Regeringen föreslår att all solel som produceras i små anläggningar (mindre än 255 kilowatt installerad toppeffekt) och förbrukas där elen produceras blir helt skattebefriad. Förslaget innebär en administrativ förenkling för de elproducenter som bara producerar förnybar el i små anläggningar som idag beskattas med 0,5 öre per kilowattimme. En konsekvens av förslaget är att dessa elproducenter inte behöver redovisa någon energiskatt alls, eftersom den el som produceras inte blir skattepliktig och elproducenterna därför inte heller skattskyldiga.

De som vill vara skattskyldiga för energiskatt och producera skattepliktig el i syfte att uppnå den så kallade momsfördelen bör se över sin sammanlagda energiproduktionskapacitet och om det finns möjlighet att producera skattepliktig el genom annan förnybar produktion.

För solcellsanläggningar med en installerad toppeffekt som är 255 kilowatt eller mer innebär regeringens förslag ingen förändring avseende beskattningen av den el som produceras. För 2018 är skattesatsen 33,1 öre per kilowattimme.

Ändringen föreslås gälla från den 1 juli 2019 under förutsättning att EU-kommissionen godkänner undantaget.

Momsfördelen

Att vara skattskyldig för energiskatt på el innebär bland annat att bostadsbolagets nätbolag inte ska debitera energiskatt på fakturorna för den el som köps in (vid sidan om den egenproducerade elen). En skattskyldig ska registrera sig hos Skatteverket. Bostadsbolaget ska då varje månad redovisa och betala energiskatt till Skatteverket för den egna förbrukningen utöver vindkraftselen.

Ett bostadsbolag som inte har full avdragsrätt för moms på kostnader får då en minskad kostnad för den moms på energiskatten som annars hade betalats till nätbolaget på fakturan.

Nuvarande beskattning av solel och regeringens förslag

Solel som produceras i små anläggningar och förbrukas där elen produceras är antingen undantagen från energiskatt, eller beskattas med 0,5 öre per kilowattimme, beroende på hur stor elproduktionskapacitet som elproducenten totalt förfogar över.

Om elproducenten totalt förfogar över elproduktionskapacitet motsvarande 255 kilowatt installerad toppeffekt eller mer beskattas producerad el med 0,5 öre per kilowatt. Om elproducenten totalt förfogar över elproduktionskapacitet motsvarande mindre än 255 kilowatt installerad toppeffekt är den producerade elen undantagen från skatt.

Den solel som enligt regeringens förslag ska undantas från energiskatt är den el som enligt nuvarande regler beskattas med 0,5 öre per kilowattimme. Förslaget omfattar även el från andra förnybara källor som produceras i små anläggningar.

Regeringen avser att genom en statsstödsanmälan till EU-kommissionen ansöka om kommissionens godkännande av undantag från beskattning.