Motivet är att stärka organisationen både ekonomiskt och lobbymässigt och dessutom föra in nya perspektiv.

– Det innebär att vi öppnar upp för att bli en bredare organisation med möjlighet även för privata aktörer med samhällsansvar att bli en del av organisationen, sa styrelseordförande Åsa Johansson (S) när hon presenterade förslaget för kongressen.

Kongressen hade inga invändningar mot förslaget, som sedan antogs i alla delar.

Kongressen, som hålls i Örebro, går under torsdagen in på sin andra dag. Då väntas beslut om bland annat ny styrelse och agendan för de kommande fyra åren.

Översyn av medlemsavgifter

Bakgrunden till förslaget om associerat medlemskap är ett uppdrag att se över principerna för medlemsavgifterna. Men också att hyresrättskartan har förändrats de senaste åren: flera nya bostadsbolag med pensionsfonder som ägare och med långsiktiga mål har tillkommit.

”I de allra flesta fall har de köpt fastigheterna av allmännyttan och verkar därmed på samma orter och till och med i samma bostadsområden som flera av våra medlemsbolag”, skriver styrelsen i beslutsunderlaget till kongressen.

Dessutom uttrycker bolagen själva att de ska ta ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt ansvar – vilket rimmar väl med allmännyttans mål och värderingar, anser styrelsen.

Bredda medlemsbasen

Den typen av bostadsföretag kan bredda medlemsbasen:

”Om fler företag ansluter sig till SABO betyder det att organisationen stärks genom att SABO representerar fler företag och fler lägenheter. En bredare medlemsbas innebär också ökade möjligheter att nå ut med vad SABO tycker i olika frågor”, motiverar styrelsen sitt förslag till kongressen.

Därtill får organisationen in fler perspektiv i arbetet med att utveckla hyresrätten som en attraktiv och konkurrenskraftig upplåtelseform – och ekonomin stärks.

Därför har kongressen nu antagit förslaget om den nya formen associerad medlem, för ”företag eller organisation som har till huvudsaklig uppgift att bygga och långsiktigt förvalta bostäder och lokaler vilka upplåts med hyresrätt, men inte har kommunalt huvudmannaskap”.

Förmåner och åtaganden

Med medlemskapet följer både förmåner och förpliktelser. En sådan medlem åtar sig nämligen bland annat att:

  • arbeta för ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling
  • lämna lägenheter till bostadsförmedlingen (om det finns en sådan på orten)
  • inte ställa omotiverat höga krav på nya hyresgäster
  • lämna lägenheter till kommunen för sociala ändamål
  • delta i det sociala arbetet på orten

Till förmånerna hör att

  • få del av Hyresmarknadskommitténs tvistelösningsarbete
  • delta i utbildningar och öppna konferenser med rabatt
  • avropa från gemensamma upphandlingar, till exempel kombohusen

Får inte delta i allt

Däremot erbjuds de inte samma möjlighet som andra medlemmar att påverka organisationens verksamhet. Detta för att inte riskera att den öppenhet som i dag finns mellan medlemmar skulle gå förlorad, om bolag som konkurrerar på samma marknad tillåts närvara i alla fora.

Associerade medlemmar ska därför inte delta i varken vd-rådet, regionala vd-träffar eller den parlamentariska organisationen. Inte heller i andra råd och nätverk – om inte rådsmedlemmarna själva beslutar om motsatsen.