Syftet med vägledningarna är att ge en gemensam bild av hur olika förändringar i omvärlden bör påverka de årliga hyresjusteringarna.

– Våra medlemmar och de kommuner de verkar i har väldigt olika förutsättningar, både vad gäller demografin samt bostadsbeståndets hyresnivåer och behov av utveckling. Det måste återspeglas i en större variation i de årliga justeringarna jämfört med vad vi har sett de senaste åren, säger Susanna Höglund.

Konsekvenserna av corona-pandemin har inte drabbat bostadssektorn i samma utsträckning som andra sektorer.

– Men pandemin har drabbat hushåll och landsdelar väldigt olika, vilket man behöver ta hänsyn till i förhandlingarna. Bostadsmarknaden måste kunna fortsätta utvecklas utifrån respektive orts bostadsbehov.

Däremot ser Sveriges Allmännytta inte att det finns skäl att generellt avstå från hyresjusteringar för 2021.

– För hushåll som drabbats av pandemin finns samhällets stöd i form av bostadsbidrag, a-kassa och försörjningsstöd. Regeringen har under våren dessutom beslutat om riktade stöd till både näringsliv och individer som drabbats. Det är ett bättre sätt att nå de som drabbats av pandemin än ett generellt stopp för hyresjusteringar, säger Susanna Höglund.

Strategi för utveckling

Sveriges Allmännytta identifierade redan 2017 ett behov av att utveckla det befintliga hyressättnings- och förhandlingssystemet. En grupp vd:ar – Sveriges Allmännyttas hyresråd – utarbetade ett förslag till utvecklingsstrategi. Strategin har sedan förankrats genom ett positionspapper (se nedan) antaget av Sveriges Allmännyttas styrelse i april 2018.

För att stödja medlemmarna i linje med hyresrådets förslag och styrelsens beslut har Sveriges Allmännytta därefter utarbetat vägledningar inför de årliga förhandlingarna.

Susanna Höglund framhåller att bostadsmarknadens parter genom den nuvarande lagstiftningen har stor frihet att själva bestämma ramarna för de årliga förhandlingarna – och att det finns goda möjligheter att utveckla systemet inom den lagstiftningen.

Gemensamma ramar

Sveriges Allmännyttas vägledning ger förslag till gemensamma ramar för de årliga förhandlingarna. Förslaget utgår ifrån relevanta omvärldsfaktorer, som påverkar möjligheten att erbjuda bra och tillräckligt många hyresrätter för både nuvarande och kommande generationers hyresgäster, konstaterar Susanna Höglund.

Det är därför viktigt att parterna tar ett långsiktigt ansvar för att de lokala förutsättningarna återspeglas i de årliga hyresförhandlingarna, understryker hon.

–  På det sättet kan hyresrätten bidra till en balans i bostadsförsörjningen utifrån ortens förutsättningar.

Vägledningen är i sin helhet tillgänglig för inloggade medlemmar genom länken nedan. Det finns även en kortversion som är tillgänglig för andra än medlemmar i Sveriges Allmännytta.