Överenskommelsen är en utvidgning av en tidigare överenskommelse om miljövärdering av fjärrvärme i ett bakåtblickande perspektiv. Numera inkluderas även principer för miljövärdering vid beslut om framtida förändrad energianvändning.

– Inom Värmemarknadskommittén har vi länge diskuterat miljövärdering i ett beslutsperspektiv. Nu har vi efter gemensamt arbete enats om en metod för detta. Det är fint att vi har samsyn, och metoden bidrar till att säkerställa att miljövärderingen blir så rättvisande som möjligt, säger Adam Lindroth från Stockholm Exergi, kommitténs ordförande.

Resurseffektivitet, klimatpåverkan och fossila bränslen

Kommitténs första överenskommelse om miljövärden började tillämpas 2009. Den slog slog fast hur energianvändning i fjärrvärmevärmda fastigheter ska värderas ur ett bokförings­perspektiv, i till exempel den årliga miljöredovisningen.

Den överenskommelsen har utmynnat i lokala miljövärden för fjärrvärme. De uppdateras årligen och utgår från tre parametrar: resurseffektivitet, klimatpåverkan och andel fossila bränslen.

– Det är en framgång att vi nu fått till ytterligare en dimension i överenskommelsen. Vi presenterar inte något beräkningsverktyg, däremot principer för vad man bör tänka på när framtida investeringar ska värderas ur miljösynpunkt, säger Mari-Louise Persson, vice ordförande i kommittén och energistrateg på Riksbyggen.

Försörjningstrygghet, konkurrenskraft och hållbarhet

Vid den utvidgade miljövärderingen utgår Värmemarknadskommittén från en systemsyn på samhällets energiförsörjning, som omfattar både försörjningstrygghet, konkurrenskraft och hållbarhet.

Fokus riktas mot miljökonsekvenserna av en viss åtgärd i förhållande till ett alternativ där denna åtgärd inte görs. Det kan till exempel vara förändringar av fastighetens klimatskal, förändrad energiförbrukning, byte av uppvärmningsform eller byte av bränsle. Beslutsperspektivet kan däremot inte användas för miljöredovisningar vid bokslut av en historisk energianvändning.

Värmemarknadskommittén (VMK) består av SABO, Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen och Riksbyggen samt branschorganisationen Energiföretagen Sverige, som har medlemsföretag över hela landet.