Bakgrunden är ett uppdrag att se över principerna för medlemsavgifterna.

Men också att hyresrättskartan har förändrats de senaste åren: flera nya bostadsbolag med pensionsfonder som ägare och med långsiktiga mål har tillkommit.

”I de allra flesta fall har de köpt fastigheterna av allmännyttan och verkar därmed på samma orter och till och med i samma bostadsområden som flera av våra medlemsbolag”, skriver styrelsen.

Dessutom uttrycker bolagen själva att de ska ta ett social, ekonomiskt och socialt ansvar – vilket rimmar väl med allmännyttans mål och värderingar, anser styrelsen.

Bredda medlemsbasen

Den typen av bostadsföretag skulle kunna bredda medlemsbasen, menar man:

”Om fler företag ansluter sig till SABO betyder det att organisationen stärks genom att SABO representerar fler företag och fler lägenheter. En bredare medlemsbas innebär också ökade möjligheter att nå ut med vad SABO tycker i olika frågor”, skriver styrelsen i sitt förslag till kongressen.

Dessutom skulle SABO få in fler perspektiv i arbetet med att utveckla hyresrätten som en attraktiv och konkurrenskraftig upplåtelseform – och ekonomin skulle stärkas, framhåller styrelsen.

Därför föreslår styrelsen den nya formen associerad medlem, för ”företag eller organisation som har till huvudsaklig uppgift att bygga och långsiktigt förvalta bostäder och lokaler vilka upplåts med hyresrätt, men inte har kommunalt huvudmannaskap”.

Förmåner och åtaganden

Med medlemskapet följer både förmåner och förpliktelser. En sådan medlem åtar sig nämligen bland annat att:

  • arbeta för ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling
  • lämna lägenheter till bostadsförmedlingen (om det finns en sådan på orten)
  • inte ställa omotiverat höga krav på nya hyresgäster
  • lämna lägenheter till kommunen för sociala ändamål
  • delta i det sociala arbetet på orten

Till förmånerna hör att

  • få del av Hyresmarknadskommitténs tvistelösningsarbete
  • delta i utbildningar och öppna konferenser med rabatt
  • avropa från gemensamma upphandlingar, till exempel kombohusen.

Får inte delta i allt

Däremot bjuds inte samma möjlighet som andra medlemmar att påverka organisationens verksamhet. Styrelsen vill heller inte riskera att den öppenhet som i dag finns mellan medlemmar skulle gå förlorad, om bolag som konkurrerar på samma marknad tillåts närvara i alla fora.

Därför föreslås att associerade medlemmar inte deltar i varken vd-rådet, regionala vd-träffar eller den parlamentariska organisationen. Inte heller i andra råd och nätverk – om inte rådsmedlemmarna själva beslutar om motsatsen.

Kongressen hålls i Örebro den 24–25 april.