Enligt det nya regelverket behöver inte fastighetsägare betala för hämtning av förpackningar och returpapper. I stället ska producenterna ta det fulla ekonomiska ansvaret genom ett tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS).

År 2021 ska förpackningar och returpapper hämtas vid 60 procent av landets bostadsfastigheter och år 2025 gäller det för samtliga bostadsfastigheter. Om det inte är möjligt att hämta vid fastigheten ska det ske i nära anslutning till husen, genom så kallad kvartersnära insamling.

– Jag förutsätter att de fastighetsägare som idag har fastighetsnära insamling ska få hämtning på dessa platser även i fortsättningen. Det sker enklast med att TIS övertar de avtal fastighetsägarna har med sina insamlingsentreprenörer. Det skulle ju se illa ut om det blir ett avbrott i avfallshämtningen 2021 för att sedan byggas ut till 2025, säger Patrizia Finessi, miljöexpert på SABO.

”Samråd med fastighetsägare behövs”

I de nya förordningarna är inte bostadsbolagen parter i samråden mellan TIS och kommunerna.

– Det är bekymmersamt. Jag anser att det behövs ett samråd mellan fastighetsägare, kommuner och TIS för att tillsammans ta fram den bästa lösningen för insamling av förpackningar och returpapper i uppbyggnadsfasen, säger Patrizia Finessi.

Naturvårdsverkets vägledning för de nya kraven planeras att vara klar till sommaren. Av det första utkastet framgår att

  • Utgångspunkten är att ha samma servicegrad för insamling av förpackningar och returpapper som för befintlig insamling av restavfall och matavfall.
  • Borttransporten från bostadsfastigheten, och även kärlen, ska vara kostnadsfria för fastighetsägarna.
  • Förpackningsmaterial av papp, papper, kartong, wellpapp, plast, glas och metall och returpapper ska samlas in vid bostadsfastigheten, eller kvartersnära.
  • Skrymmande förpackningar eller förpackningsmaterial som uppkommer sällan ska samlas in vid så kallade allmänna insamlingsplatser.

Överenskommelse om samarbete

Samtidigt som Naturvårdsverket arbetar vidare med vägledningen har Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och branschorganisationen Avfall Sverige kommit överens om hur kommuner och företag ska samarbeta när insamlingen byggs upp och är i drift.

I samarbetsplattformen finns bland annat följande punkter:

  • Gjorda investeringar av fastighetsägare, kommuner och producenter ska värnas.
  • Huvudregeln är att insamling sker från bostadsfastigheter.
  • Det går inte att föreskriva att fastighetsägare ska inrätta utrymmen för sortering inom fastigheten, utan det är fastighetsägaren som avgör hur sorteringen ska efterlevas.
  • Fastighetsägarna kan ingå i samråden, om de tre parterna så önskar.
  • Kommunerna och det tillståndspliktiga insamlingssystemet har informationsansvaret – men fastighetsägare ska sprida informationen till boende.

”Viktigt med driftkontakter”

Patrizia Finessi välkomnar att överenskommelsen öppnar för att fastighetsägarna kan delta i samråden. Hon framhåller att det även behövs avtal för löpande kontakter mellan TIS, insamlingsentreprenörerna och fastighetsägarna för att för klara den vardagliga driften.

– Det handlar till exempel om att lösa problem som rör skötsel, nerskräpning, ej hämtat avfall och så vidare.