På en mer generell nivå finns översikter över EU:program du kan vända dig till:

  • EUs officiella webbplats finns information om såväl EU-program som arbetet i olika institutioner, beslut, rapporter, lagstiftning med mera. Det finns mycket information på svenska då syftet är att sprida information på EUs alla officiella språk men ibland finns fördjupad information bara på ett fåtal språk till exempel engelska.
  • EU-upplysningen har riksdagens uppdrag att informera om EU.
  • På lokal och regional nivå, hos kommuner och regioner, finns ofta stöd i form av projektkontor eller personal särskilt dedikerade för att informera om olika möjligheter med EU-program. Vissa regioner och branschorganisationer har också representationskontor i Bryssel.

Nätverket Housing Europe

Sveriges Allmännytta är medlem i den europeiska intresseorganisationen Housing Europe. Det är ett europeiskt nätverk bestående av allmännyttiga, kooperativa och sociala bostadsorganisationer. Housing Europe arbetar för att lyfta bostadsfrågorna på den europeiska agendan men har även information om EU-program och EU-projekt på sin hemsida. Information om finansieringsmöjligheter via EU-program är enbart för medlemmar så ta kontakt med SABO om du är intresserad av att fördjupa dig via Housing Europe.

På webbplatsen EU nära dig hittar du information om projekt som delfinansierats av EU i Sverige. Webbplatsen har ett särskilt fokus på att du ska kunna söka efter EU-projekt nära dig geografiskt och tematiskt.

Olika typer av stöd

EU:s program brukar delas in i två huvudgrupper; strukturfondsprogrammen, till exempel Interreg, ESF, ERUF och sektorsprogrammen, till exempel Horisont 2020, Life, Kreativa Europa.

Strukturfondsprogrammen har som syfte att minska skillnader i utvecklingsnivå mellan olika regioner och medlemsstater. Sektorsprogrammen är istället EUs verktyg för att utveckla Europa inom olika områden, såsom forskning och utveckling, utbildning och social innovation. Sektorsprogrammen är utformade utifrån de mål som finns inom Europa 2020-strategin som är EUs strategi för tillväxt.

Det finns även EU-stöd för internationell solidaritet, global konkurrenskraft och andra områden där EU kommissionen vill se en särskild utveckling. Att erbjuda stöd till projekt är ett effektivt verktyg för EU att nå utveckling i en önskad riktning genom att låta många organisationer bidra med idéer och kompetens.

EUs strukturfonds- och sektorsprogram följer EU:s budgetperiod och den aktuella perioden pågår från 2014 till och med 2020 så just nu är ett bra tillfälle för den som vill öka sina kunskaper och ta del av EU-pengar att börja jobba och skapa allianser. Det finns fortfarande gott om pengar i samtliga program och det kommer att komma många utlysningar med olika inriktningar under åren som följer så det finns möjlighet att försöka flera gånger om man inte lyckas vid första tillfället.

Hur går det till?

Sektorsprogrammen söker man generellt direkt hos en central EU-myndighet som ansvarar för programmet. Även om det finns mycket information på svenska så kan man räkna med att detaljerna bara finns på engelska eller franska. Förutom information på webben brukar det organiseras informationsmöten både i Bryssel och i Sverige för olika EU-program.

Strukturfondsprogrammen hanteras i stor utsträckning av myndigheter i Sverige och kräver inte lika stora partnerskap och innovationshöjd men kraven varierar stort.

Partnerskap

De formella kraven på ett sektorsprogram är i regel samarbete mellan minst tre länder varav två olika EU-länder.  I nästan alla program får Norge och kandidatländerna delta men de ekonomiska villkoren varierar. Även om de formella kraven på partnerskap inte är större än tre partners så brukar partnerskapen för att vara konkurrenskraftiga vara betydligt större med partners från många länder och många olika typer av organisationer. I vissa program finns också krav på att partnerskapet ska innehålla vissa typer av organisationer till exempel universitet för forskningsprojekt eller arbetsmarknadspart för socialfondsprojekt.

Europeiskt mervärde och informationsspridning

En utmaning i samband med EU-projekt kan vara att hitta det europeiska mervärdet. Ett projekt ska inte bara ge nytta för ett bostadsföretag eller en enskild stad, det ska ge nytta för en större region eller hela Europa. Utmaningen är att skapa ett projekt som både ger nytta för den egna organisationen och som skapar ny kunskap och nyttor i ett europeiskt perspektiv. Det handlar om att dela erfarenheter mellan varandra i partnerskapet men också att sprida information på olika sätt till andra organisationer i Europa.

Ett Europeisk mervärde skapas i projekt genom att problem och lösningar som projektet fokuserar på är av sådan karaktär att de är intressanta för många. Lösningarna exempelvis ny användning eller utveckling av teknik bör vara något som flera partners och olika kompetenser i projektet bidrar till att hitta, inte en lösning som bara tar sin utgångspunkt i en redan känd lokal lösning.

Informationsspridning är mycket viktigt i EU-projekt inte bara bland de partners som är med i projektet utan i olika kanaler i Europa för att många ska lära sig av de framgångar ert projekt uppnått. I förlängningen kanske projekt också kan bidra till förändring av policys och strategier på regional, nationell och EU-nivå vilket kan skapa bättre förutsättningar för kommunala bostadsföretag i framtiden.

