Energieffektivisering av det äldre bostadsbeståndet är en knäckfråga för många bostadsbolag. I Växjö har bostadsbolaget under flera år arbetat med ett stort renoveringsprojekt i kvarteret Alabastern i miljonprogramsområdet Araby, med allt från fönsterbyten, isolering av vindar och ny ventilation till installation av ett nytt lågtempererat fjärrvärmenät.

Utöver mer traditionella energieffektiviseringsåtgärder har Växjöbostäder också sjösatt två nya energitekniska system: en solenergianläggning som med hjälp av hybridpaneler producerar både värme och el, samt en anläggning som återvinner värme från spillvattnet.

Höga energimål

– Att bara spola ut varmt köks- och badrumsvatten i avloppet känns märkligt för mig. Att vi fortfarande har det slöseriet på värmeenergi i fastigheter är obegripligt, säger Sara Eliasson, hållbarhetschef på Växjöbostäder.

I kvarteret Alabastern sattes målet till 50–70 procents lägre energianvändning, bland annat med hänvisning till kommunens höga energisparmål.

Värmeåtervinningen från spillvatten valdes för att komplettera de traditionella åtgärderna i ett av husen och för att lyckas nå ett mål om 70 procents energibesparing – ett projekt Växjöbostäder kunde berätta om på Allmännyttans klimat- och energikick förra året.

Gett önskad effekt

Nu när systemet är på plats kan Växjöbostäder konstatera att det gett önskad effekt.

– De energimängder som kunnat återvinnas under anläggningens första år i drift lever upp till våra förväntningar, säger Martin Skoglund, energiansvarig hos Växjöbostäder.

Av den tillgängliga energin i det processade spillvattnet (61,5 megawattimmar per år) återvinner systemet totalt 57,9 MWh. Årssiffran landar alltså på cirka 94 procents återvinning av energin i spillvattnet, konstaterar Växjöbostäder genom mätdata från leverantören Evertherm.

Återvinningen har resulterat i ett minskat energibehov om drygt 17 kWh per kvadratmeter och år. Även förbrukningen av varmvatten har minskat kraftigt.

Många nyfikna

Det fanns tidigare en oro för att systemet med spillvattenåtervinning skulle generera stort behov av underhåll.

– Ur driftperspektiv har anläggningen fungerat väl. Våra besök till anläggningen har inte handlat om att åtgärda fel utan snarare om att visa den för alla de nyfikna intressenter som hört av sig och önskat lära sig mer om konceptet, säger Martin Skoglund.

Med i Klimatinitiativet

Växjöbostäder är också med i Allmännyttans klimatinitiativ och har då antagit målet att effektivisera energianvändningen med 30 procent fram till 2030.

Växjöbostäder som helhet har minskat sin energianvändning med 10,9 procent sedan år 2008. Under förra året minskade energianvändningen med 1,8 procent.

Del i EU-projekt

Vid renoveringen av kvarteret Alabastern deltog Växjöbostäder i EU-projektet Ready, i ett brett samarbete med bland andra Växjö Energi och Energikontor sydost, för att visa på möjligheterna med energismarta lösningar och digitala verktyg för att få till energieffektiv renovering av flerbostadshus.