.

Vände en ohållbar situation

Lars Axelsson berättar om hur de inblandade parterna i projektet var överens om att situationen i och kring Klockaretorpets centrum var ohållbar. Utöver att ytorna var slitna var otryggheten påtaglig och det förekom droghandel. Planeringen för att ge platsen ett lyft skedde i samförstånd och i maj 2017 gick startskottet.

Hyresbostäder hade då haft stationerade väktare i Klockaretorpets centrum under ett år.

– För våra hyresgästers trygghet valde vi att ta till den insatsen, säger Lars Axelsson.

Idag finns inte det fasta behovet längre, men fortfarande rör sig väktare då och då på platsen. Hyresbostäder kallar dessa för ”sociala väktare” och de gör i dagsläget ronderingar i tre områden i beståndet, mest för att kika runt och vara en del av det förebyggande trygghetsarbetet.

Klockaretorpet, eller ”Klockis” som en del säger, består av cirka 2 000–2 500 hushåll. Och nu ska det nya Idrottstorget blir en del av Klockis identitet.

– Namnet kommer av att platsen är ett kluster av kultur och idrott, med Idrottens hus och kultur-och fritidsförvaltningen intill. Nu förstärker vi den känslan, förklarar Lars Axelsson.

Att projektets framgång bottnar i gott samarbete är något som även Tomas Lindquist, stadsdelsutvecklare på Hyresbostäder, betonar.

– Det blir alltmer uppenbart att vi är många som behöver jobba tillsammans för att adressera den här typen av utmaningar. Både vi som jobbar med de mjuka sociala frågorna och de som ansvarar för fysisk planering. Det är i samarbetet mellan dessa som vi kan göra skillnad på riktigt.

Invigning i samband med Gröna Dagen

Framåt vårkanten kommer de nya planteringarna på Idrottstorget till sin rätt och invigningen är planerad till den 26 maj. Den sker i samband med Gröna Dagen – en årligt återkommande dag med marknad och andra aktiviteter i Klockaretorpet. Hyresbostäder brukar alltid medverka och ser det som ett bra tillfälle att träffa hyresgästerna och vara tillgängliga för frågor, ris och ros.

Nu väntar de bara på kronan på verket, en hund gjuten i brons som ska pryda torget och blicka bort mot hundrastgården. Lars Axelsson berättar att den i detta nu tar form i Holland och ser med viss spänning fram emot hundens ankomst:

– Hoppas den hinner hit till invigningen!

Det här har gjorts:

  • Garage har plockats bort, vilket öppnat upp en central yta och ett nytt stråk.
  • De stora asfaltsytorna vid entrén till centrumet har minskats och ersatts med betongsten och plattor för att skapa en mer ombonad och inbjudande utemiljö.
  • Gångytor över körvägar har belagts med marksten för att tydliggöra korsande gångstråk.
  • Torgytan har avgränsats med rumsbildande låga planteringar, träd och sittplatser.
  • En rund, upphöjd plantering i norr har tagit form och i den har ett magnoliaträd planterats.
  • Ett designat utegym med utsikt över grönytorna är på plats, något som kultur- och fritidskontoret bidragit med.
  • Uteplatserna i norr har rustats upp i samråd med Norrevos hyresgäster och försetts med spaljéer och grind.
  • Smidestaket med grind har monterats mellan byggnaderna i nordost. På detta sätt skapas en yta för cykelförvaring och en avgränsad gård för förskolan.
  • Belysningen har setts över och kompletterats för att bidra till tryggheten.
  • En inhägnad hundrastgård finns nu på grönytan i söder intill den befintliga sittplatsen med planteringar, en åtgärd som tekniska kontoret bidragit med. Belysningen har förstärkts och sittmöbler placerats inne på rastgården liksom olika anordningar för träning av hundar. Låga blommande buskar ramar in rastgården.

 

Hyresbostäder är det kommunägda bostadsföretaget i Norrköping. Koncernen äger och förvaltar cirka 9 500 lägenheter, varav cirka 750 är studentbostäder som ägs och förvaltas av dotterbolaget Studentbo. Utbudet av bostäder är varierat, från lägenheter i sekelskifteshus till nyproduktion. Bolaget planerar att bygga ytterligare 1 200 bostäder fram till 2020.

Kommunägda Norrevo förvaltar och utvecklar Norrköpings förskolor, skolor, vårdboenden och mötesarenor.

LÄS MER
Idrottens hus förenar i Norrköping