Behovet av renoveringar av det befintliga beståndet inom allmännyttan är mycket stort och att samtidigt energieffektivisera är viktigt för att minska klimatpåverkan, framhåller Sveriges Allmännytta. 180 medlemsföretag med cirka 690 000 lägenheter är med i Allmännyttans klimatinitiativ, vars mål är att bli fossilfria och minska energianvändningen med 30 procent till år 2030.

–  Att bygga, renovera och rusta upp bostäder är ett väl beprövat sätt att få i gång ett lands ekonomi. Energieffektiviseringsåtgärder är nödvändiga att genomföra när miljonprogramsområdena rustas upp och ger rejäla utsläppsminskningar. Därför välkomnar vi dagens besked, säger vd Anders Nordstrand.

Syftet med stödet är att öka takten på energieffektiviseringen. Stödet är primärt avsett att vara ett stöd till merkostnader för energieffektiviserande åtgärder, som ofta sker samtidigt med renoveringsåtgärder. Det kommer därför även att kunna bidra till att renoveringar av flerbostadshusen genomförs.

Förslaget omfattar 900 miljoner kronor år 2021, 2 400 miljoner kronor år 2022 och 1 000 miljoner kronor år 2023. En närmare utformning av stödet kommer att utarbetas under hösten.