Rådet har nu Gunnar Boquist, vd på Hyresbostäder i Norrköping, som ny ordförande. Den förre ordföranden Terje Johansson, som tidigare var vd på bostadsbolaget MKB i Malmö, är numera vd och koncernchef på Förvaltnings AB Framtiden i Göteborg.

– Integrationsrådets arbete känns mycket angeläget och jag ser fram emot att jobba vidare med detta framöver tillsammans med gruppen. Integrationen är en av vår tids viktigaste samhällsutmaningar, där priset blir alldeles för högt om vi inte lyckas, säger Gunnar Boquist.

Gruppen består i övrigt av sju personer, de flesta vd:ar i stora allmännyttiga bostadsföretag från olika håll i landet. De var vid uppstartsmötet eniga om att det är viktigt att även framgent diskutera integrationsfrågorna och att tillsammans försöka samla och ta tillvara all den kunskap som finns runt om i landet. Även om antalet asylsökande har sjunkit drastiskt sedan rekordåret 2015 – och migrationsfrågorna kanske inte diskuteras lika mycket i media längre – är frågorna högst aktuella för de allmännyttiga bostadsföretagen, framhåller Lena Liljendahl, expert inom boendefrågor på Sveriges Allmännytta (tidigare SABO).

23 idéer och en barometer

Gruppen enades vid uppstartsmötet om att ha fokus på två områden i sitt uppdrag fram till år 2020. Dels vill de arbeta vidare med de 23 idéer som rådet lade fram 2018, dels vill de så småningom lansera en barometer för mätning av hur integrationen lyckas .

När det gäller de 23 idéerna menar gruppen att det är glädjande att det hänt en hel del på några av de områden som rådet lyft fram som problematiska – exempelvis lagen om eget boende och handel med hyresrättskontrakt.

Flera av vd:arna har också själva inspirerats av några av de 23 idéerna och infört nya rutiner på hemmaplan. Ett exempel är att lotta ut en del av hyresavtalen, ett annat att försöka begränsa antalet boende per lägenhet.

Integrationsrådet vill även fortsätta arbetet med att ta fram en typ av barometer som kan visa olika indikatorer för integration eller segregation, så att det går att följa utvecklingen över tid. Tanken är att exempelvis kunna jämföra stadsdelar där allmännyttan är stora fastighetsägare med andra områden i en stad.

Rådet är också referensgrupp till Vinnova-satsningen Allmännyttans innovationslabb och ska även stötta Sveriges Allmännyttas experter i remissarbete, lobbying och opinionsbildning.