Omkring hälften av Sveriges Allmännyttas drygt 300 medlemsföretag besvarade enkäten, som skickades ut under mars och april. Svaren visar att coronakrisens påverkan varierar mycket mellan olika landsändar.

En oro som delades av många företag gällde lokalhyresgästernas svårigheter. Flera hade fått uppsägningar från sina lokalhyresgäster och befarade konkurser bland företag som hyr lokaler. Några av enkätsvararna planerade att ge hyresrabatter för att hjälpa tyngda lokalhyresgäster att klara sig under krisen.

Lokalhyresgästerna hårdast drabbade

Lokalhyresgäster drabbas snabbare än bostadshyresgäster, konstaterar Hanna Larsson, bostadspolitisk expert på Sveriges Allmännytta.

– Det finns ju ett skyddsnät för privatpersoner som gör att det dröjer längre innan vi ser effekter av att hyresgäster inte kan betala sin hyra. På lokalhyresmarknaden kommer effekten mer direkt. Lokalhyresgäster kan ju inte få a-kassa, försörjningsstöd och annat.

Hon framhåller dock att det efter enkäten bland annat införts ett statligt stöd till lokalhyresgäster som fått hyresrabatter inom särskilt utsatta branscher (se länkar nedan).

Framtidsoro för bostadshyresgäster

Enkätsvaren visar också att det finns en stor osäkerhet inför framtiden även på bostadssidan. Omkring vart tionde företag som besvarat enkäten bedömer att antalet outhyrda lägenheter kan komma att öka. Främst nämns farhågor för vakanser i samband med omflyttning och uthyrning av nybyggda lägenheter.

– Även om det ännu är relativt lugnt när det gäller bostadshyresgästernas möjligheter att betala hyran finns det en risk att det kan bli värre längre fram, om pandemin och krisen håller i sig, framhåller Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta.

Han hänvisar bland annat till att närmare 70 000 personer varslats och att 122 000 personer skrev in sig som arbetssökande under mars och april.

– Arbetsförmedlingen räknar med att arbetslösheten i sommar kan vara kring elva procent. Det motsvarar 570 000 inskrivna arbetslösa. Så även om det finns skyddsnät för privatpersoner, så kan hösten bli bekymmersam om arbetslösheten blir omfattande och långvarig. Att bostadsbidraget för barnfamiljer tillfälligt höjs under hösten är en välkommen åtgärd.

Oro för uppskjutna byggprojekt

Av enkäten framkom också att bostadsföretagen var oroliga för att investeringar i nyproduktion och lägenhetsunderhåll riskerar att försenas. Osäkerheten grundades bland annat i att byggentreprenörer aviserat risk för hinder på grund av brist på personal och materialbrist hos leverantörer.

–  Men hos de företag som vi har haft kontakt med nu i veckan hade inte några byggprojekt skjutits upp eller avstannat helt och hållet. Men det finns ju fortfarande en osäkerhet hur det här kommer att se ut framåt hösten, säger Hanna Larsson.