– Det är bra att Sverige nu får en regering. Den har många viktiga frågor att ta tag i, inte minst när det gäller bostadspolitiken. Det är också positivt att man lyckats komma överens över blockgränsen i sakfrågor, säger Anders Nordstrand.

– Långsiktiga och stabila spelregler är nödvändiga för bostadsbranschen med sina långa planerings- och genomförandeprocesser och stora investeringar. Det är också självklart att viktiga reformer måste föregås av seriöst utredningsarbete och konsekvensanalyser, och SABO bidrar gärna till detta arbete.

Om fri hyressättning vid nyproduktion:

– Förslaget om fri hyressättning vid nybyggnation är oklart. Redan idag har fastighetsägaren rätt att själv bestämma hyran i nya hus. Frågan är om man avser att minska konsumentskyddet i hyreslagen. Är ambitionen att ersätta bruksvärdessystemet med ett tariffsystem, så går vi mot en statlig hyresreglering, som nog ingen i branschen önskar.

– Man kan också fråga sig vad man vill uppnå med reformen. Kraftigt ökande byggpriser har redan idag drivit upp hyrorna i nyproduktionen till en nivå som närmast motsvarar den som en marknadshyra skulle ligga på. Generellt sett finns knappast någon efterfrågan eller betalningsvilja för nya hyresbostäder med högre hyra än idag. Allmännyttan eftersträvar inte en möjlighet att ta ut ännu högre hyror i nyproduktionen. För oss är det viktigaste att pressa ner byggpriserna så att hyrorna hamnar på nivåer som gör att fler människor kan efterfråga bostäderna.

Om genomslag för läge och kvalitet i hyressättningen:

– Den kommission som ska se över hur kvalitet och geografiskt läge slår igenom på hyressättningen kommer att finna att de lokala parterna på många håll redan är igång med systematisk hyressättning som syftar till att ge alla bruksvärdesfaktorer genomslag. Nyligen kom de allmännyttiga bostadsföretagen i Stockholm överens med Hyresgästföreningen om att under en sexårsperiod göra en sådan förändring.

– Den tidigare Alliansregeringen slog fast att frågan om vilken betydelse det geografiska läget och andra bruksvärdesfaktorer bör ha vid fastställande av skälig hyra inte bör anges i lag utan hanteras av hyresmarknadens parter. Jag delar den uppfattningen. Det finns inget skäl att staten ska lägga sig i hur stor hyresskillnaden ska vara mellan en likvärdig bostad som ligger i Farsta och en som ligger på Södermalm, eller mellan en bostad som har en spis med plattor och en som har en spis med häll.

Om förhandlingssystemet:

– Det kollektiva förhandlingssystemet är i grunden bra. Men systemet har ett antal brister och behöver utvecklas. Det görs bäst av de förhandlande parterna själva. SABO och Hyresgästföreningen har redan kommit överens om att hyresförhandlingarna inte får ta längre tid än tre månader. Vi löser också lokala hyrestvister genom Hyresmarknadskommittén.

– Men det behövs fler åtgärder och därför bedriver SABO tillsammans med de privata fastighetsägarna och Hyresgästföreningen ett gemensamt arbete för att göra förhandlingssystemet mer effektivt och stabilt. I det arbetet ingår att utveckla ett oberoende tvistelösningssystem. Vi ser detta som mer effektivt än ett offentligt skiljedomsförfarande, bland annat för att det måste finnas genomarbetade grunder att relatera till när tvister avgörs.

– Sammantaget har förslagen i överenskommelsen en tyngdpunkt på statligt ingripande på bostadsmarknaden, vilket knappast är gynnsamt för marknadens funktionssätt. Statens roll bör i stället vara att skapa goda förutsättningar för en väl fungerande marknad.

Om investeringsstödet:

– I överenskommelsen sägs också att investeringsstödet ska göras om så att det koncentreras och blir mer effektivt. Det är dock oklart vad som avses. Om det skulle handla om att subventionera socialbostäder för låginkomsttagare (social housing) är vi definitivt inte med på noterna.

– När det gäller investeringsstödet är det viktigaste nu att åter få igång alla de byggprojekt som hejdades i och med riksdagens beslut om snabbstopp i december. Det handlar om flera tusen lägenheter där allt är klart för att sätta spaden i marken. Detta kan åtgärdas genom ett förslag i vårändringsbudgeten.

Om svarthandel, tillval och EBO:

– När det gäller att motverka svarthandel med hyreskontrakt så finns redan utredningsförslag som stora delar av branschen ställt sig bakom liksom en färdig lagrådsremiss. Dessa förslag bör genomföras snarast och vi ställer oss undrande inför behovet av en ny utredning i frågan.

– Förslagen om tillval och frånval har utretts flera gånger och vi ställer oss bakom de förslag som Tillvalsutredningen presenterat. Vi är också positiva till förslaget att ge kommunerna möjlighet att begränsa EBO i områden med socioekonomiska utmaningar enligt det förslag som regeringen tidigare remitterat. Dessa förändringar bör också genomföras snarast.

Om den föreslagna skattereformen:

– Enligt överenskommelsen ska en omfattande skattereform genomföras och ett av syftena med den ska vara att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt. Detta är mycket positivt. Vi förutsätter att frågan om balanserade och rättvisa villkor mellan upplåtelseformerna kommer att hanteras inom ramen för detta reformarbete.

Bostadssociala frågor saknas:

– I överenskommelsen lyser de bostadssociala frågorna med sin frånvaro. Det handlar bland annat om hur de som idag står utanför den ordinarie bostadsmarknaden ska komma in på den. Men jag förutsätter att regeringen ändå kommer att prioritera den frågan.