Projektet i korthet

Inblandade bolag

Stångåstaden, Hyrebostäder i Norrköping, Stadsmissionen Drivkraft (läxhjälpsarrangör), Svenska Bostäder och Stockholmshem

Status

Pilot

MÅLGRUPP: Barn och unga i bostadsområdena som deltar i ledarledd verksamhet
ARBETSGRUPP: Behovsägare och kontaktperson (bostadsbolaget), produktägare och utbildningsansvarig (Rädda Barnen), projektledare (Digitaliseringsinitiativet)
STORLEK: Liten

 

Publicerat av Allmännyttans digitaliseringsinitiativ i september 2022

VARFÖR?

Idag saknas det statistik över självskattning i socioekonomiskt utsatta områden, dessutom råder det brist på relevant data för att skapa effektiva insatser för barn och barnfamiljer i dessa områden. Piloten syftade till att förenkla mätningen av bostadsbolagens insatser inom social hållbarhet, att säkerställa att insatserna ger önskad effekt samt öka bolagens förmåga att arbeta datadrivet i frågorna.

VAD?

Under Digitaliseringsinitiativets ledning medverkade fyra bostadsbolags i en gemensam pilotsatsning där en färdigutvecklad prototyp av Rädda Barnens digitala effektmätningsverktyg Mina Svar användes i sju olika ledarledda
verksamheter. I piloten utforskade bolagen nya arbetssätt och hur de via återkoppling av insikter från Mina Svar, i dialog med barn och unga kunde vidareutveckla verksamheterna.

“Verktyget visar om vi satsar på rätt insatser när vi ger ungdomar läxhjälp och om de genomförs på rätt sätt enligt ungdomarna själva.”

HUR?

Mina Svar är en app där unga svarar på frågor i ”Läget” som genomförs ungefär var sjätte månad. Svaren sammanställs
automatiskt i ett analysverktyg och visar individens förflyttning över tid, dvs skillnad mellan mättillfällen. Fokusområdena för Mina Svar är områden i livet där unga i Rädda Barnens program uppgivit att de vill se en förändring i sina liv. De fem fokusområdena är Arbete, Boende, Demokrati, Hälsa och Utbildning. Under piloten medverkade niondeklassare som deltagit läxhjälp under terminen 2021-2022 samt sommarjobbat under några veckor under sommaren 2022. Totalt medverkade 106 barn och unga i piloten, medelåldern var 17 år bland de som deltog. Samverkan mellan de deltagande bostadsbolagen har varit både en drivkraft och ett stöd för att driva arbetet framåt.


VÅRA LÄRDOMAR

  • Det är viktigt att man klär på data med samtal och dialog med de berörda ungdomarna, då blir det ett hjälpmedel att driva stadsdelen framåt och ett dialogverktyg.
  • En stor insikt var att det tar tid att utforska nya arbetssätt och mäta effekter, den interna förankringen tar ofta längre tid än man räknat med.
  • Analysverktyget underlättar kring att fatta beslut kring vad man bör jobba vidare med inom verksamheten.
  • Med en pilot kan vi trycktesta många praktiska aspekter, förstå vad vi kräver av våra samverkanspartner och kravställa mer initierat.

Goda exempel från Allmännyttan