Rapporten visar att priserna för vatten och avlopp (va) i genomsnitt har ökat med 2,9 procent och avfallspriserna med 3,9 procent mellan 2018 och 2019.

– 25 kommuner har höjt va-taxan med mer än 10 procent. Sådana höga och ryckiga prishöjningar är givetvis negativa för fastighetsägare, som får svårare att planera verksamheten. Det är rimligt att så stora prisförändringar sprids ut över flera år, säger Hans Dahlin, energiexpert på Sveriges Allmännytta och ordförande för Nils Holgersson-gruppen.

Efterlyser mer samarbete

Även elnätspriserna fortsätter att öka. I årets rapport var snitthöjningen 3,6 procent, i förra årets rapport 5,2 procent.

– Kraftiga prisökningar från år till år gynnar inte samverkansklimatet. Och vi behöver mer samarbete och dialog mellan elnätsföretag, fastighetsägare, kommuner och andra aktörer för att åstadkomma en god utveckling för elmarknaden, säger Hans Dahlin.

Stora skillnader

Av rapporten framgår också att det är fortsatt stora skillnader mellan kommunernas avgifter och taxor. Det kan delvis förklaras av att det är dyrare att leverera vissa tjänster i glesbygd än i tätorter. Men det förklarar inte hela skillnaden, framhåller Hans Dahlin. I såväl mindre som större kommuner finns exempel på både låga och höga avgifter.

–  Vi vill med den här rapporten bidra till lokala dialoger om taxorna och deras utveckling framöver, eftersom den är ett bra underlag för jämförelser mellan kommuner.

Högst i Nordanstig, lägst i Luleå


Diagrammet visar de tio kommuner i landet som har högst respektive lägst totalkostnader för de jämförda taxorna och avgifterna (med medelkommunen i mitten). De röda delarna av staplarna i diagrammet avser fjärrvärme, de gula avser el, de blå vatten och avlopp (va) och de gröna sophämtning.

Knappt hälften (45 procent) av kommunernas taxor och avgifter är i genomsnitt relaterade till uppvärmning. Nästan en tredjedel (30 procent) avser el, där elnätsavgiften utgör den största delen. Resterande kostnader utgörs av vatten och avlopp (19 procent) och avfallshantering (6 procent).