Under 2023 identifierades att Skatteverkets tolkning av lagstiftningen kunde göra det dyrare att lokalt dela och producera el. Skatteverket ansåg att solcellsläggningar på olika fastigheter skulle ses som en enda anläggning  inom en energigemenskap, vilket innebar att skattebefrielsen för egenproducerad el uteblev vid delning i lokala nät. 

Tillsammans med Örebro kommun, Örebrobostäder och Fastighetsägarna begärde Sveriges Allmännytta en lagändring, höll debatter via Altinget och medverkade i seminarier i Almedalen. 

Sveriges Allmännytta noterade även att Skatterättsnämnden ansåg att två solcellsinstallationer med varsitt el-abonnemang på sammanbyggda hus betraktades som en enda solcellsanläggning. Därmed överskred anläggningens toppeffekt 500 kilowatt och omfattades inte av undantaget från energiskatt. 

Efterfrågad tydlighet

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar nu Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklarar att solcellsinstallationen består av två separata anläggningar. Därmed behöver inte någon energiskatt betalas på den el som produceras i anläggningarna. 

– Det är mycket positivt att Högsta förvaltningsdomstolen tydliggör när det är fråga om en eller flera anläggningar. Klargöranden av vad som är en anläggning har efterfrågats länge, säger Ann Ireholm, skattejurist på Sveriges Allmännytta. 

För att främja energigemenskaper har Energimyndigheten nyligen fått i uppdrag att utreda detta djupare och föreslå åtgärder, inklusive informationsinsatser och lagförslag. 

 – Jag hoppas att Högsta förvaltningsdomstolens dom kommer att driva på utvecklingen, där många anser att Sverige ligger efter andra EU-länder när det gäller energigemenskaper. Inte minst hoppas jag att Energimyndigheten särskilt tittar på detta i sitt nya uppdrag, säger Björn Berggren, energiexpert på Sveriges Allmännytta. 

Fakta om energigemenskaper

  • Energigemenskaper, som lokala samarbeten eller kooperativ, involverar medlemmar i produktion, användning och distribution av energi, vilket kan omforma energilandskapet.  
  • Icke-koncessionspliktiga nät är en speciell typ av energigemenskap där tillstånd ges för att bygga och använda ett elnät utanför koncessionsplikten. 
  • Förutom ekonomiska fördelar, främjar energigemenskaper ökat användande av förnybar och fossilfri energi, stärker energiförsörjningens motståndskraft och stimulerar innovationer. 

Läs även 

Föråldrad skattelagstiftning krånglar till det för lokal elproduktion – Altinget – Allt om politik: altinget.se 

Uppdrag att utreda förutsättningarna för energigemenskaper och eventuellt behov av främjandeinsatser – Regeringen.se  

Microsoft Word – HFD 2023 ref. 52 (domstol.se) 

Ekonominytt – nyhetsbrev för våra medlemmar | Sveriges Allmännytta (sverigesallmannytta.se)