Under det senaste året har Sveriges Allmännytta intensifierat sina ansträngningar för att driva frågan om ökat kundskydd på fjärrvärmemarknaden. Genom att publicera debattartiklar, ta kontakt med olika myndigheter och tjänstepersoner samt aktivt delta i diskussioner har organisationen lyft fram vikten av att förbättra förhållandena för fjärrvärmekunder.

– Det skydd som nuvarande reglering ger är i det närmaste illusorisk och vissa fjärrvärmebolag nyttjar det ojämna styrkeförhållandet till sin fördel. Mot den bakgrunden välkomnar vi verkligen regeringens förslag, säger Carin Carlsson, jurist på Sveriges Allmännytta.

Sveriges Allmännytta har bland annat tagit kontakt med Energimarknadsinspektionen och Konkurrensverket.

– Ett resultat av detta var att Ei startade en utredning och sedan ordnade två tillfällen där vi kunde komma med synpunkter. Vid dessa tillfällen höll vi med om Ei:s analys och underströk att vi ville att arbetet skulle fortsätta på det sätt som inspektionen föreslog, berättar Björn Berggren.

Därefter har regeringen alltså valt att gå vidare med Ei:s förbättringsförslag.

Rådgivning och stöd

Sveriges Allmännytta har också aktivt stöttat sina medlemmar i frågan under det senaste året. Genom att erbjuda rådgivning och stöd har Sveriges Allmännytta arbetat för att säkerställa en tryggare och mer transparent fjärrvärmemarknad för alla involverade parter.

– Vi kommer fortsätta vara aktiva i frågan, lovar Björn Berggren.

Öka kännedom om rättigheter

Det nya uppdraget ska genomföras i två steg. I det första steget ska Energimarknadsinspektionen öka kännedomen bland kunderna om deras rättigheter enligt fjärrvärmelagen.

– Det är mycket bra, vi välkomnar särskilt att man ska öka kundernas kunskap och stärka deras förhandlingssituation, säger Carin Carlsson.

Tillträde för tredje part utreds

Energimarknadsinspektionen ska också utreda hur det reglerade tillträdet för tredje part fungerar, i syfte att förbättra potentialen för nyttjande av spillvärme.

– Även tredjepartstillträde är intressant, eftersom det kan öppna upp marknaden för fler aktörer och skulle på sikt kunna skapa konkurrens inom ett och samma fjärrvärmenät, säger Björn Berggren.

I det andra steget av uppdraget kommer Ei att utreda hur man kan förbättra transparensen i prisstrukturer och avgifter samt definiera begreppet förhandling i fjärrvärmelagen.

Dessutom ska inspektionen utvärdera och föreslå åtgärder för att stärka och utveckla befintliga forum för fjärrvärmeföretag och kunder, inklusive Prisdialogen och Fjärrvärmenämnden.