Undersökningen, som har beställts av bransch- och intresseorganisationen Villaägarna, visar att priset på fjärrvärme varierar mycket över landet.

Detta är något som uppmärksammats sedan många år tillbaka genom den så kallade Nils Holgersson-undersökningen, som bland andra Sveriges Allmännytta står bakom. I undersökningen, som gjorts årligen under 24 år, jämförs kommunernas priser för såväl fjärrvärme som sophämtning, el, vatten och avlopp.

Gabriella Castegren välkomnar Villaägarnas nya rapport.

– Det är positivt att fjärrvärmepriserna blir belysta ur många synvinklar, säger hon.

Arbetar för rimliga prisändringar

Hon understryker att branschen sedan 2013 arbetat aktivt för rimliga prisförändringar på fjärrvärme genom den så kallade Prisdialogen. Numera omfattar den 75 procent av fjärrvärmeleveranserna, till över två miljoner hushåll.

Prisdialogen, som är en modell för lokal dialog och central prövning, har utarbetats av Sveriges Allmännytta tillsammans med Riksbyggen och Energiföretagen Sverige. Nyligen valdes även Fastighetsägarna Sverige in som ordinarie medlem.

– Prisdialogen syftar till att skapa öppenhet och transparans och möjligheter för landets allmännyttiga bostadsbolag och andra kunder att samtala om prisändringar. Det har givit ett forum för kunder och fjärrvärmeföretag att mötas, konstaterar Gabriella Castegren.

Lägre prishöjningar genom dialogen

Hon poängterar att man inom Prisdialogen diskuterar prisändringar, inte prisnivåer.

– Och de fjärrvärmeföretag som är med i Prisdialogen har generellt en lägre prisutveckling än de som inte är med, framhåller hon.