Projektet i korthet

Inblandade bolag

Telge Bostäder

Publicerat i juni 2020

Telge bostäder började analysera sin verksamhet ur barnrättsperspektiv förra hösten.

– Vi såg då att det var i avhysningsarbetet som barn är som mest utsatta och påverkas mest. Därför valde vi att börja jobba där, berättar Sofie Somers.

Genom att barnkonventionen nu finns i den svenska lagstiftningen har det blivit tydligare att barnets bästa måste väga tungt, konstaterar hon.

– Ibland är det oundvikligt att säga upp hyresgäster. Men när vi måste göra det vill vi säkerställa att vi gjort det vi kunnat för att säkra barnrättsperspektivet.

Samarbete med socialtjänsten

Målet – även när det gäller vuxna per­soner – är så värdiga avhysningar som möjligt. För att nå dit är det avgörande med ett nära samarbete med socialtjänsten, och det var redan etablerat i Södertälje, berättar Cecilia Kumlin, specialist i hyresjuridik och uthyrningschef på Telge Bostäder.

– Men vi behövde utveckla den grunden, så att arbetet blev mer i linje med barnkonventionen, och det har fungerat väldigt bra.

I första hand: förebygga och förhindra

I första hand arbetar socialtjänsten och Telge Bostäder för att förebygga och förhindra att barnfamiljer behöver vräkas, exempelvis genom avbetalningsplaner och längre tidsfrister. Bostadsbolaget planerar också för att införa automatiserade sms-påminnelser vid sena hyresinbetalningar.

– Det här gäller egentligen för alla våra vräkningsärenden. Men nu har vi lagt in förtydligan­den i våra arbetsflöden om att vi ska göra särskil­da bedömningar om det finns barn i hushållet, säger Cecilia Kumlin.

– Om socialtjänsten till exempel håller på att ordna ett boende till en utsatt familj som bor olovligt i andra hand behöver vi ju inte gå vidare med avhysningen på just det datumet. Men även om vi ger längre tidsfrister kommer vi i slutän­den att ta tillbaka lägenheten.

Viktigt veta om barn bor där

Bostadsbolaget och socialtjänsten försöker också i förväg ta reda på om det bor barn i lägenheten. Folkbokföringen visar inte alltid hela verkligheten; ibland behövs mer aktiva insatser.

– Om man känner sig osäker kan man helt en­kelt själv åka dit, knacka på dörren och höra efter om det bor barn där. Och om ingen öppnar kan man ju ringa och fråga, påpekar Cecilia Kumlin.

– Det är inte fel om man som hyresvärd frågar sina hyresgäster om de har barn, om deras inkomster, om de kontaktat socialtjänsten och så vidare. Det är ju det vårt uppsökande bostadssociala arbete går ut på.

Inga direktkontakter med barn

Däremot tar inte Telge Bostäder egna direkt­kontakter med barn som riskerar att vräkas. Det ansvaret vilar främst på socialtjänstens barn-och ungdomsenhet, som inte sällan redan haft kontakter med familjen.

– Socialtjänsten har ju ofta har mer vetskap om barnen än vad vi som bostadsbolag har, och är också bättre utbildade för sådana samtal. Informationen ska ju vara anpassad till just det här barnets ålder och mognad, och det kan ju även finnas saker som vi inte känner till, som funktionshinder och annat, säger Sofie Somers.

Lugn på vräkningsdagen

Socialtjänsten är också med när hyres­gäster får reda på att de ska vräkas, och kommer även till lägenheten på själva vräkningsdagen.

– Om en avhysning måste ske så ska den vara synkad med alla dem som kommer till lägenhe­ten. Socialtjänsten ska göra sitt, kronofogden sitt och vi som hyresvärdar gör det vi måste göra. Vi är ju där för att kunna svara på frågor, visa lä­genhetsförrådet och bistå med nycklar, så många gånger är vi inte ens inne i lägenheten, berättar Cecilia Kumlin.

– Det ska inte vara så att det väller in människor i lägenheten. Kronoinspektörerna ska knacka på lite försiktigt och skanna av läget. Inte banka på dörren och säga ”du ska bli avhyst idag, nu har du har 20 minuter på dig”. I min värld är det inte värdigt att inte ge personer tid att packa.

Oro över egna saker

Hon betonar att särskilt barn kan behöva lite extra tid.

– De är ofta väldigt oroliga över sina rum och vad som ska hända med familjens alla saker. En gång var det en flicka som var så orolig för att hennes saker skulle försvinna att jag hjälpte henne att packa, och sedan fyllde vi Telge Bo­städer-bilen och kronofogdebilen och skjutsade bort hennes saker till pappan, som bodde bara en liten bit därifrån.

Alla anställda utbildas

En annan del i Telge Bostäders arbete med barnrättsfrågorna är en kort webbutbildning för hela personalen. Målet är att alla ska ha översikt­liga kunskaper om barnkonventionen och vad den innebär för bostadsbolaget.

– Vi kommer också att arbeta för att alla våra anställda känner sig trygga i att göra en orosan­mälan till socialtjänsten om de tror att ett barn far illa i ett hem, säger Sofie Somers.

Folder till föräldrar

Inom kort planerar Telge Bostäder även att utarbeta en folder med råd till föräldrar om hur de kan prata med sina barn inför en vräkning.

– Det är ju vanligt att vi som vuxna vill skydda barnen från den verkliga sanningen i ren välme­ning, för att vi tror att det är till barnets bästa. Men barnkonventionen är tydlig: barn har rätt att få veta och att få komma till tals, konstaterar Cecilia Kumlin.

 

Vill du veta mer om hur bostadsbolag kan arbeta med barnets rättigheter?
Beställ Sveriges Allmännyttas nya vägledning Bostadsbolaget och barnen här i vår webbshop

Goda exempel från Allmännyttan