Till energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utemiljöer anslås 900 miljoner kronor. Enligt förslaget ska stödet sedan öka och omfatta totalt 4,3 miljarder till och med 2023. Hur stödet konkret ska utformas är ännu inte klart.

– Rätt utformat kan stödet bidra till en klimatsmart upprustning av miljonprogramsområdena. Stödet bör riktas till åtgärder som är angelägna ur ett samhällsekonomiskt, miljömässigt men också socialt perspektiv, men som inte skulle genomföras utan stöd. Regelverket måste tas fram i samråd med oss i branschen, säger Anders Nordstrand.

Flera satsningar görs för att stärka utsatta bostadsområden. Det handlar bland annat om investeringar i skolan i dessa områden samt lovskola och läxhjälp, satsningar på att stärka den statliga närvaron och utöka samhällsservicen genom att öppna nya servicekontor och ökade medel i arbetet mot segregation.

– De allmännyttiga bostadsföretagen runt om i Sverige gör redan i dag omfattande insatser för att stärka tryggheten och skapa framtidstro i dessa områden, med exempelvis trygghetsvärdar, aktiviteter för barn och unga, läxhjälp och mötesplatser. Om våra medlemsföretags insatser ska få full effekt krävs en ökad närvaro och service av fler aktörer. Det offentliga har ett stort ansvar för att samhällsservice finns etablerad i dessa områden. Därför är detta viktiga steg i rätt riktning.

Boverket utreder BID

Internationella erfarenheter av lokal samverkan mellan fastighetsägare, ofta kallat BID (Business Improvement Distsricts) har visat sig vara en framgångsrik metod att bekämpa utanförskap och skapa tryggare bostadsområden. Boverket får nu i uppdrag att se över eventuella hinder, till exempel i lagstiftning, mot fastighetsägares möjligheter att påverka ett områdes trygghet och säkerhet, utbud och kvalitet på handel och tillgång till service.

– Sveriges Allmännytta har länge drivit att fastighetsägare ska få bättre förutsättningar att skapa BIDs för att bekämpa utanförskap och skapa tryggare bostadsområden. Det är därför högst välkommet att Boverket får detta uppdrag, säger Anders Nordstrand.

Anslaget till investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder till studerande höjs från 2,1 miljarder till 3,1 miljarder. Enligt förslaget ska stödet sedan höjas till 4 miljarder 2022 och till 4,9 miljarder 2023. Ramen för beviljande av stöd under 2021 höjs från 7,5 miljarder till 9,3 miljarder.

– Det är bra att anslaget höjs så att fler hyresbostäder kan byggas med hyror som fler har råd att efterfråga. Byggandet skapar också arbetstillfällen och bidrar till en omstart efter krisen. Men ska byggandet av överkomliga hyresrätter öka krävs fler åtgärder än investeringsstödet. På sikt behövs balanserade ekonomiska villkor mellan alla upplåtelseformer.

Saknar bredare bostadsbidrag

I höständringsbudgeten för 2020 föreslås att anslaget till bostadsbidrag ökar med 500 miljoner eftersom fler hushåll har rätt till bostadsbidrag till följd av minskade inkomster.

– Vi saknar en breddning av bostadsbidraget så att det kan sökas av alla oavsett ålder och familjetyp. Dessutom behöver nivåerna höjas så att de står i rimlig relation till dagens hyresnivåer. Hushåll med svag ekonomi ska ha möjlighet att efterfråga goda och tillräckligt rymliga bostäder, säger Anders Nordstrand.