Regeringen framhåller att den ekonomiska situationen som har uppstått på grund av Coronapandemin lett till att många hushåll fått eller riskerar att få kraftigt sänkta disponibla inkomster. Därför föreslås att den tillfälliga förstärkningen av bostadsbidraget återkommer den 1 juli och kvarstår året ut. Reglerna blir de samma som gällde under andra halvåret 2020. Det innebär att de cirka 138 000 barnfamiljer som redan har bostadsbidrag får detta höjt med 25 procent under perioden.

− Det är bra att detta tillfälliga stöd återkommer eftersom flera hushåll har drabbats ekonomiskt av pandemin, men det borde ha omfattat även hushåll utan barn. På sikt behöver dock bostadsbidragen ses över vad gäller målgruppen och omfattningen, vilket regeringen också antyder i vårändringsbudgeten, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta.

Den tillfälliga höjningen av bostadsbidraget sker med automatik och hushållen behöver inte göra någon särskild ansökan. I de fall hushållet idag erhåller försörjningsstöd kommer det höjda bostadsbidraget att räknas av. Hushållet får då inte någon resursförstärkning, men kommunens utgifter minskar. Förslaget beräknas kosta statskassan 560 miljoner kronor och förutsätter att riksdagen beslutar om en tillfällig ändring av socialförsäkringsbalken.

Lokalhyresstödet förlängs

Regeringen föreslår också att det statliga stödet till hyresvärdar som rabatterat hyran för vissa lokalhyresgäster förlängs. Tidigare i år beslutades att återinföra detta stöd för perioden januari–mars 2021. Förlängningen innebär att stödet även omfattar perioden april–juni 2021. Detta stöd kan lämnas om hyresvärden sätter ned den fasta delen av hyran och täcker motsvarande 50 procent av hyresrabatten. Förlängningen innebär att anslaget i statsbudgeten ökar från tre till sex miljarder kronor. Stödet förutsätter godkännande av Europeiska kommissionen.

− Stödet är naturligtvis välkommet, men det hade varit bättre att rikta stödet direkt till de drabbade företagen utan att involvera hyresvärdarna. Konstruktionen bygger ju som tidigare på att hyresvärden står för en lika stor del av rabatten som staten ger, säger Martin Ingvarson, lokalexpert på Sveriges Allmännytta.

Fler insatser för pandemi-drabbade

Pandemin har medfört negativa konsekvenser för människor i socialt särskilt utsatta situationer. Nya grupper har drabbats av exempelvis ohälsa, arbetslöshet och bostadslöshet. I syfte att mildra dessa konsekvenser och möta behoven av sociala och humanitära insatser föreslår regeringen att anslaget till ideella organisationer som bedriver verksamhet riktad till dessa grupper ökas med 50 miljoner kronor.

För att bidra till goda uppväxtvillkor för alla barn och unga föreslår regeringen att medel anslås till kommuner för att arrangera avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter samt för att stödja kommunernas arbete med att skapa fler sommarjobb för unga. Regeringen aviserar också en sänkning av arbetsgivaravgifterna för unga under perioden juni–augusti 2021 och avsätter totalt 1,5 miljarder kronor för detta.

− Detta är bra åtgärder. Många av våra medlemsföretag anställer sommarjobbare och ordnar lovaktiviteter, säger Jörgen Mark-Nielsen.

Regeringen föreslår också att det befintliga anslaget till energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer nu riktas till det nya stöd till energieffektivisering i flerbostadshus som införs den 1 augusti i år.