Projektet i korthet

Status

Implementerad

MÅLGRUPP: 500 medarbetare. Genom tjänstedesignmetodik involveras kunder i utvecklingsarbetet.

PARTNERS: Innovationsarbetet sker inom företaget och ofta i samarbete med näringsliv, kommun och akademi

ARBETSGRUPP: Utvecklingschef, digitaliseringsstrateg med flera

STORLEK: Mellan

 

Publicerat av Allmännyttans digitaliseringsinitiativ i september 2022

VARFÖR?

Innovation är ett av ÖBOs 8 strategiska områden i vår affärsplan. För oss är innovation ett verktyg för att nå våra högt ställda affärsmål; hög kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet, förtroende, en god ekonomi och det utmanande målet att bli helt klimatneutrala. För att säkerställa att vi verkligen tar tillvara på både intern och extern innovationskraft har vi skapat och implementerat en innovationsstrategi som banar vägen för både struktur och kreativitet.

VAD?

Vi tog fram en innovationsstrategi som förankrades i ledningsgrupp, tillskapade en innovationsbudget, tillsatte ett innovationsråd och en utvärderingsmodell för att testa av innovationsidéer samt rekryterade innovationscoacher internt. En omfattande Förbättrings- och innovationsvecka har genomförts 2020 och 2021 som ett sätt att stimulera idéutveckling och en innovationsfrämjande kultur. Som en mer permanent testbädd tillskapades en innovationslägenhet.

HUR?

En digital sluss fångar numera upp medarbetarnas förbättringsidéer, avvikelser och embryon till innovation så
att alla medarbetare får samma chans att bidra. Ett innovationsråd med egen budget fångar upp och utvärderar idéer och har hand om innovationsportföljen. Två innovationscoacher med mandat att på del av sin arbetstid stötta innovationsarbetet i företaget är en ytterligare viktig pusselbit för att ta arbetet framåt.

Nya samarbetsformer med akademin har etablerats.


VÅRA FRÅGOR

Hur balansera innovationsarbetet i relation till arbetet med ständiga förbättringar?
De flesta idèer som kommer in är förbättringsförslag; hur omvandla de med potential till innovationshöjd?

VÅRA LÄRDOMAR:

Internkommunikation är jätteviktigt och att skapa låga trösklar för att delta.
Skapa nya samverkansformer med näringsliv och akademi och fyll dessa med konkret innehåll!

Goda exempel från Allmännyttan