Regeringen presenterade i våras en proposition med åtgärder för att stärka skyddet för hyresgäster. Bland annat när hyran höjs kraftigt efter en renovering, när en lägenhet förstörs genom exempelvis en brand eller när en fastighetsägare brister i förvaltningen. Idag beslutade riksdagen att säga ja till delar av förslaget.

Från med den 1 januari 2022 ska Hyresnämnden kunna förelägga fastighetsägaren att åtgärda brister i förvaltningen när ett hyreshus missköts.

– Detta tycker vi är bra. Om hyresrätten ska vara en attraktiv och trygg upplåtelseform måste fastigheterna förvaltas på ett professionellt sätt, vilket denna ändring bidrar till, säger Lars Matton, chefsjurist på Sveriges Allmännytta.

Ja till nytt hyresavtal efter brand

Likaså beslutade riksdagen att en hyresgäst i vissa fall ska ha rätt till ett nytt hyresavtal av hyresvärden när lägenheten förstörs genom exempelvis en brand.

Sveriges Allmännyttas erfarenhet är att de flesta hyresvärdar så långt de har möjlighet, och förutsatt att hyresgästen inte själv varit vållande till förstörelsen, gör vad de kan för att erbjuda hyresgästen en evakueringsbostad och återflyttning, alternativt en annan hyreslägenhet.

– Dagens regler framstår därför inte som något stort problem, vilket vi påpekade i vårt remissvar. Vi menar fortsatt att lagstiftning, som innebär att en part kan tvingas ingå avtal med annan part om något helt annat än vad som ursprungligen överenskommits, är principiellt tveksam, säger Lars Matton.

Nej till trappning av hyror

Däremot blev det nej till att förslaget att väsentliga hyreshöjningar till följd av renoveringar ska fasas in i ett lugnare tempo. Detta eftersom riksdagen menar att dagens regler tillgodoser både hyresgästens och hyresvärdens intressen på ett rimligt sätt.

– Möjligheten till trappning av hyror finns ändå. Många av Sveriges Allmännyttas medlemsföretag arbetar redan med olika former av intrappning av hyran efter renovering. Det ger hyresgästen möjlighet att anpassa sin ekonomi och boendesituation, säger Lars Matton.

– Samtidigt är huvudregeln att full hyra ska betalas efter renovering. Fastighetsägare har ett berättigat intresse av att inom rimlig tid få betalt för gjorda investeringar. I annat fall finns risk för att nödvändiga renoveringar uteblir eller skjuts på framtiden, avslutar Lars Matton,.

Dessutom beslutade Riksdagen om några ändringar i privatuthyrningslagen.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2022.