Utvärdering & urval

I ett första steg så utvärderas alla projekt utifrån de fastställda kriterier som gäller för programmet. Det kan vara krav på hur många länder som ska delta, vilka typer av organisationer som ska ingå i ett partnerskap, krav på sökande organisations ekonomiska styrka, kompetenser för att driva ett internationellt projekt, att alla blanketter är ifyllda på ett korrekt sätt eller att finansieringen är ordnad.

När alla formella krav granskats går projektet vidare till en utvärderingsfas. Utvärderingen kan ske i flera steg ibland genom en första granskning hos en nationell myndighet i Sverige men oftast genom att experter inom det aktuella området samlas på central nivå, i Bryssel.

Eftersom det enbart finns en viss andel pengar vid varje utlysning så är konkurrensen mycket stor. Ibland är det bara en liten andel av alla ansökningar som blir beviljade pengar.

Kostnad & tidplan 

Kostnaden för att utveckla en projektidé, ett partnerskap och skriva en ansökan får den egna organisationen stå för. I vissa program finns det planeringsbidrag att söka för utvecklingsfasen, det finns ibland också stöd att söka från svenska myndigheter för utveckling av EU-projekt men detta gäller långt ifrån alla program.

Räkna med att det tar lång tid att få ihop en ansökan till ett internationellt projekt där alla parter är överens om innehåll och mål. Från ett antal månader till mer än ett år är inte ovanligt för en utvecklingsprocess för ett nytt innovativt projekt. Ska din organisation ta på sig ledartröjan, vara lead partner, så måste någon person hålla ihop detta arbete hela vägen så att nya partners känner sig trygga med att ni tar ansvar fullt ut för både ansökningsprocess och framtida projekt.

Ansökan och projektstruktur

Det går inte att generalisera EU-projekt alltför mycket då de är olika till sin karaktär och då olika program ställer olika krav. Men en grov bild av ett EU-projekt är att det är 36 månader långt, har flera aktiva partners som bidrar i att driva projektet framåt. Projekten brukar innehålla olika arbetspaket/work packages, wp, som har lite olika fokus. För att visa delat engagemang tar olika partners på sig ansvaret att driva och organisera arbetet i ett wp. Det innebär att olika metoder och kunskaper används för att lösa projektets olika problemområden.

EU-programmen öppnar en utlysning och redovisar sista datum för att inkomma med en ansökan om pengar. Under denna period som vanligen är från en till några månader är det dags att komma in med ansökan. Vissa program har utlysningar en gång per år medan andra har utlysningar flera gånger årligen. Utlysningen kan vara inriktad på något särskilt tema i programmet så det gäller att vara uppmärksam på vad som efterfrågas i den aktuella utlysningen. De flesta program har idag elektroniska ansökningar där ansökan är uppdelad i ett antal delar som omfattar projektets huvudsakliga aktiviteter och mål men det finns även delar om omvärlden, partnerskapet och den sökande organisationens förmåga att driva projekt.

Generellt brukar det vara för sent att starta ansökningsprocessen i samband med att en utlysning öppnar. Förberedelser i form av gemensam projektutveckling i ett partnerskap brukar ta tid så vänta inte utan förbered er för kommande utlysningar.

Vinster med EU-projekt

Även om det är kostsam och mödosamt att söka EU-pengar så finns det också stora vinster med att arbeta i EU-projekt. Det mest uppenbara är tillskott av pengar för utveckling och investeringar men ett internationellt partnerskap innebär också att ny kunskap tillförs organisationen vilket kan förändra arbetssätt och effektivisera verksamheten, skapa bättre kundnytta, öka förståelse för mångfald och olika behov … ja, listan kan göras lång på mervärden som är svårare att mäta i kvantitativa termer.  De som arbetat i EU-projekt vittnar ofta om vilka värden som skapats såväl på det personliga som det organisatoriska planet som mervärden utanför den direkta nyttan i form av pengar för utveckling.

Genom att delta i EU-projekt och program får regioner, kommuner, företag och organisationer i Europa tillgång till vidare kompetens, nya infallsvinklar, fler finansieringsmöjligheter, ett bredare europeiskt kontaktnät samt möjligheter att profilera sig inom ett visst område.

Tips på vägen

Ett tips för det bostadsföretag som inte har erfarenheter av att utveckla och driva fram ett EU-projekt med ett internationellt partnerskap är att vara partners i ett projekt som någon annan organisation driver. Det är ett bra sätt att lära sig mer om systemet. Många organisationer är duktiga på att driva EU-projekt och återkommer med nya projekt och söker nya partnerskap. Det kan till exempel vara europeiska intresseorganisationer som Housing Europe men det kan även vara enskilda bostadsföretag som lärt sig systemet genom att delta i och driva flera projekt. Genom att delta i olika informationsdagar om ett specifikt program får du bättre kunskaper och möter kanske framtida samarbetspartners.

Bra idéer ger framgångsrika projekt

Även om denna guide redovisar olika program att söka pengar från så bygger framgångrika projekt på bra och välformulerade idéer. Tänkt på att alltid utgå från en idé, eller ett problem som behöver lösas och där ni kan tänka er att ta hjälp av kunskap och teknik som finns hos andra företag eller forskningsorganisationer i Europa.

Först när ni formulerat och konkretiserat er idé, definierat problemområden och mål så är det rätt läge att undersöka vilka finansieringsmöjligheter som finns. Visst kan det vara så att man måste skruva något på sina idéer för att hitta extra finansiering men att gå alltför långt från de egna behoven och fokusera på möjliga finansieringsvägar ger sällan framgångsrika projekt eller resultat som skapar nytta.