Betänkandet Fri hyressättning vid nyproduktion (SOU 2021:50) remitterades den 7 juni. Regeringen har nu beslutat att återkalla remissen av detta betänkande. Det betyder att synpunkter på betänkandet inte efterfrågas.

Sveriges Allmännytta ställer därför in den remisskonferens som planerats till den 23 augusti för att inhämta synpunkter från medlemsföretagen inför styrelsens beslut om remissyttrande.