Den preliminära överenskommelsen ska nu formellt antas av Europaparlamentet och Rådet, vilket väntas ske under året. När detta är gjort träder den nya lagstiftningen i kraft.

Förordningen om infrastruktur för alternativa bränslen (Alternative Fuel Infrastructure Regulation, AFIR) ställer detaljerade krav på elinfrastruktur för laddning som är tillgängliga för allmänheten. Övergripande utbyggnadsmål är att laddningsinfrastrukturen för personbilar och lätta lastbilar måste växa i samma takt som antalet fordon som används. För varje registrerad batterielbil i en medlemsstat måste därför en uteffekt på 1,3 kW finnas att tillgå i allmänt tillgänglig laddningsinfrastruktur. Dessutom måste snabba laddningsstationer på minst 150 kW installeras var 60:e km längs det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) från och med 2025.

Varje medlemsstat ska senast den 1 januari 2024 ta fram ett utkast till nationellt handlingsprogram för utvecklingen av marknaden för alternativa bränslen inom transportsektorn och utbyggnaden av tillhörande infrastruktur och skicka detta till kommissionen.

En laddnings- eller tankningspunkt som är placerad på privat mark och som är tillgänglig för allmänheten bör anses vara tillgänglig för allmänheten även när tillträdet är begränsat till en viss allmän användargrupp.

– Vissa krav kan följa med att anses tillhandahålla en laddningspunkt tillgänglig för allmänheten. Exempelvis anges att laddning och betalning skall vara enkel, säger Björn Berggren, energiexpert på Sveriges Allmännytta.

– AFIR fokuserar bland annat på laddinfrastruktur tillgänglig för allmänheten och det blir respektive medlemsstats ansvar att säkerställa detta. Vår förhoppning är att detta innebär ökad utbyggnadstakt och att allmännyttan kan bidra och bli en viktig del av strategin, då allmännyttans laddstationer ofta kan komma att anses vara tillgängliga för allmänheten, avslutar Björn.